2020年04月09日

第ニ部の11章「 Ο πρέσβυς και ο κατάσκοπος 」4

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον ΙΑ、第ニ部の11「 Ο πρέσβυς και ο κατάσκοπος」を、少し  

 Και ενταύθα εκόπη ο διάλογος. Την πρωίαν ότε εξύπνησεν ο Ζέννος, ο πατήρ του είχεν απέλθει. Ακούει δε γνωστήν φωνήν υπεράνω της κεφαλής του. Ήτο η Ανθούσα, ήτις συνωμίλει με τον θείον Βερέτταν.  

 ここで二人の会話は切れた。朝、ゼノスが目覚めると、父はもう出掛けていた。頭の上で覚えのある声がした。アンスウサだった。ヴェンタス叔父と話していたのだ。 posted by kyotakaba at 08:22| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年04月08日

第ニ部の11章「 Ο πρέσβυς και ο κατάσκοπος 」3

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον ΙΑ、第ニ部の11「 Ο πρέσβυς και ο κατάσκοπος」を、少し   

 ― Συ μοί ομιλείς ούτω, Ζέννε; Και τί έγινε λοιπόν όλη εκείνη η αγάπη σου πρός την ορφανήν, αγάπη, ήν εμεμφόμην ως άκαιρον; 
 ― Αφού ήτο άκαιρος, πάτερ μου, επόμενον ήτο να μαρανθή πρίν να ωριμάση.  

 「そんな風にお前は私に話すのかい、ゼノス? では、折りも悪く、愛を悪様に言うとは、両親を亡くしたあの娘へのお前の愛は、一体、どうしたのだ?」 
 「父さん、時期が悪かったのです、それだから、実る前に枯れたのです。」

posted by kyotakaba at 09:31| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年04月07日

第ニ部の11章「 Ο πρέσβυς και ο κατάσκοπος 」2

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον ΙΑ、第ニ部の11「 Ο πρέσβυς και ο κατάσκοπος」を、少し   

 ― Άφες τα, πάτερ μου, και σοί υπόσχομαι αύριον την εσπέραν να σοί τα είπω όλα. 
 ― Αύριον την εσπέραν; Από σήμερον έως αύριον, τέκνον μου, ποίος ηξεύρει τί δύναται να συμβή; Η μνηστή σου είναι πολύ λυπημένη και φοβούμαι μη αρρωστήση. 
 ― Δεν δύναται να είναι πλέον λυπημένη από εμέ, πάτερ.  

 「それらのことはひとまず置いておいて下さい、父さん。明日の夜、すべてを話すことを約束しますから。」 
 「明日の夜だって? 今日から明日までの間にだね、お前、どんなことが起こるか分かっている人がいるかね? お前の婚約者はとても悲しんでいるんだよ。それで、私は、あの娘が病気にならないかと心配なのだ。」 
 「彼女は、もう、私のことで悲しむなんて有り得ないですよ、父さん。」

 

posted by kyotakaba at 08:47| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年04月06日

第ニ部の11章「 Ο πρέσβυς και ο κατάσκοπος 」1

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον ΙΑ、第ニ部の11「 Ο πρέσβυς και ο κατάσκοπος」を、少し   

 Ο πλοίαρχος είπε πολλά πρός τον υιόν του την εσπέραν εκείνην, ότε ανέβησαν εις το πλοίον να κοιμηθώσι, κατά προτίμησιν του Ζέννου, όστις δεν ηνείχετο την εν τω στενώ δωματίω των του ξενοδοχείου κατάκλισιν. Ο νέος ήτο αλλόφρων, και μόλις απήντα πρός τας ερωτήσεις του. Επί τέλους βαρυνθείς είπε πρός αυτόν.  

 その夜、休む為に船に上がると、船長は多くのことを息子に話した。船はゼノスが選んだのだった。彼は、ホテルの狭い部屋で眠るのが我慢が出来なかったのだ。ゼノスは、自制心を失っていた。いくつかの質問に答えると、到頭、父に向かって不機嫌に言った。  

posted by kyotakaba at 08:47| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年04月02日

第ニ部の10章「 Αι ελπίδες του Γόμνου 」20

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Ι、第ニ部の10「 Αι ελπίδες του Γόμνου」を、少し  

 ― Θα έλθω, κύριε. 
 ― Θα είμεθα οι δύο・ θα σας δώσω ένα καφέν και θα μοί είπετε ό,τι αγαπάτε. 
 ― Ευχαριστώ. 
 ―Λοιπόν σας περιμένω αφεύκτως αύριον. Μη λησμονήσητε. 
 ― Θα έλθω. 
 Ο Γόμνος ήθελε να είπη και άλλα προσέτι. Αλλ’ ο Ζέννος εξήλθε μετά του πατρός του.  

 「私はそこへ行きます、貴方。」 
 「二人だけにしましょう。コーヒーを一杯奢りましょう。お好きなものを何でも言って下さい。」 
 「ありがとうございます。」 
 「では、明日、必ず貴方をお待ちしていますから。お忘れない様に。」 
 「行きます。」 
 ゴムノスは、まだ、話したかった。けれども、ゼノスは父の後に付いて出て行った。 
第ニ部の10章「 Αι ελπίδες του Γόμνου」、おわり。 

posted by kyotakaba at 09:01| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年04月01日

第ニ部の10章「 Αι ελπίδες του Γόμνου 」19

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Ι、第ニ部の10「 Αι ελπίδες του Γόμνου」を、少し   

 ― Σας παρακαλώ, κύριε, τω είπεν, εμπορείτε αύριον να μοί χαρίσητε ολίγας στιγμάς; Ήθελε να σας είπω κάτι. 
 ― Ευχαρίστως, κύριε. Πού θέλετε να ενταμωθώμεν; 
 ― Προσδιορίσατε σείς την ώραν και τον τόπον. 
 ― Λοιπόν ελάτε αύριον την μεσημβρίαν εις το Καφενείον Μαργέτη. Εκεί πλησίον είναι το γραφείον μου και συνηθίζω να παίρνω εκεί τον καφέν.  

 「お願いがあるのですが、」と彼に言った。「明日、少し私に時間を割いて呉れませんか? 貴方に話したいことがあるのです。」 
 「喜んで、貴方、何処で落ち合うとお考えですか?」 
 「貴方が時間と場所を決めて下さい。」 
 「では、正午にカフェ・マルゲティーに来て下さい。そこは、私の事務所に近いのです。いつも、そこでコーヒーを飲んでいるのです。」 εντάσσω 


 

posted by kyotakaba at 08:15| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年03月31日

第ニ部の10章「 Αι ελπίδες του Γόμνου 」18

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Ι、第ニ部の10「 Αι ελπίδες του Γόμνου」を、少し  

 ― Μήπως σας επείραξα, παιδιά; Θα σας αφήσω ευθύς εγώ διότι έχω εργασίαν. Εξακολουθήσατε σείς την διασκέδασίν σας. 
 ― ‘Οχι, πάτερ μου, υπάγομεν ομού τώρα, είπεν ο Ζέννος. 
 Και εγερθείς ένευσε πρός τον Γόμνον να έλθη κατ’ ιδίαν να τω ομιλήση.  

 「お前たち、私は邪魔をしたかな? 私は仕事があるので、すぐにお前たちを自由にさせるつもりだ。お前たちはそのまま楽しんでいなさい。」 
 「いえ、父さん。ちょうど、出ようとしていたのです。」とゼノスは言った。 
 そして、立ち上がって、ゴムノスに、話すことがあるので自分の方へ来る様に目配せをした。

 


posted by kyotakaba at 08:54| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年03月30日

第ニ部の10章「 Αι ελπίδες του Γόμνου 」17

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Ι、第ニ部の10「 Αι ελπίδες του Γόμνου」を、少し   

 Έμελλε δε πιθανώς να προβή και εις άλλας εξομολογήσεις ο Γόμνος, αλλ’ ενώ απήγγελλε τας τελευταίας λέξεις, εισήλθεν εις το καπηλείον ο πατήρ του Ζέννου. Παραχρήμα οιονεί πάχνη τις έπεσεν επί των συμποτών. Ο Ζέννος, ούτινος η διάθεις ήτο πλαστή, περιήλθεν εις ακάθεκτον δυθυμίαν και επεθύμει να εξέλθη. Γούτο ιδών ο πλοίαρχος είπε・  

 ゴムノスは、次の告白を始めるつもりだったのだろうが、最後の言葉を口にしたちょうどその時、ゼノスの父が酒場に入って来たのだ。その瞬間、夜露の様なものが飲んでいる者たちの上に落ちた。ゼノスは、彼の気分は上の空だったのだが、猛烈な憂鬱の中を経巡っていて、逃げ出したいと思っていたのだ。そうして、船長が言った。 

 

posted by kyotakaba at 08:23| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年03月26日

第ニ部の10章「 Αι ελπίδες του Γόμνου 」16

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Ι、第ニ部の10「 Αι ελπίδες του Γόμνου」を、少し   

 ― Και ποία είναι αυτή η γυνή; ηρώτησεν ο Ζέννος. 
 ― Ονομάζεται κυρία Μαρκώνη, είπεν ο Γόμνος, όστις είχεν εκπίει τρία ποτήρια. Αλλά δεν θα γλυτώση από τας χειράς μου. 
 ― Κυρία Μαρκώνη! είπεν ο Ζέννος συνοφρυωθείς. Και τί αναμειγνύεται αυτή! 
 ― Και εγώ δεν ηξεύρω. Αλλ’ ίσως έχει άλλον γαμβρόν δια την Κάκιαν.  

 「それで、その女性は誰なんです?」、ゼノスは質した。 
 「マルコニス夫人という人ですよ。」とゴムノスは言った。彼は既に三杯を飲み干していた。「ですけれどね、私の手からは免れませんよ。」 
 「マルコニス夫人!」と眉を顰めてゼノスは言った。「どれだけ騒動を起こす女なんだ!」 
 「私は知らないのですけれど、たぶん、カキアさんに他の婿を誂えているのですよ。」  


posted by kyotakaba at 08:41| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年03月25日

第ニ部の10章「 Αι ελπίδες του Γόμνου 」15

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Ι、第ニ部の10「 Αι ελπίδες του Γόμνου」を、少し  

 ― Ώ κύριε, τρέχετε πολύ αυτήν την φοράν, απήντησεν ο Γόμνος. Υπάρχουν πολλά εμπόδια. 
 ― Ποία; 
 ― Μία γυνή, ήτις είναι πολύ φίλη της κυρίας Ρίζου, με φαίνεται εναντία εις το συνοικέσιόν μας. Αλλ’ ελπίζω εις την καρδίαν της Κάκιας και εις την ορθήν κρίσιν της μητρός της.  

 「貴方、今回はえらく走り回ってますね。」とゴムノスは言った。「邪魔がたくさんありますからね。」 
 「何のこと?」 
 「ある女性ですよ。リゾス夫人ととても懇意な人です。その人は私たちの縁談に反対している様に私には思えるのです。でも、私は、カキアさんの心と彼女のお母様の正確な判断とに期待しているのです。」

 

posted by kyotakaba at 08:29| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年03月24日

第ニ部の10章「 Αι ελπίδες του Γόμνου 」14

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Ι、第ニ部の10「 Αι ελπίδες του Γόμνου」を、少し  

 ― Αλήθεια; Χαίρω πολύ. 
 ― Όταν υπάρχη αμοιβαία εκτίμησις, κύριε, είπεν ο Γόμνος, με φαίνεται ότι δύναται τις να γνωρίση όλον τον κόσμον. 
 ― Χωρίς άλλο, είπεν ο Ζέννος. 
 ― Και γνωρίζει τόσον πολύ την κ. Κάκιαν, είπεν ο Κώτσος, ώστε παρουσιάζεται και ως γαμβρός.
 ― Εύγε! Τί καλύτερον;  

 「本当に? とても嬉しいな。」 
 「お互いに尊敬があればですね、貴方」とゴムノスは話した。「人は世間全体と知り合う様になるものだと、私は思います。」 
 「きっとね、」とゼノスは言った。 
 「それに、彼はカキアさんのことをよく知っているんだ、だって、花婿だと自己紹介してたんだ。」とコーツォスは言った。 
 「すごいね! それはとってもいい!」 
 

posted by kyotakaba at 09:30| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年03月23日

第ニ部の10章「 Αι ελπίδες του Γόμνου 」13

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Ι、第ニ部の10「 Αι ελπίδες του Γόμνου」を、少し   

 ― Ώ, εις έν καπηλείον, μίαν αξιομνημόνευτον εσπέραν καθ’ ήν ολίγον έλειψε μάλιστα να ευρεθώμεν και εξάδελφοι. Αλλά δεν σοί διηγήθην ταύτα, Ζέννε; Ενόμιζα ότι σοί τα διηγήθην. Ο κύριος έχει και γνωριμίας με πρόσωπα τα οποία γνωρίζομεν και οι δύο. 
 ― Τί λέγεις; Με ποία πρόσωπα; είπεν ο Ζέννος, όστις ελησμόνησεν άν ο Κώτσος τω είπε ποτε τοιούτόν τι. 
 ― Με την κυρίαν Κάκιαν και με άλλους.  

 「ああ、ある酒場だよ、もう少しで僕らが従兄弟になるところだった、忘れがたい夜だな。でも、その事を君に言っていなかったかい、ゼノス? 僕は君に言ったと思っていたよ。それに、この人は、僕たち二人が知っている人と面識があるんだよ。」 
 「何だって、誰なんだ?」とゼノスは言った。彼はコーツォスが前にその事を言ったのを忘れていたのだ。 
 「カキアさんと、彼女の周りの人さ。」  

posted by kyotakaba at 08:41| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年03月19日

第ニ部の10章「 Αι ελπίδες του Γόμνου 」12

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Ι、第ニ部の10「 Αι ελπίδες του Γόμνου」を、少し   

 ― Ώ, ευχαριστώ, κύριε, είπεν ο Γόμνος ερυθριών εκ μετριοφροσύνης. Εγώ εκτιμώ πολύ την συναναστροφήν σας, και να ήσθε βέβαιοι. Δεν είμαι άνθρωπος υπερήφανος. 
 ― Δεν αμφιβάλλομεν, κύριε, είπεν ο Κώτσος. 
 ― Και που εγνωρίσθητε με τον κύριον; ηρώτησεν ο Ζέννος.  

 「ああ、ありがとうございます、貴方。」と謙虚さから赤くなったゴムノスは言った。「私は貴方たちの集まりを素晴らしいと思っています。それは認めて欲しいです。でも、私は大した人物ではないですよ。」 
 「怪しい人物ではないですよ、ゼノスさん。」とコーツォスは言った。 
 「で、何処で知り合ったんだい?」とゼノスは聞いた。 


 

posted by kyotakaba at 08:40| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年03月18日

第ニ部の10章「 Αι ελπίδες του Γόμνου 」11

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Ι、第ニ部の10「 Αι ελπίδες του Γόμνου」を、少し   

 ― Και ποίος είναι αυτός ο νέος; ηρώτησε κατ’ ιδίαν ο Ζέννος, λαβών αφορμήν να παρατηρήση τον Γόμνον έκ τινος γενικής προσρήσεως, ήν μόλις απεπεράτωσεν. 
 ― Ώ, δεν ηξεύρεις, Ζέννε, απήντησε μεγαλοφώνως ο Κώτσος, οποίον συμπότην έχομεν. Είναι ο κύριος Γόμνος, τον οποίον σας συσταίνω. Αυτός είναι άλτρο από ημάς τους θαλασσινούς, είναι άνθρωτος ευγενής, όστις κρατεί τους λογαριασμούς των καλυτέρων εμπορικών της Σμύρνης.  

 「でも、あの青年はどう言う人物なんだ?」と、一通りの挨拶が済むと直ぐに、当然ゴムノスに注目したゼノスは尋ねた。 
 「ああ、ゼノス、君は一緒に飲んでいるのが誰なのか知らないんだ。」と、大声のコーツォスが応えた。「ゴムノスさんだよ、紹介しよう。彼は僕ら海の男とは「違う」んだ。高貴な人なんだよ、スミルナの裕福な商人たちの会計をしているんだよ。」  

posted by kyotakaba at 08:39| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年03月17日

第ニ部の10章「 Αι ελπίδες του Γόμνου 」10

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Ι、第ニ部の10「 Αι ελπίδες του Γόμνου」を、少し   

 Και μετέβη εις αναζήτησιν του υιού του. Ο Ζέννος ευρίσκετο μετά του Κώτσου και των συντρόφων αυτού έν τινι καπηλείω. Μετ’ αυτών ήτο και ο Γόμνος, όν είχε συναντήσει ο Κώτσος καθ’ οδόν και τον προσεκάλεσε να συμπίωσιν. Ούτος δε, ενθουσιών έτι εκ της πρώτης μετά του νέου ναύτου συνεντεύξεως, τον ηκολούθησε προθύμως.  

 そして、息子を探しに行った。ゼノスは、コーツォスと彼の仲間たちと一緒にある酒場に居た。彼らと一緒にゴムノスも居た。実は、コーツォスが道で出会って、一緒に飲もうと誘っていたのだ。彼は、船乗りとの初めての会合と言うことに小躍りして、喜んでコーツォスに追いて来たのだった。  

posted by kyotakaba at 08:05| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年03月16日

第ニ部の10章「 Αι ελπίδες του Γόμνου 」9

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Ι、第ニ部の10「 Αι ελπίδες του Γόμνου」を、少し   

 ― Ιδού τώρα, σας παρακαλώ, τι θα είπη νεανική κεφαλή, ήτις γυρίζει εις τον άνεμον ως μαγνητική βελόνη. Να πνίξη ο σίφων και να καύση η αστραπή εκείνον οπού εσήκωσε τα μυαλά, και την άφησεν άδειαν και ασαβούρωτην! Ο Ζέννος, Ο Ζέννος, όστις εστέναζε δια την μαρίναν ως παταράτσα και ως τροχιλαία! Και σήμερον να την αποστραφή και να μη θέλη να την ιδή διόλου ως πρωτόπειρος, όστις πάσχει ναυτίσιν!  

 「さあ、さあ、お願いだ、若いお前の頭が何と言うか聞かせてくれ、その方向磁石の様に風で回る頭が何と言うかをだ。神経をそこに引き上げているその頭、そこでは、竜巻が舞い、稲妻が燃えている、お前はその頭をそこに放ったままで、空にして、バラスを詰めてないのだ! ゼノス、ゼノス、お前は、マリナをマストを張るなくてはならない綱、そして車軸と言って、彼女を思い溜息を吐いていたのに、今日、彼女から顔を背け、吐き気に悩む未熟な水夫の様に、吐き気を覚えずには彼女を見られないとは、どう言うことだ!」

 

posted by kyotakaba at 09:11| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年03月12日

第ニ部の10章「 Αι ελπίδες του Γόμνου 」8

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Ι、第ニ部の10「 Αι ελπίδες του Γόμνου」を、少し   

 ― Όπως και άν είναι, θα φροντίσω να μάθω και θα σας πληροφορήσω. Ησυχάσατε, και η Μαρίνα άς μη στεωοχωρήται τόσον. 
 Και ο πλοίαρχος απήλθε στενάζων και βλασφημών καθ’ εαυτόν.  

 「そうですか、私は何とかしてそれを突き止めて、貴女にお知らせしましょう。ご安心下さい。それから、マリナには悔やまない様にさせましょう。」 
 船長は、溜息を吐いて、自分自身を呪いながら、帰って行った。 


 posted by kyotakaba at 08:47| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年03月11日

第ニ部の10章「 Αι ελπίδες του Γόμνου 」7

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Ι、第ニ部の10「 Αι ελπίδες του Γόμνου」を、少し   

 ― Δεν την εγνώριζα ουδ’ εγώ, απήντησεν・ η κυρία Ρίζου μοι την επαρουσίασεν ως φίλην αυτής, και η Μαρίνα την ενθυμείτο από την Μασσαλίαν. Δεν δύναμαι εγώ να εξεύρω τον βίον και την καρδίαν εκάστου, αλλά δεν πιστεύω να έχη κανέν δίκαιον η Ανθούσα να υποπτεύη τας δύο αυτός γυναίκας.  

 夫人は答えた。「その人を知りませんわ、わたしは。リゾス夫人がご友人だと口にされたことはありましたけど。それに、マリナは、マルセイユに居た時からずっと、その人のことを忘れずにいるのですけれどね。わたしは、その人たちのどちらの生涯も心の中も皆分かるわけではないですけれどね、ですが、アンスウサがそのお二人を疑うのに正当なものを持っているとは思えないのです。」

 posted by kyotakaba at 08:27| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年03月10日

第ニ部の10章「 Αι ελπίδες του Γόμνου 」6

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Ι、第ニ部の10「 Αι ελπίδες του Γόμνου」を、少し  

 ― Ά, είπεν ο πλοίαρχος. Και εις εμέ ολίγον έλειψε να έλθη η ιδέα δια την κυρίαν Ρίζου. Όσον δια την κυρίαν Μαρκώνη δεν την γνωρίζω, αλλ’ ήκουσα να λέγουν πολλά εναντίον της, και πολλάκις είχον σκοπόν να σας ερωτήσω περί αυτής, κυρία, αλλά δεν ετόλμησα, δια να μη φανώ ότι επεμβαίνω εις τα της οικίας σας, ή ότι δυσπιστώ πρός τους φίλους όσοι σας επισκέπτονται. 

 船長は言った。「ああ、リゾス夫人のことは、そうでないかという考えが私にも過ぎりかけていました。マルコニス夫人については、私は存じ上げません。でも、夫人に対して悪く言われるのを度々聞いています。ですから、何度もマルコニス夫人について貴女に伺いたいと思っていたのですが、敢えては伺いませんでした。貴女の家庭に干渉するつもりだと思われたくなかったですし、貴女を訪ねて来られるお友達を私が信用していないと思われたくなかったからです。」

 

posted by kyotakaba at 09:09| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年03月09日

第ニ部の10章「 Αι ελπίδες του Γόμνου 」5

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Ι、第ニ部の10「 Αι ελπίδες του Γόμνου」を、少し   

 Η θεράπαινα υπήκουσε προθύμως. 
 ― Λοιπόν είπε μοι. Ανθούσα, είπεν ο πλοίαρχος, εις ποίον έχεις υποψίας ότι έβαλε σκάνδαλα εις αυτήν την υπόθεσιν; 
 ― Ώ, είπεν η Ανθούσα, ρίπτουσα βλέρμμα διστακτικόν πρός την κ. Βαλσάμη. 
 ― Είπε ό,τι νομίζεις, είπεν η γηραιά κυρία. 
 ― Την κυρίαν Μαρκώνη και την κυρίαν Ρίζου υποπτεύω, είπεν η Ανθούσα.  

 女中は喜んで従った。 
 「それでは言って下さい、アンスウサ、今度の事件で騒動を引き起こしたのではと疑いをあなたが掛けているのは誰なのですか?」と船長は言った。 
 アンスウサは、「あ、あ、」と言って、視線をバルサミス夫人の方へ投げた。 
 「思っていることを話しなさい。」と言って、老婦人は言った。 
 「わたしは、マルコニス夫人とリゾス夫人を疑っています。」とアンスウサは言った。  


posted by kyotakaba at 08:33| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年03月04日

第ニ部の10章「 Αι ελπίδες του Γόμνου 」4

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Ι、第ニ部の10「 Αι ελπίδες του Γόμνου」を、少し   

 ― Ηξεύρετε ποίαν ήθελε να είπη η Ανθούσα; 
 ― Όχι. 
 ― Τότε να την ερωτήσωμεν. 
 ― Διατί; 
 ― Δυνατόν να έχη βασίμους υποψίας εις κανέν πρόσωπον. 
 ― Δίδετε λοιπόν προσοχήν εις τα λόγια της ανοήτου αυτής; Εγώ είμαι γυνή και όμως τα περιφρονώ. 
 ― Και από τους ανοήτους εβγαίνει πολλάκις η αλήθεια. Τις ηξεύρει; 
 ― Ερωτήσατε την λοιπόν. Έλα εδώ, Ανθούσα, να σ’ ερωτήση ο πλοίαρχος. 

 「アンスウサが言おうとしたのが誰だかをご存知なのですか?」 
 「いいえ。」 
 「でしたら、彼女に尋ねて下さい。」 
 「どうしてです?」 
 「おそらくは、彼女は、誰だかを疑う十分な根拠があるだろうからです。」 
 「この娘の愚かな言葉にはお気を付け下さいな。わたしは女ですけれどもね、あんな言葉は相手にもしませんよ。」 
 「愚かな者たちから、屡々、真実が出てくるものなのですよ、それをご存知ないですか?」 
 「それでは、あの娘にお聞き下さい。さあ、アンスウサ、船長さんがあなたにお尋ねになるわ。」

 

posted by kyotakaba at 08:40| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年03月03日

第ニ部の10章「 Αι ελπίδες του Γόμνου 」3

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Ι、第ニ部の10「 Αι ελπίδες του Γόμνου」を、少し   

 Η σεβασμία κυρία Βαλσάμη της έκοψε τον λόγον δι’ ενός βλέμματος. Ήτο δε έτοιμος η Ανθούσα να ονομάση την κυρίαν Μαρκώνη. Αλλ’ η γηραιά κυρία δεν συνεχώρει να γίνεται λόγος περί των φοιτώντων εις την οικίαν αυτής, ότε ήσαν απόντες. Ούτοι ήσαν πρός αυτήν ιεροί. Αλλ’ ο πλοίαρχος κατέστη προσεκτικός εκ των λόγων της Ανθούσης, και την ηκροάτο ακόμη ότε έπαυσεν. Εγερθείς δε έλαβε κατά μέρος την κυρίαν Βαλσάμη και τη είπεν・  

 慎み深いバルサミス夫人は眼差しで言葉を遮った。アンスウサは、マルコニス夫人の名前を今にも挙げようとしていたのだ。しかい、老婦人は、彼女の家へ出入りする、今ここに居ない人物についての噂をすることは許さなかったのだ。その人たちは、彼女にとって、犯し難い人々だったのだ。けれども、船長はアンスウサの言葉に注意深く耳を向けていた。アンスウサが言葉を止めた時にも、まだ、耳を傾けていた。立ち上がり、バルサミス夫人を脇へ連れて行き、こう言った。 


 

posted by kyotakaba at 08:31| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年03月02日

第ニ部の10章「 Αι ελπίδες του Γόμνου 」2

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Ι、第ニ部の10「 Αι ελπίδες του Γόμνου」を、少し   

 ― Καμμία ραδιουργία θα είναι, κόρη μου. Ποίος ηξεύρει; Είναι δυνατόν να έχωμεν εχθρούς. 
 Η Μαρίνα τον ήκουε προσεκτικώς, αλλ’ ουδέν σχεδόν ενόει. Αύτη διετέλει εν δεινή ταραχή. 
 Η κυρία Βαλσάμη και η Ανθούσα επείσθησαν εκ των λόγων του πλοιάρχου. 
 ― Το ηξεύρω, το ηξεύρω βεβαίως, είπεν η Ανθούσα. Ά, εκείνη η πολύπαθη, η …  

 「これは、何か陰謀かもしれないよ、君。誰か知らないかい? 私たちには敵がいるらしいんだよ。」 
 マリナは、集中して船長が言うのを聞いた。けれども、言われた意味が分からなかった。彼女はひどく混乱していた。 
 バルサミス夫人とアンスウサは船長の言葉で府に落ちたのだった。 
 アンスウサは言った。「分かります、確かに分かります。「とても恐ろしい」あの…」

 posted by kyotakaba at 09:17| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年02月19日

第ニ部の10章「 Αι ελπίδες του Γόμνου 」1

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Ι、第ニ部の10「 Αι ελπίδες του Γόμνου」を、少し   


 Ο πλοίαρχος ερωτηθείς παρά της σεβασμίας κυρίας Βαλσάμη, απήντησεν ότι ηγνόει το αίτον της αιφνιδίας ψυχρότητος του υιού του. Την επαύριον ήλθε και εζήτησε την Μαρίαν, πρός ήν επανέλαβε τα αυτά, μη ευρίσκων λέξεις ίνα εκφράση την αμηχανίαν και την λύπην του. Προσέθηκεν ότι ηρώτησε τον Ζέννον, αλλ’ ούτος ηρνήθη σκαιώς να τω εξηγήση τα αίτια της τοιαύτης διαγωγής του. Εφοβείτο δε να εκστομίση εκείνο, όπερ υπώπτευεν αυτός, τουτέστι μη ο υιός του παρεφρόνησεν・ αλλ’ είπε πρός την κόρην χωρίς να πιστεύη ό,τι έλεγε・  


 尊敬するバルサミス夫人から尋ねられた船長は、息子が突然に冷淡になった動機は分からないと答えた。翌日、同じことを言うために遣って来た船長は、自身の戸惑いと悲しみを言い表す言葉を見つけられなかった。また、ゼノンに問い質したけれど、彼は彼の振る舞いの動機を自分に説明するのは荒々しく拒んだ、と言うことを付け加えた。船長自身は疑わしく思っていたのだが、つまり、自分の息子は狂人になってしまったのではないかと思っていたのだが、それを口に出すのは憚れたのだ。そして、自分が言っていることを自分では信じないまま、少女に話したのだった。

 
posted by kyotakaba at 08:56| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年02月18日

第ニ部の9章「 Θύμα! θύμα! 」11

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Θ、第ニ部の9「 Θύμα! θύμα! 」を、少し   

 Το αίμα ανέβαινεν εις την κεφαλήν της, ενώ ησθάνετο ταύτα, χωρίς να δύνσται να τα σκεφθή. Επί δύο ημέρας έμεινεν άσιτος, κεκλεισμένη εν τώ δωματίω της. Την τρίτην ημέραν ήλθον και τη είπον ότι ο Ζέννος απήλθεν εκ Σμύρνης. Την αυτήν εσπέραν κατελήφθη υπό δεινού πυρετού.  

 マリナは、二本の手を感じていたが、それのことを考えることは出来なかった。その間、彼女の頭には血が上っていた。二日の間、食べずに自室に閉じ込もっていた。三日目に人が来て、ゼノスがスミルナを去ったと言った。その夜、マリナは、酷い熱に襲われた。 
第ニ部の9章「 Θύμα! θύμα! 」、おわり。 

posted by kyotakaba at 08:58| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年02月17日

第ニ部の9章「 Θύμα! θύμα! 」10

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Θ、第ニ部の9「 Θύμα! θύμα! 」を、少し   

 Τις ήτο η Μαρίνα; Μνηστή της προτεραίας, επί μίαν ημέραν ευτυχής, μόλις αγαπήσασα και μόλις πεισθείσα ότι αγαπάται・ και σήμερον εγκαταλελειμμένη, απατηθείσα και αγνοούσα διατί δεν αγαπάται πλέον. Υπάρχει μεγαλύτερος τούτουβ εμπαιγμός;  

 どれがマリナなのか? 結婚を目前に控えた婚約中の乙女で、幸せの日にいて、愛していればそのまま愛されていると確信出来ていた彼女がマリナなのか? 見捨てられて、勘違いをして、どうしてもう愛してくれないのか分からないでいる、今日のマリナなのか? 何か大きな欺瞞があるのだろうか? 

 
posted by kyotakaba at 08:39| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年02月12日

第ニ部の9章「 Θύμα! θύμα! 」9

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Θ、第ニ部の9「 Θύμα! θύμα! 」を、少し   

 Και το σκότος τούτο πόσον τρομερόν ήτο! Η Μαρίνα είχε πέπλον πρό των οφθαλμών της, όστις τη απέκλειε πάσαν ακτίνα ηλίου. Ο πέπλος ούτος εγέννα το σκότος, όπερ ενεκυμόνει πάντα τα αυτής φαντάσματα. Άγνοια και απάτη ήσαν τα πάντα πέριξ της. Η θέσις της, άν τη ήτο γνωστή, θα την έφερεν εις απόγνωσιν βεβαίως. Και όμως το να την αγνοή ήτο πολλώ χείρον・ διότι δεν ηδύνατο να πολεμήση κατ’ αοράτου και αγνώστου εχθρού, όστις την εδολοφόνει κοιμωμένην.  

 そして、その暗闇がどれ程に恐ろしいものだったか! その時までにマリナには目の前に花嫁のヴェールが掛けられていたのだが、そのヴェールが太陽の光を全く遮っていたのだ。ヴェールが暗闇を産んでいたのだった。その闇が彼女の前にありとあらゆる幽霊を注ぎ込むのだった。無知と虚偽がずっと彼女を取巻いていた。彼女の置かれた状況が彼女に分かっていたなら、それは確実に彼女を絶望へと連れて行っただろう。けれども、二本の手が彼女に状況を分からない様にしていた。彼女を眠らせ殺してしまう目にも見えない、知ることも出来ない敵と戦うことは出来ないからだった。 

 

posted by kyotakaba at 08:55| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年02月11日

第ニ部の9章「 Θύμα! θύμα! 」8

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Θ、第ニ部の9「 Θύμα! θύμα! 」を、少し   

Απεδίωκεν από της καρδίας της πάντα άλλον πόθον, πάν όνειρον, πάντα έρωτα. Περιετυλίσσετο εν τω σαβάνω της αφανείας, όπερ αόρατοι χείρες ύφαινον πέριξ της εν τω σκότει δι’ αυτήν.  

マリナは、自分の心の中から、その他の望み、すべての夢、すべての愛を追い出した。彼女は見えない経帷子でぐるぐる巻きにされていた。それは、彼女を取り巻く暗闇の中の目に映らない手が織ったものだった。

 

posted by kyotakaba at 10:48| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年02月10日

第ニ部の9章「 Θύμα! θύμα! 」7

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Θ、第ニ部の9「 Θύμα! θύμα! 」を、少し   

Και ερρίπτετο εκείνη κατά κεφαλής εις τον κρημνόν τούτον, όστις την προσεκάλει. Ήπλωνε τους κόλπους αυτής και επεκαλείτο μετά σκληράς και απαισίου επιθυμίας την σκοτεινήν ταύτην μοίραν, ήτις τη ανήκεν, ήτις τη εφαίνετο ως μέρος αναπόσπαστον εαυτής.  

そして、彼女を招いていた崖に頭から落ちてしまったのだ。両胸を広げて、恐ろしく不吉な欲望がそこにある真っ暗な運命に訴えたのだった。その運命に彼女は属しているのであるし、その運命は彼女自身の不可分な一部である様に見えたのだった。

 
posted by kyotakaba at 09:09| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年02月06日

第ニ部の9章「 Θύμα! θύμα! 」6

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Θ、第ニ部の9「 Θύμα! θύμα! 」を、少し   

Η ευτυχία αύτη τη εφαίνετο νύν ως ειρωνεία του σκληρού δαίμονος, όστις από δύο ετών υπήρξεν ο οδηγός και κηδεμών της τύχης αυτής εν τω βίω・ ο δαίμων ούτος τη εδείκνυεν άλλοτε τους οξείς αυτού οδόντας γελών τον καταχθόνιον αυτού γέλωτα, και άλλοτε τη έτεινε τους σκελετώδεις αυτού βραχίονας εν τω σκότει.  

その幸せは、今となると、冷酷な悪魔の皮肉に彼女には思われるのだった。その悪魔は、この二年間の生活に於て、彼女の運命の道案内であり庇護者だったのだ。この悪魔は、時に、酷く邪な笑いを笑って鋭い牙を彼女に見せ、時に、闇の中で骨張った手を彼女に伸ばしたのだった。 

 
posted by kyotakaba at 08:34| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年02月05日

第ニ部の9章「 Θύμα! θύμα! 」5

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Θ、第ニ部の9「 Θύμα! θύμα! 」を、少し   

 Και είτα παρίστατο πρό των οφθαλμών αυτής η αβεβαιότης του μέλλοντος ως χάος έτοιμον να την καταπίη, ως φάσμα απειλούν αυτήν εν τη σιγή της νυκτός, ως χαίνον βάραθρον πρό των ποδών της. Έως χθές ακόμη ήτο ευτυχής.  

 そして、彼女の目の前に、不確実な未来が描き出された。それは、彼女を飲み込もうとしている奈落であり、また、夜の静寂の中で彼女を脅かす幽霊たちであり、また、彼女の足の前で大地が大きく裂けて出来た断崖なのだった。昨日までは、彼女は幸せだった。

 

posted by kyotakaba at 08:40| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年02月04日

第ニ部の9章「 Θύμα! θύμα! 」4

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Θ、第ニ部の9「 Θύμα! θύμα! 」を、少し   

 Επί δύο ημέρας ενόμιζεν ότι βλέπει το όνομα του Ζέννου εντετυπωμένον με πυρίνους χαρακτήρας επί των τοίχων και επί των επίπλων. Επί δύο νύκτας εφαντάζετο ότι η μορφή του Ζέννου εμφανίζεται πρός αυτήν με πελιδνά χείλη και με δακρυσμένα όμματα. Τί είχε συμβή λοιπόν εις τον Ζέννον και έκλαιεν εκείνη ούτω;  

 二日の間、昼間には、ゼノスの名前が輝く文字で壁や家具の上に彫り付けられている様に思っていた。二日の間、夜には、青褪めた唇と泣き腫らした目をしたゼノスの影法師が自分の方へ向いて現れるのでは夢想していた。ゼノスに何が起こって、それで、影法師は何を泣いているのだろうか? 

 

posted by kyotakaba at 09:20| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年02月03日

第ニ部の9章「 Θύμα! θύμα! 」3

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Θ、第ニ部の9「 Θύμα! θύμα! 」を、少し   

Ανεκάλει, καθώς άλλοτε εν ονείρω, τον Ζέννον, όστις εχάνετο δι’ αυτήν εν τη ερήμω και εν τη θαλάσση・ εψιθύριζε με μυστηριώδη ψίθυρον μη ακουόμενον παρ’ ανθρώπου・ ελθέ, ελθέ. Τον ηρώτα τί είχε πταίσει πρός αυτόν, και την ηρνήθη ούτω・ φεύ, δεν υπήρχεν ο απαντών εις τας ερωτήσεις αυτής ταύτας.  

いつかの夢での様に、マリナは、ゼノスを帰ってくる様にと呼んだのだった。彼は、誰もいない海の上に彼女からは見えなくなって行った。ゼノスは人間には聞こえない謎めいた言葉を囁き続けていた。「来い、来い」。マリナは、自分が彼にどんな酷いことを言ったのか尋ねた。彼は彼女を拒んだ、ああ、彼女の問いへの返事はなかった。

 posted by kyotakaba at 08:16| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年01月29日

第ニ部の9章「 Θύμα! θύμα! 」2

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Θ、第ニ部の9「 Θύμα! θύμα! 」を、少し   

 Η θεία της παρετήρει αυτήν φιλοστόργως・ επειράτο να την παρηγορήση. Αλλ’ η Μαρίνα δεν τη έδιδεν ακρόασιν. Εκλείετο εν τω θαλάμω αυτής και εκάθητο παρά το παράθυρον το βλέπον εις τον κήπον. Έκλινε την κεφαλήν πρό του Εσταυρωμένου, και απηύθυνε πρός Αυτόν άφωνον και άναρθρον προσευχήν. Ενθυμείτο και προσηύχετο υπέρ εκείνου, όστις την εγκατέλειπεν.  

 叔母は彼女を愛情深く見守っていた。慰めたいと思っていたのだ。けれども、マリナは叔母の言葉を聞こうとしなかった。自分の部屋に閉じ込もり、庭に面した窓の側に座っていた。顔をエスタブロメノスの方へ向けて、無言で主に問い掛け、そして、言葉にならない祈りを挙げていた。自分を見捨てた彼のことを思い出し、彼のために祈っていたのだった。  

posted by kyotakaba at 08:42| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年01月28日

第ニ部の9章「 Θύμα! θύμα! 」1

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Θ、第ニ部の9「 Θύμα! θύμα! 」を、少し   

 Η Μαπίνα περιέμενε τον Ζέννον δι’ όληε της ημέρας και την επαύριον. 
 Τάλαινα κόρη, ματαίως ελπίσασα εις τα αγαθά του κόσμου! 

 マリナは、その日一日中と翌日もゼノンを待っていた。 
 可哀想な娘、無益に世界の好意を願っていたのだった。 

 

posted by kyotakaba at 09:10| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年01月27日

第ニ部の8章「 Το κοιμητήριον 」30

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Η 、第ニ部の8「 Το κοιμητήριον 」を、少し   

 ― Ώ, εγώ έκαμα τα ψυχικά της, είπεν ο Ζέννος αινιττόμενος εν εαυτώ την εν τω κοιμητηρίω πρωινήν σκηνήν. 
 Ο Κώτσος τον εκοίταξε μετ’ απορίας. 
 ― Μήπως ετρελάθη αρά γε; είπε καθ’ εαυτόν.  

 「ああ、僕は彼女の慰霊をして来たんだ。」と、ゼノスは言った。朝の墓地のことを言っていたのだ。 
 コーツォスは驚いて彼を見詰めた。 
 「狂ってしまったのだろうか?」と呟いた。 

第ニ部の8「 Το κοιμητήριον 」、おわり。 

 

posted by kyotakaba at 08:20| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年01月22日

第ニ部の8章「 Το κοιμητήριον 」29

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Η 、第ニ部の8「 Το κοιμητήριον 」を、少し   

 Ο πρώτος γνώριμος όν απήντησεν εισελθών εις την πόλιν ήτο ο ναύτης Κώτσος, όστις συνήθιζε να ευρίσκηται πανταχού, ενόσω το πλοίον ήτο προσωρμισμένον. Τον εσταμάτησε και τον συνέχαιρεν ενθέρμως δια τούς αρραβώνάς του με την Μαρίναν.  

 都市に入って最初に出会った知り合いは、船乗りのコーツォスだった。コーツォスは、船が係留している間は、何処にでもいるのだった。彼はゼノスを呼び止めて、彼にマリナとの婚約のお祝いを言った。 

 

posted by kyotakaba at 08:25| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年01月21日

第ニ部の8章「 Το κοιμητήριον 」28

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Η 、第ニ部の8「 Το κοιμητήριον 」を、少し  

 Τέλος ο κάματος τω επήλθε, και επεθύμει να επανέλθη εις Σμύρνην. Ήθελεν αποπλανηθή της οδού, άν δεν εύρισκε χωρικούς τινας, παρ’ ών ωδηγήθη.  

 到頭、疲れが彼に遣って来た。スミルナにもどりたいと突然思い出した。村人を見なかったならば、まだ、道が彼を導くままに迷っていたかったのだ。

 


posted by kyotakaba at 09:11| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年01月20日

第ニ部の8章「 Το κοιμητήριον 」27

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Η 、第ニ部の8「 Το κοιμητήριον 」を、少し   

 Ανέβη αναρριχώμενος επ’ αυτό. Επάτησεν επί χαραδρών και ακανθών, έσχισεν ενδύματα και σάρκας. Εισέδυ εις βαθύ σπήλαιον, όπου αντήχει ο κρότος των βημάτων αυτού και δεν έβλεπε σχεδόν φώς. Το σπήλαιον είχε δύο εισόδους. Εξήλθεν εκ της δευτέρας, ήτις ήτο λίαν στενή, αφού ημάτωσε το πρόσωπον και τας χείρας. Εθαμβώθη εκ της πρώτης ακτίνος του ηλίου και έκλεισε τα βλέφαρα.  

 彼はその岩山に這う様にして登った。乾いた川床や茨の上を踏んで行き、衣服も破り身体も傷つけた。深い洞窟に入った。そこでは、足音が大きく反響した。光りは殆んど見えなかった。洞窟には二つの入り口があった。ゼノスは、二つ目の入り口から入ったのだった。とても狭い入り口だった。それだから、彼は顔と両手を切って血を流した。最初にさして来た陽の光には目が眩み、瞼を閉じてしまった。

 

posted by kyotakaba at 09:33| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年01月15日

第ニ部の8章「 Το κοιμητήριον 」26

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Η 、第ニ部の8「 Το κοιμητήριον 」を、少し  

 Εγερθείς μετ’ ολίγον ηκολούθησε την οδόν αυτού. Εξήλθε του δάσους δια του μικρού μονοπατίου, άγοντος κατ’ ευθείαν εις χωρίον, όπερ μακρόθεν εφάνη στίλβον εις τας ακτίνας του ηλίου με τας λευκάς οικίας του. Ο Ζέννος ήλλαξε διεύθυνσιν. 
 Εξ αριστερών εφαίνετο όρος πετρώδες. Εκεί διηυθύνθη.  

 直ぐに我に帰り、路を辿り始めた。森を出て小径に入った。その小径は麗かで、遠くへ見える白い家々が陽光に輝いている村へと続いていた。ゼノスは行き先を変えた。 
 左に岩山が見えた。そちらに向かったのだ。

 

posted by kyotakaba at 08:44| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年01月14日

第ニ部の8章「 Το κοιμητήριον 」25

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Η 、第ニ部の8「 Το κοιμητήριον 」を、少し  

 Τα μεγαλοπρεπή ταύτα δέντρα έσειον μετά σεμνότητος τα φύλλα αυτών, ο δε κορρμός των ίστατο ακλόνητος. Η αύρα κατέβαινεν εις το καίον μέτωπον του Ζέννου. Εκάθισεν εντη σκιά στηρίξας τα νώτα επί του στελέχους. Εκ διαλειμμάτων ηκούετο ο κρότος της αξίνης του υλοτόμου αντηχών. Άγνωστον εκ τίνος μέρους του δάσους προήρχετο.  

 堂々とした松の樹々は、葉の後ろで穏やかに揺れていた。けれど、幹は動かずに立っていた。そよ風がゼノスの火照った額に落ちた。彼は木陰に座り、背中を樹幹に凭せた。間隔を開けて木樵の斧の音が響いて聞こえた。それが森の何処から来る音なのか分からなかった。 

 

posted by kyotakaba at 09:38| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年01月08日

第ニ部の8章「 Το κοιμητήριον 」24

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Η 、第ニ部の8「 Το κοιμητήριον 」を、少し   

 Διήλθε δια τινος δάσους πευκών, όπου εναρμονίως ήχει ο άνεμος δια των κλώνων. Ο Ζέννος ενόμισεν ότι ακούει άγνωστόν τινα μουσικήν, άλλην ή εκείνην, ήν ήκουεν επί των ιστών και εξαρτίων του βρικίου.  
 ゼノスは松林を通り抜けた。そこでは、風が枝々を合唱の様に鳴らしていた。彼は、それを自分が知らない音楽かと思った。或いは、ブリッグ船の帆や綱が鳴らす音の様だと思った。 

 


posted by kyotakaba at 08:55| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年01月07日

第ニ部の8章「 Το κοιμητήριον 」23

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Η 、第ニ部の8「 Το κοιμητήριον 」を、少し   

Ο Ζέννος τοίς έρριψε κέρματά τινα χαλκού και στραφείς εγκαρσίως παρήλθε τάχιστα. Αλλ’ εκείνοι ετράπησαν εις φυγήν, νομίσαντες ότι έρριπτε πρός αυτούς άλλο τι φοβερόν πράγμα ή χρήματα. Ο δε μεγαλύτερος εξ αυτών, όστις ήτο δεκαετής ενόησε πρώτος την πλάνην του, και συνέλεξε χαμόθεν τα κέρματα.  

ゼノスは子供たちに何枚かの金貨を放り投げて、横へ向きを変えて凄い速さで通り過ぎて行った。けれども、子供たちは逃げ出したのだった。と言うのも、自分たちに彼が投げつけたのは、硬貨ではなくて、何か恐ろしいものだと思ったからだった。ところが、子供たちの中の年長の子が、その子は10歳だったのだが、最初に自分の間違いに気付いて、地面に落ちた硬貨を拾い出した。

 posted by kyotakaba at 08:52| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年01月06日

第ニ部の8章「 Το κοιμητήριον 」22

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Η 、第ニ部の8「 Το κοιμητήριον 」を、少し  

Το μέτωπόν του ήτο κάθιδρον. Τα γόνατά του έτρεμον, και όμως εβάδιζε με αβέβαιον το βήμα. Δύο ή τρείς παίδες χωρικών φυλάττοντες ολίγους βόας ιδόντες αιφνιδίως αυτόν προκύπτοντα εκ συστάδος θάμνων και ερχόμενον πρός αυτούς, έβαλον κραυγάς τρόμου.  

彼の額は汗ばんでいた。膝はがくがくしていたけれど、覚束ない足取りでゆっくり歩いていた。小さな蛇ではないかと用心していた村の子供の二、三人が、藪から突然に飛び出して自分達の方へ遣って来る彼を見て、恐怖の叫び声を挙げた。 


posted by kyotakaba at 09:15| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年12月25日

第ニ部の8章「 Το κοιμητήριον 」21

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Η 、第ニ部の8「 Το κοιμητήριον 」を、少し  

 Ο Ζέννος περιπλανήθη επί πολλήν ώραν εις τους αγρούς. Δεν διήρψετο διά της περατημένης οδού, αλλ’ υπερεπήδα χάνδακας, και μετέβαινεν από όχθου εις όχθον. Απήντησε χωρικούς τινας, οίτινες τον παρετήρουν εν εκπλήξει. Είχε την κόμην άτακτον και εκράτει τον πίλον εις την χείρα.  

 ゼノスは、長い間、畑地を彷徨い歩いた。踏み固められた道を通らずに、こちらの岸からあちらの岸へと飛び交わしながら溝の上を進んでいったのだ。驚いてしげしげと彼を見詰める農夫たちに挨拶をして回った。帽子は手に握ったままで、髪の毛は勝手放題だった。

 
posted by kyotakaba at 09:31| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年12月24日

第ニ部の8章「 Το κοιμητήριον 」20

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Η 、第ニ部の8「 Το κοιμητήριον 」を、少し   
 Και υπερβάς δι’ ενός πηδήματος τον περίβολον, έγινεν άφαντος. 
 Ο ιερεύς έμεινεν έκθαμβος. 
 ― Είναι τρελός, είπε καθ’ εαυτόν. Γνώριμον κανένα νεκρόν δεν έχει, και όμως παραγγέλλει μνημόσυνα. Αδιάφορον, εγώ θα μνημονεύσω την δυστυχή ταύτην νεκράν. 
 Και έθηκε το νόμισμα εις το θυλάκιον.  

 そして、一飛びで囲みを飛び越えると、見えなくなった。 
 司祭は呆然としたままそこに残った。 
 「彼は狂っている。」、司祭は自分に言った。「知っている死者は誰もいないのに、彼は、鎮魂を申し出た。私にはどちらでも良いのだが、彼が指差したこの死者にお祈りを上げよう。」 
 司祭は硬貨をポケットに入れた。 


 

posted by kyotakaba at 09:05| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年12月23日

第ニ部の8章「 Το κοιμητήριον 」19

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Η 、第ニ部の8「 Το κοιμητήριον 」を、少し   

 Ο Ζέννος έθηκε την χείρα εις το θυλάκιον. 
 ― Τω όντι, θέλω να παραγγείλω έν μνημόσυνον, είπε. 
 ― Και ποίον θέλετε να μνημονεύσω; ηρώτησεν ο ιερεύς. 
 ― Μνημονεύσατε την νέαν ταύτην, απήντησεν ο Ζέννος, δεικνύων το μνήμα της Μαρίνης Ρωμάλη.  

 ゼノスは片手をポケットに入れた。 
 「実は、鎮魂を表したいのです。」と言った。 
 「それで、誰になのですか?」と司祭は問い掛けた。 
 「この新しい墓のことを覚えていらっしゃいますか?」と、ゼノスはマリナ・ロマーリの墓を指差しながら尋ねた。

 

posted by kyotakaba at 09:12| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年12月18日

第ニ部の8章「 Το κοιμητήριον 」18

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Η 、第ニ部の8「 Το κοιμητήριον 」を、少し   

 ― Είσθε ξένος; ηρώτησε τον Ζέννον. 
 ― Μάλιστα, πάτερ. 
 ― Σάς βλέπω και κοιτάζετε τούς τάφους με προσοχήν. Μήπ[ως τυχόν αναζητείτε αρχαιόν τινα γνώριμον εδώ; 
 ― Όχι, πάτερ. 
 ― Λέγω, μήπως ηθέλετε να παραγγείλετε κανέν μνημόσυνον; είπεν ο ιερεύς συνοφρυούμενος.  

 「外国の方ですか?」とゼノスに尋ねた。 
 「そうです、司祭様。」 
 「貴方がその墓を熱心にご覧になっているのをお見受けしました。もしかして、古いお知り合いを訪ねて来られたのですか?」 
 「違います、司祭様。」 
 「何かに鎮魂を表したいのですか?」、怪訝そうに眉を寄せて尋ねた。

 

posted by kyotakaba at 08:53| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年12月17日

第ニ部の8章「 Το κοιμητήριον 」17

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Η 、第ニ部の8「 Το κοιμητήριον 」を、少し  

Την επιγραφήν ταύτην ανέγνω δεκάκις ο Ζέννος, και εχάρη σχεδόν δια την ταυτότητα του ονόματος της νεκράς και εκείνης, ήν δεν ηδύνατο πλέον ονομαστί ν’ αναφέρη. Την στιγμήν εκείνην ο ιερεύς του κοιμητηρίου επλησίασε πρός αυτόν, ιδών την επιμονήν μεθ’ ής παρετήρει το μνήμα τούτο.
ανέγνω : ἀναγιγνώσκω [ διαβάζω ]

δεκάκις. : δέκα φορές

 その墓碑銘をゼノスは十度読み取った。そしてあの娘と死者の名前が一致しているのに喜ぶばかりになった。ゼノスは、もう名前で彼女を呼べなっくなっていた。ちょうどその時、墓地の司祭が彼に近づいて来た。その墓を見詰める彼の執拗さが目に付いたのだった。 

 

posted by kyotakaba at 08:42| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年12月12日

第ニ部の8章「 Το κοιμητήριον 」16

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Η 、第ニ部の8「 Το κοιμητήριον 」を、少し   

Τούτο τω εφάνη οιωνός του μέλλοντος. Εστέναξε, και εισήλθεν εις τον περίβολον των νεκρών. Περιήρχετο τα μνημεία και ανεγίνωσκε τας επιγραφάς χωρίς να εννοή λέξιν. Εδέχετο επί του προσώπου του ως νεκρικόν θυμίαμα, την διά των φύλλων της κυπαρίσσου κατερχομένην αύραν. Επιγραφή τις έλεγεν・ ≪ Ενθάδε κείται η νέα Μαρίνα Ρωμάλη, αποθανούσα άγαμος, ετών 18. Εύχεσθε υπέρ αυτής ≫.

 そうして見ると、それは未来の予兆の様に思われた。ゼノスは、溜息を吐いて死者の園に入った。墓の中を周り歩いて、言葉の意味も取らずに墓碑銘を読んだ。彼は、顔にそよ風で落ちてくる糸杉の葉を受けていた、それは死者の為の香の様だった。ある墓にはこう記されていた、「ここに若いマリナ・ロマリーが、未婚のまま18歳で永眠する、彼女の為に祈り給え」。

 

posted by kyotakaba at 08:54| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする