2019年12月12日

第ニ部の8章「 Το κοιμητήριον 」16

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Η 、第ニ部の8「 Το κοιμητήριον 」を、少し   

Τούτο τω εφάνη οιωνός του μέλλοντος. Εστέναξε, και εισήλθεν εις τον περίβολον των νεκρών. Περιήρχετο τα μνημεία και ανεγίνωσκε τας επιγραφάς χωρίς να εννοή λέξιν. Εδέχετο επί του προσώπου του ως νεκρικόν θυμίαμα, την διά των φύλλων της κυπαρίσσου κατερχομένην αύραν. Επιγραφή τις έλεγεν・ ≪ Ενθάδε κείται η νέα Μαρίνα Ρωμάλη, αποθανούσα άγαμος, ετών 18. Εύχεσθε υπέρ αυτής ≫.

 そうして見ると、それは未来の予兆の様に思われた。ゼノスは、溜息を吐いて死者の園に入った。墓の中を周り歩いて、言葉の意味も取らずに墓碑銘を読んだ。彼は、顔にそよ風で落ちてくる糸杉の葉を受けていた、それは死者の為の香の様だった。ある墓にはこう記されていた、「ここに若いマリナ・ロマリーが、未婚のまま18歳で永眠する、彼女の為に祈り給え」。

 

posted by kyotakaba at 08:54| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年12月11日

第ニ部の8章「 Το κοιμητήριον 」15

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Η 、第ニ部の8「 Το κοιμητήριον 」を、少し   

 Εν τούτοις ο Ζέννος έμεινεν εν τω καπηλείω μετά των συμποτών αυτού. Ότε κατά την πρωίαν έλαβε παρά της κ. Μαρκώνη την θανάσιμον εκείνην πληγήν, εφέρετο εν ταίς αγυιαίς σχεδόν αναίσθητος. Μηχανικώς έλαβεν οδόν τινα και ευρέθη έξω της Σμύρνης. Ήτο η άγουσα εις το χριστινακόν κοιμητήριον.

 その様なことがあったにも拘らず、ゼノスは、飲み仲間とまだ酒場にいた。朝、マルコニス夫人から致命的な傷を受けた後、彼はほとんど無感覚で小路に居た。機械的に路を進んで、いつの間にかスミルニの外に出ていた。それは、キリスト教の墓地へ向かう道だった。

 

posted by kyotakaba at 08:50| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年12月07日

第ニ部の8章「 Το κοιμητήριον 」14

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Η 、第ニ部の8「 Το κοιμητήριον 」を、少し  

 Η γηραιά κυρία έμεινε ξηρά άναυδος, απόπληκτος. Τη αυτή στιγμή, εφάνη παρά την θύραν η ωχρά μορφή της Μαρίνης με διεσταλμένους τους οφθαλμούς και τα χείλη πελιδνά. Η Ανθούσα μετενόησε δι’ ό,τι είπε, και ήρχισε να μαρτύρηται και να ομνύη ότι δεν έπταιεν αυτή.

 老婦人は、驚いて口が聞けないまま、卒中になった。ちょうどその時、扉の向こうに、青白いマリナの顔が見えた。目が引き攣り唇から血の気が退いていた。アンスウサは言ったことを、密告してしまったことを、自分には非がないと神に誓ったことを、後悔した。 


 


第ニ部の8「 Το κοιμητήριον 」はまだ続くけれど、ここで文章は一旦切れている。この後、二行の空きがあって、その後に続く。 
posted by kyotakaba at 08:41| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年12月05日

第ニ部の8章「 Το κοιμητήριον 」13

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Η 、第ニ部の8「 Το κοιμητήριον 」を、少し  

 ― Έπειτα;
 ― Αλλά δεν ηθέλησε να έλθη.
 ― Δεν ηθέλησε να έλθη; επανέλαβεν εκστατική η κ. Βαλσάμη. Και διατί;
 ― Ούτε απόκρισιν μοί έδωκεν.

 「それからどうなったの?」 
 「でも、ゼノン様は来ようとされませんでした。」 
 「来ようとしなかった?」、バルサミス夫人は我を忘れて繰り返した。「なぜ?」 
 「わたしに答えもして下さいませんでした。」 


 

posted by kyotakaba at 09:54| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年12月04日

第ニ部の8章「 Το κοιμητήριον 」12

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Η 、第ニ部の8「 Το κοιμητήριον 」を、少し  

 ― Τί με θέλεις; την ηρώτησε μυστηριωδώς.
 ― Τί να σε είπω, κυρία μου, τον ηύρα τον Ζέννον.
 ― Λοιπόν; είπεν η κ. Βαλσάμη.
 ― Λοιπόν του είπα να έλθη εις το γεύμα, διότι τον περιμένομεν τρείς ώρας.

 「あなたはわたしにどうして欲しいの?」と、夫人は怪訝な様子でアンスウサに尋ねた。 
 「わたしが申し上げるのはです、奥様、ゼノン様を見つけたという事です。」 
 「それで?」 
 「それで、午餐にいらして下さいと言ったのです、三時間お待ちしているのですから、と言ったのです。」


 

posted by kyotakaba at 08:39| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年12月03日

第ニ部の8章「 Το κοιμητήριον 」11

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Η 、第ニ部の8「 Το κοιμητήριον 」を、少し   

 Η Ανθούσα θέλουσα να απαλλαγή εκ της δυσαρέστου ταύτης θέσεως, του να ελέγχηται δηλαδή επί παρουσία του πλοιάρχου, συνέλαβε και αυτή αίφνιδίαν την ιδέαν και ένευσε πρός την κυρίαν Βαλσάμη να εισέλθη μετ’ αυτής εις τον παρακείμενον θάλαμον. Αύτη υπήκουσε.

 アンスウサは、その様な、船長の居る前で咎められると言う、不愉快な状況から免れたいと思った。その時、彼女は不意にある考えを思い付いた。そして、バルサミス夫人へ目配せをして、自分の後ろから隣の部屋へ入る様に伝えた。夫人は従った。


 

posted by kyotakaba at 08:54| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年12月02日

第ニ部の8章「 Το κοιμητήριον 」10

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Η 、第ニ部の8「 Το κοιμητήριον 」を、少し  

 ― Δεν ηύρα τον Ζέννον, είπεν η Ανθούσα.
 Η κ. Βαλσάμη ήθελε την συγχωρήσει άν επανήρχετο φέρουσα την εναντίαν της ανωτέρω είδησιν. Αλλά τώρα εξεθύμανε κατ’ αυτής.
 ― Αυτά παθαίνουν αι τρελαί κόραι, όσαι δεν υπακούουν τας κυρίας των. Σε έστειλε κανείς να υπάγης να ζητήσης τον Ζέννον, ανόητη, οπού αγαπάς να γυρίζης τους δρόμους, δια να ευρίσκεσαι εις δουλειάν;

 「ゼノス様を見つけられませんでした。」とアンスウサは言った。 
 バルサミス夫人は、彼女が自分に逆らってまでして良い知らせを携えて帰ったのなら、赦して遣ろうと思っていたのだった。けれども、そうなるともう、彼女に捲し立てたのだ。 
 「主人の言う事を聞かない、気の違った女の子がそんな目に会うのよ。誰が、あなたをゼノスを捜しに出したのか知ら? 馬鹿らしいわ、仕事を見つけようと、通りを彷徨くのが大好きなあなたを出すなんて。」


 

posted by kyotakaba at 13:54| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年11月28日

第ニ部の8章「 Το κοιμητήριον 」9

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Η 、第ニ部の8「 Το κοιμητήριον 」を、少し   

 ― Τί να είπω τώρα εις την κυρίαν μου; ηρώτα εαυτήν.
 Αφού εσκέφθη επί πολλήν ώραν, εύρεν επί τέλους το ζητούμενον.
 ― Ά, ηξεύρω, θα είπω ότι δεν τον ηύρα.
 Και αναβάσα εις την οικίαν, εύρα την κ. Βαλσάμη, την Μαρίναν και τον πλοίαρχον περιμένοντας ακόμη τον Ζέννον. Η οικοδέσποινα είχε παρατηρήσει την απουσίαν της, και την εκοίταξε με βλέμμα ερωτηματικόν, άμα εισελθούσαν.

 「ご主人様になんて言おうか知ら?」と、自問した。 
 長い間考えて、やっと、求めていたものを見つけた。 
 「ああ、わかったわ、あの方を見つけられなかったと言いましょう。」 
 そして、家に上がると、バルサミス夫人、マリナそれに船長が、まだゼノスを待っているのを目にしたのだった。家の女主人はアンスウサが居ないことに気付いていた、それで、彼女が中に入って来ると直ぐに、問い質しげな眼差しで彼女を見詰めた。 
posted by kyotakaba at 08:40| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年11月27日

第ニ部の8章「 Το κοιμητήριον 」8

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Η 、第ニ部の8「 Το κοιμητήριον 」を、少し  

 ― Διατί δεν θέλει να έλθη; είπεν η Ανθούσα πρός τον υπηρέτην.
 ― Δεν ηξεύρω, απήντησεν ούτος, κινών τους ώμους.
 ― Είπε τω να έλθη.
 Ο Ζέννος στραφείς πρός την θύραν έκαμεν οργίλον και υπεροπτικόν κίνημα με την αριστεράν χείρα. Η δυστυχής Ανθούσα επανήλθεν εις την οικίαν απορούσα, ισταμένη κατά πάν τρίτον βήμα και ποιούσα βραδέως το σημείον του σταυρού.

 「どうして来ようとしないのかしら」と、アンスウサは給仕に言った。 
 「知りません」と、肩を揺すりながら給仕は答えた。 
 「来る様に言って頂だい。」 
 ゼノスは戸口の方へ向いて、不機嫌そうにして左手で高慢な素振りをした。可哀想なアンスウサは、訳も分からず家に戻った。その場に立ったまま三度足踏みをして、ゆっくりと十字を切った。

 

posted by kyotakaba at 08:19| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年11月25日

第ニ部の8章「 Το κοιμητήριον 」7

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Η 、第ニ部の8「 Το κοιμητήριον 」を、少し   

Η Ανθούσα τω εμήνυσε δια του υπηρέτου να έλθη εις την θύραν. Ο Ζέννος στραφείς και ιδών αυτήν δεν εκινήθη εκ της θέσεώς του. Εκείνη τον έκραξεν ονομαστί. Ο νέος εκώφευσε.

 アンスウサは、給仕を通じて彼に戸口に来る様に言付けた。振り返って彼女を見たゼノスは、その場から動きはしなかった。アンスウサはゼノスの名前を叫んだ。若者は耳を貸さなかった。 

 

posted by kyotakaba at 08:43| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年11月22日

第ニ部の8章「 Το κοιμητήριον 」6

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Η 、第ニ部の8「 Το κοιμητήριον 」を、少し  

 Μεθ’ όλην ταύτην την ρητήν διαβεβαίωσιν, η Ανθούσα εξήλθεν απαρατήρητος. Ήξευρεν ότι εις καπηλειόν τι ουχί μακράν απέχον εφοίτα ο Ζέννος. Ήτο πραγματικώς εκεί, εν μέσω ευθύμου ομίλου ναυτικών πινόντων, αυτός μόνος μελαγχολικός και ακούων τους αστεισμούς των, ών τινες διευθύνοντο κατ’ αυτού.

 自分がそう言ったのだから探しに行くことは決してしないと夫人を納得させた後、アンスウサは、気付かれることなく外へ出た。彼女は、ゼノスが遠く離れてはいない酒場に通っていることは知っていたのだ。本当に彼はそこに居た。酔った船員たちの陽気な一団の中で、彼は、一人、塞ぎ込み、自分に向けられている彼らの冗談を聞いていた。

 
posted by kyotakaba at 08:55| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年11月21日

第ニ部の8章「 Το κοιμητήριον 」5

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Η 、第ニ部の8「 Το κοιμητήριον 」を、少し  

 Είχε δίκαιον η κυρία Βαλσάμη λέγουσα ταύτα, διότι δεν ενόει τας περιπατηκάς διαθέσεις της αξιολόγου ταύτης θεραπαινίδος. Αύτη απήντησε・.
 ― Δια τον πλοίαρχον, μη πεινά τυχόν και περιμένη, το είπα. Αλλ’ αφού δεν το κρίνετε εύλογον, δεν πηγαίνω και εγώ.

 バラサミス夫人がそう言うのは当然だった。と言うのは、夫人は捜し歩くと言う役目は女中の主な仕事だとは考えていないからだった。アンスウサは答えた。 
 「船長様ですが、お腹を空かせてお待ちではないと思います」、こう行ったのだ。「ですが、奥様が適当でないとお考えでしたら、行きません、私は。」

 

posted by kyotakaba at 09:01| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年11月20日

第ニ部の8章「 Το κοιμητήριον 」4

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Η 、第ニ部の8「 Το κοιμητήριον 」を、少し   

 ― Τί λέγεις; Είσαι εις τας φρένας σου; Καλόν και αυτό! Δεν ήκουσα γυναίκα να πηγαίνη πρός ζήτησιν των ανδρών. Δύνασαι λοιπόν να εξεύρης που ευρίσκεται ο Ζέννος;

 「何を言うのあなたは! 正気なの? 一体、何てことか知ら! 女性が男性を探しに出るなんて聞いたことがないわ。それで、あなたは、ゼノスがどこにいるのか知ることが出来るの?」

 

posted by kyotakaba at 08:50| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年11月19日

第ニ部の8章「 Το κοιμητήριον 」3

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Η 、第ニ部の8「 Το κοιμητήριον 」を、少し  

 Η Μαρίνα, ήτις είχεν αργήσει να εγερθή εκ τής κλίνης, διότι ίσως είδε καθ’ όλην την νύκτα ονείρους ευτυχίας, προσεπάθει να εγκαρδιώση την θείαν της λέγουσα ότι ο Ζέννος εβράδυνε να κατακλιθή και θα ηγέρθη αργά. Η Ανθούσα προσηνέχθη να μεταβή πρός εύρεσιν του Ζέννου. Αλλ’ η σεβασμία κυρία Βαλσάμη την επέπληξεν αυστηρώς δια τούτο.

 マリナは、その日、ベッドから起きるのが遅かった。それは恐らく一晩中幸せな夢を見ていたからだろう。それだから、ゼノスは床に着くのが遅くなって、起きるのも遅くなったのだろうと言って、叔母を安心させ様とした。アンスウサがゼノスを探しに行きましょうと進み出た。けれども、厳格なバラサミス夫人は、その様に言ったことを厳しく叱責した。 


posted by kyotakaba at 08:20| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年11月18日

第ニ部の8章「 Το κοιμητήριον 」2

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Η 、第ニ部の8「 Το κοιμητήριον 」を、少し 

 Ο πλοίαρχος είχεν είπει ότι δεν είδε τον Ζέννον από της παρελθούσης εσπέρας. Την πρωίαν, ότε εξύπνησε, δεν ήτο εντός του πλοίου. Έμαθε μόνον παρά του ναυκλήρου ότι εφάνη στιγμιαίως περί τα μεσάνυκτα επί του καταστρώματος, και πάλιν έγινεν άφαντος συμπαραλαβών και την μικράν λέμβον, ήτις ευρέθη το πρωί προσδεδεμένη εις την αποβάθραν. Η κυρία Βαλσάμη ουδέν ηδύνατο να εννοήση εκ πάντων τούτων.

 船長は、先程、こう言っていた。昨日の晩からゼノスを見ていない、目が覚めた早朝には船の中には居なかった、と言うのだった。水夫長からは、真夜中頃にほんの一瞬ゼノスが甲板に居るのを見たと言うこと、また、取り付けてあった小舟も無くなっていたのだが、その小舟は、朝、埠頭に括り付けてあったとだけ聞いていると言うのだった。バラサミスフ人は、それらの船長の言葉のどれからも、何か分かることは出来なかった。

posted by kyotakaba at 12:28| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年11月15日

第ニ部の8章「 Το κοιμητήριον 」1

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Η 、第ニ部の8「 Το κοιμητήριον 」を、少し   

 Την μεσημνρίαν της αυτής ημέρας, εις μάτην η σεβασμία κυρία Βαλσάμη και η ανεψιά της περιέμενον τους προσκεκλημένους εις το γεύμα. Ό πλοίαρχος μόνος ήλθεν・ ο υίος του δεν εφαίνετο. Εντεύθεν ανησυχία.

 その日の正午、尊敬を集めているバラサミス夫人と夫人の姪は、食事に招いた客を虚しく待っていた。船長だけが遣って来た。息子は見えなかった。そうして、胸騒ぎがした。


 

posted by kyotakaba at 09:15| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年11月14日

第ニ部の7章「 Νυξ 」24

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Ζ 、第ニ部の7「 Νυξ 」を、少し  

 Αί λέξεις αύται ήσαν ως ακατάληπτος και συγκεχυμένος βόμβος διά τον νέον, όστις εξήλθε σχεδόν παράφρων.

 こう夫人が話したことは、殆ど正気を失っていた若者には理解し難くて、暈の様にぼんやりした唸音に聞こえた。


 


第ニ部の7「 Νυξ 」、おわり。  


posted by kyotakaba at 08:20| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年11月13日

第ニ部の7章「 Νυξ 」23

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Ζ 、第ニ部の7「 Νυξ 」を、少し 

 ― Ηδύνατο να είπης ότι πταίω; απήντησεν η κ. Μαρκώνη. Εγώ σοί έκαμα εκδούλευσιν άν θέλης. Ναί μέν το πράγμα είναι λυπηρόν, και εγώ πρώτη λυπούμαι. Αλλά δεν είναι καλύτερον να εξεύρης τα προηγούμενα της μνηστής σου; Μήπως δεν έχεις καιρόν να την νυμφευθής, άν εξακριβώσης την αλήθειαν, αργότερα; Εύκολον είναι να πληροφορηθής άν υπάγης εις Μασσαλίαν. Ο μακαρίτης Βεργίνης είχε πολλούς γνωρίμους.

 「わたちの所為だとあなたは言えないと?」、マルコニス夫人は応えた。「わたしは、あなたが望む様にと親切でして上げたのよ。本当にね、起きたことは悲惨だわ。でもね、わたしが最初に悲しいと思ったのよ。でも、あなたの婚約者の以前のことを知るのは良くないことなの? たぶん、あなたは本当のことを確かめた後では、あの娘と結婚することはないのじゃないの? マルセイユに行けば知るのは簡単なことよ。亡くなったベルギニスはたくさんの知り合いがいましたからね。」


 

posted by kyotakaba at 08:41| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年11月12日

第ニ部の7章「 Νυξ 」22

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Ζ 、第ニ部の7「 Νυξ 」を、少し   

 ― Σας ευχαριστώ, κυρία, είπεν. Αφού και σείς τα ηκούσατε από άλλους, βεβαίως δεν πταίετε. Αρκεί να μοί είπατε την αλήθειαν.
 Και ελησμόνησε να ερωτήση τουλάχιστον παρά τίνος πρώτον τα ήκουσεν αύτη.

 こう言った、「有難うございます、奥様、他人からお聞きになったのですね、貴女の所為ではないと言われるのですね、本当のことを仰りさえすればいいのです。」 
 それから、夫人が最初誰からそれを聞いたかを尋ねることだけはゼノスは忘れることはなかった。 


 

posted by kyotakaba at 08:14| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年11月11日

第ニ部の7章「 Νυξ 」21

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Ζ 、第ニ部の7「 Νυξ 」を、少し  

 ― Η Μαρίνα! Η Μαρίνα! ετραύλισεν ο Ζέννος, ως να διερρήγνυτο ο λάρυγξ του.
 ― Η Μαρίνα, ναί. Αυτό ήκουσα να λέγουν. Μήπως νομίζεις ότι τα εκόλλησα εγώ;
 ― Και ποίος ήτον αυτός ο νέος;
 ― Εις ωραίος Γάλλος, είπε πονηρώς η κ. Μαρκώνη.
 ― Πώς ονομάζετο;
 ― Φερνάνδος Δουριέ, καθώς ήκουσα το όνομά του.
 ― Φρνάνδος Δουριέ, επανέλαβε βραδέως ο Ζέννος, ως να κατέγραφε το όνομα τούτο εν τη μνήμη του.
 Και ηγέρθη.

 「マリナ! マリナ!」、ゼノスは口籠った、喉が裂けたかの様だった。 
 「マリナ、そうよ、噂をされてたのはこう言うことなの。たぶん、あなたはわたしが触れ回ったと思っているでしょうね。」 
 「それで、その若者は誰なのです?」 
 「フランスの良家の者よ。」とマルコニス夫人は沈鬱に言った。 
 「名前は何と言うのですか?」 
 「フェルナンドス・ドゥリエ、そんな名前だったわ。」 
 「フェルナンドス・ドゥリエ。」、ゼノスはゆっくりと繰り返した。まるで、その名前を自分の脳に書き留める様だった。 
 そして、立ち上がった。

 

posted by kyotakaba at 08:21| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年11月10日

第ニ部の7章「 Νυξ 」20

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Ζ 、第ニ部の7「 Νυξ 」を、少し  

 ― Μετά ένα μήνα. Τόν μήνα τούτον συνέζησεν αστεφάνωτος μ’ εκείνον, όστις την είχεν απαγάγει. Πού; Δεν ηξεύρω. Εις τινα εξοχήν, πλησίον της Μασσαλίας, μεταξύ των αλιέων και χωρικών. Κατ’ άλλους, εις ένα πύργον παλαιού τινος τρίδου του οποίου ο απαγωγεύς ήτο αναδεκτός. Αυτά έλεγαν. Ουδέ λέξιν δεν εγγυώμαι. Ουδέ λέξιν δεν λέγω από μέρους μου.

 「一カ月後ね。その一カ月は、式を挙げてない結婚生活をその男と続けたのね。自分を攫った男とよ。どこだか?って、わたしは知らないわ。誰だかの別荘なのよ。マルセイユの近くのね。漁村と農村の間のね。違う風に言う人もあったわ。世襲貴族の誰だかの古い邸宅だったと言うの。攫った男は、邸宅の貴族の名付け子だと言うの。そう言うことが噂されてたの。それがほんとうだとはわたしは言わないわ。それに、この噂はわたしが言ったことでもないわよ。」


 

posted by kyotakaba at 12:53| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年11月09日

第ニ部の7章「 Νυξ 」19

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Ζ 、第ニ部の7「 Νυξ 」を、少し  

 Ο Ζέννος δεν ηρώτα πλέον. Η κ. Μαρκώνη ωμίλει αφ’ εαυτής, έχυνε τας λέξεις, ως ο κρουνός όν άπαξ εξέστρεψέ τις.

 ゼノスはそれ以上尋ねなかった。マルコニス夫人は、言葉を継いで自分から喋った。それはまるで泉がその場で言葉をくるくる回す様だった。  

posted by kyotakaba at 08:45| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年11月08日

第ニ部の7章「 Νυξ 」18

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Ζ 、第ニ部の7「 Νυξ 」を、少し 

 ― Ποία; Η Μαρίνα; ανέκραξεν ο Ζέννος αγωνιών.
 ― Ναί, είπεν η κ. Μαρκώνη εν τώ βάθει του λάρυγγός της.
 ― Και έπειτα;
 ― Και έπειτα, έλεγαν ότι αυτός ο νέος την είχεν απαγάγει εκ της οικίας των γονέων της, και την απαγωγήν ταύτην η κ. Βεργίνη κατώρθωσε να φυλάξη μυστικήν, δεν εξεύρω πώς, μέχρις ότου επανήλθε πάλιν εις την οικίαν.


 「誰が? マリナが?」、ゼノスは嗚咽する様に叫んだ。 
 「ええ。」 
 「それで?」 
 「それで、その若者は彼女を両親の家から攫ったのだと言うの、それから、ベルギニス夫人は娘が攫われたことを上手く秘密にして置いたと言うの。どうやってかは知らないわ。でも、攫われてから家に戻るまで秘密にしてたのよ。」 
posted by kyotakaba at 09:34| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年11月07日

第ニ部の7章「 Νυξ 」17


 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Ζ 、第ニ部の7「 Νυξ 」を、少し  

 ― Αλλά δεν τα πιστεύω και εγώ, Ζέννε μου. Καθώς ήκουσα, είπα. Δεν τα είπα με σκοπόν.
 ― Τέλος πάντων θα μοί είπης! έκραξεν ο νέος μόλις κρατών εαυτόν.
 ― Τί να σοί είπω; Αόριστα και αμάρτυρα καθώς είναι όλα τα λόγια του δρόμου. Έλεγαν ότι αγαπούσεν ένα νέον.

 「でもね、ゼノスさん、わたしはその噂を信じてはいないのよ。聞いた通り話すわね。考えがあってそれは言わなかったの。」 
 「とにかく、私に話すんだ!」、力一杯に若者は叫んだ。 
 「何を話すの? 街の噂は、曖昧で漠然としているのよ。ある若者が恋しているって言うのよ。」 

posted by kyotakaba at 13:57| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年11月06日

第ニ部の7章「 Νυξ 」16

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Ζ 、第ニ部の7「 Νυξ 」を、少し  

 ― Λόγια, λόγια του κόσμου, είπεν η κ. Μαρκώνη. Λόγια γυναικεία. Και θα τα συνερισθής σύ, φίλε κύριε Ζέννε; Θα τα πιστεύσης σύ, ανήρ;
 ― Δεν σ’ ενδιαφέρει άν θα τα πιστεύσω ή όχι. Σοί ανήκει μόνον να μοί είπης οποίοι λόγοι ήσαν αυτοί.
 ―Αλλ’ εγώ ενόμιζα ότι τα ήξευρες και σύ, και δια τούτο μ’ έφυγεν ο λόγος.
 ― Δεν ήξευρα τίποτε εγώ・ θέλω να μοί τα είπης.

 「噂、世間の噂よ。女たちが言っていることよ。興味を引くでしょう、ゼノスさん? ね、信じるかしら?」、マルコニス夫人は言った。 
 「私が信じるか信じないかは貴女に関わりがないのです。貴女がすることは、あれは誰が言ったことかを話すことです。」 
 「でも、わたしは、あなたはもう知っていることだと思ったの。それで、言葉もなかったのよ。」 
 「私は何も知りません。話して下さい。」posted by kyotakaba at 18:01| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年10月08日

第ニ部の7章「 Νυξ 」15

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Ζ 、第ニ部の7「 Νυξ 」を、少し 

 ― Ποίας μυσαράς συκοφαντίας μοί είπες χθές; επανέλαβεν ο Ζέννος τρέμων. Όλα, όλα να μοί τα είπης σήμερον.
 ― Αλλά δεν σοί είπα συκοφαντίας, φίλε κύριε Ζέννε. Ώ καλύτερα να μην έσωνα! Και εγώ τώρα το βλέπω. Δεν σοί τα είπα δια κακόν.
 ― Μοί είπες ότι κατηγόρησαν την Μαρίναν, είπεν ο Ζέννος. Ειπέ μοι λοιπόν, ποίαν κατηγορίαν της έκαμαν;

 「昨日、あなたが私に言った忌まわしい中傷は誰のなのですか?」、ゼノスは震えながら繰り返して言った、「今日、言って下さい、全部、全部言って下さい。」 
 「ゼノスさん、でも、わたしは中傷は言っていないわ。弁解しないほうがいいわね。それが分かるわ。悪くは言ってないのよ。」 
 「貴女は私にマリアを悪く言いましたよ。誰が彼女を非難しているのか、教えなさい。」とゼノンは言った。  posted by kyotakaba at 12:56| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年10月05日

第ニ部の7章「 Νυξ 」14

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Ζ 、第ニ部の7「 Νυξ 」を、少し   

 Και εκινήθη πρός την θύραν.
 Ο Ζέννος παρ’ ολίγον την ήρπαζεν εκ του λαιμού. Αλλά της έφραξε την δίοδον και την έβαλε να καθίση διά της βίας επί του εδωλίου της.
 ― Εδώ, εδώ κάθισε. Εις τους λόγους μου να αποκριθής! Αυτά οπού λέγεις είναι ειρωνείαι. Θα μου τα πληρώσης όμως.
 Η κ. Μαρκώνη είδεν ότι ο νέος δεν ηστείζετο. Όθεν συνήγαγε τας δυνάμεις αυτής και ητοιμάσθη πρός την πάλην.

 そう言って、夫人は戸口へ向いて動き出した。 
 ゼノスは、既の所で、夫人の首の根をひっつかむ所だった。そうはせずに、夫人の行手を阻んで、力尽くで長いすに座らせたのだった。 
 「ここです、ここに座って。私の言うことに答えるのだ! 貴方の言うことは、嫌味たらしい。けれども、その代償を払わなければならないですよ。」 
 マルコニス夫人は、若者が巫山戯ているのではないと見て分かった。それだもので、戦いに備えて、自分の力のありたけを集めた。 

posted by kyotakaba at 09:23| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年10月01日

第ニ部の7章「 Νυξ 」13

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Ζ 、第ニ部の7「 Νυξ 」を、少し  

 ― Ώ τί παράξενος δα είσθει είπεν η κ. Μαρκώνη με ήσυχον ήθος. Αλλά σείς μοι κάμνετε δύο ερωτήσεις συγχρόνως・ εις ποίαν να αποκριθώ πρώτον; Θα με πνίξετε, θα μου κόψετε την αναπνοήν. Να σας είπω τί σας είπα, να σας είπω τί ενόουν. Ώ Χριστέ και Παναγία! Και αμέσως και βιαστικώς, ώς να ήλθατε καβαλλάρης εις την οικίαν μου! Καθίσατε πρώτον. Να σας προσφέρω μίαν λεμονάδαν; Θα σας κάμη καλόν.


 「まあ、あなたがやって来るなんて何て変わったこと。」とマルコニス夫人は静かな調子で言った。「でも、あなたは、わたしに一度に二つの質問をしてるわ。どちらを先に答えましょうか? あなたはわたしの首を絞めるでしょうね、息の根を止めるでしょうね。昨晩あなたに何を言ったか、言いましょう、どう言う意味だか言いましょう。ハリストス様、聖女様! さあ直ぐに、急いで、わたしの家に騎士が来ます! まずは座って下さいな。レモネードをお出ししましょうか? よろしくて。」  posted by kyotakaba at 13:13| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年09月28日

第ニ部の7章「 Νυξ 」12

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Ζ 、第ニ部の7「 Νυξ 」を、少し  

 ― Προσποιείσθε ότι εκπλήττεσθε, κυρία・ ώ, δεν αμφιβάλλω ότι κατέχετε καλώς την τέχνην ταύτην. Αλλά δεν είναι τώρα καιρός υποκρισίας. Σας ζητώ να μοι είπητε, να μοι είπητε ευθύς τι ενοούσατε χθές την εσπέραν με τους λόγους σας εκείνους.

 「奥様、驚いた振りをされているのですね。私は、貴女がこうした手管をよく知っていることを疑いはしませんよ。でも、今は、演技する時ではないのです。私は、貴女に話して欲しいのです。昨日の夜、貴女が話したことはどういう意味なのか、今すぐに話して欲しいのです。」
posted by kyotakaba at 07:59| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年09月25日

第ニ部の7章「 Νυξ 」11

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Ζ 、第ニ部の7「 Νυξ 」を、少し 

 ― Έρχομαι, κυρία, είπεν ο Ζέννος διά φωνής, εν ἦ ειρωνική φιλοφροσύνη εφαίνετο παλαίουσα πρός την απότομον οργήν, δια να σας παρακαλέσω να επαναλάβητε, άν αγαπάτε, όσα με είπετε χθές την νύκτα.
Η κ. Μαρκώνη εστάθη εμβλέπουσα αυτόν ατενώς, ως να μη ενόει. Ενώ δε ητοιμάζετο ν’ απαντήση, ο Ζέννος της έκοψεν αποτόμως τον λόγον.


 「奥様、私は来ましたよ。」とゼノンは声にして言った。皮肉なへつらいが、激しい怒りと争っているようであった。「私を大事に思っていて下さるのなら、昨日の夜に私に言われたことを全部、もう一度言って下さいませんか。」 
 マルコニス夫人は、彼に視線を当てて動かさなかった。まるで観察している様だった。夫人は答える用意が出来ていなかったが、ゼノスは、急に、夫人へ話すのを止めた。 posted by kyotakaba at 13:20| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年09月21日

第ニ部の7章「 Νυξ 」10

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Ζ 、第ニ部の7「 Νυξ 」を、少し 

 Εισήλθεν ούτος βιαίως εις τον θάλαμον. Το πρόσωπόν του ήτο εξηγριωμένον, και βαρειά τις αχλύς εκάλυπτε τους οφθαλμούς του, ήτις εφαίνετο εγκυμονούσα οργήν και απειλήν. Η κ. Μαρκώνη, άν και παρέστη κατά τον βίον της εις σκηνάς χειροτέρας βεβαίως της προαγγελλομένης, ούχ ήττον δεν ηδυνήθη να μη τρομάξη.

 彼は乱暴に部屋に入って来た。彼の顔は怒っていた、また、深い靄が彼の両目を覆っていいたのだが、それは、怒りと敵意を宿している様だった。マルコニス夫人は、予言されていた人生で最悪の状況にあったのは確かなのだが、怖がらない様には出来ない程、弱ってはいなかった。


posted by kyotakaba at 08:30| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年09月14日

第ニ部の7章「 Νυξ 」9

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Ζ 、第ニ部の7「 Νυξ 」を、少し 

 Ηνοίχθη η θύρα και εισήλθεν ο Ζέννος.
 Η κ. Μαρκώνη τον περιέμενε, και η ιδέα αύτη την είχεν εγείρει εκ της κλίνης πρωιαίτερον του συνήθους. Εγνώριζεν ότι, άμα ως ανένηφεν από της νυκτερινής μέθης, ο νέος ήθελεν έλθει να ζητήση παρ’ αυτής την ερμνηνείαν των μοχθηρών λόγων της.

 扉が開けられ、ゼノスが入って来た。 
 マルコニス夫人は、ゼノスを待っていた。ゼノスが来るという夫人の考えは、普段より早く、ベッドから夫人を起こしていたのだった。夫人には分かっていたのだ。二日酔いから回復すれば直ぐに、若者は、自分の意地の悪い言葉の説明を求めたくて、ここに来るだろうと。  

posted by kyotakaba at 07:57| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年09月07日

第ニ部の7章「 Νυξ 」8

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Ζ 、第ニ部の7「 Νυξ 」を、少し   

 Ότε ανέτειλεν ο ήλιος, έτρεξεν απνευστί πρός την κ. Μαρκώνη.
 Την πρωίαν εκείνην είχε εγερθή αύτη λίαν ενωρίς και αφού ενεδύθη επιμελώς ( καθώς εις τας ευτυχείς ημέρας του μακαρίτου κ. Μαρκώνη, όστις υπήρξεν ο τρίτος σύζυγός της, και είχεν αποθάνει φεύ! πρό πολλού ) εκάθισε πρό του κατόπτρου βλέπουσα ευαρέστως εαυτήν. Εφαίνετο δε νέα εισέτι, και κατά την στιγμήν ταύτην εφαντάζετο ότι ήτο δυνατόν να εξακολουθήση την συνέχειαν των γάμων της, οίτινες υπήρξαν τοσούτον ηδείς πρός αυτήν, ότε εισήλθεν ο Ζέννος.

 太陽が昇ると、ゼノスは、マルコニス夫人の下へ息をつくこともなく走った。 
 その朝、マルコニス夫人はとても早く目が覚めていてた。そして、内面に神経を集中していてのだ( 亡くなったマルコニス氏の幸せな日々などを思っていたのだ。マルコニス氏は夫人の三番目の夫だった、彼も、もう、ずっと前に死んでしまっていた! )。鏡の前に座って、自分自身を満足げに見ていた。夫人は、結婚生活がまだまだ続きそうだった若い頃のことを夢想していたのだった。ちょうどその時に、ゼノスが入って来たのだった。  posted by kyotakaba at 08:42| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年08月31日

第ニ部の7章「 Νυξ 」7

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Ζ 、第ニ部の7「 Νυξ 」を、少し  


 Η ψυχική αυτου ορμή τον ώθει πρός την οικίαν της κ. Μαρκώνη, όπου είχε συνοδεύει αυτην πρό τινων ωρών. Τώ επήρχετο η ιδέα να κρούση, να θραύση μάλιστα την θύραν και να εισέληθη, καίπερ παρελθούσης της ώρας, ίνα ζητήση την οφειλομένην εξγήσιν. Διήλθε δις υπό την οικίαν, και μόλις κατώρθωσε να κρατήση εαυτόν. Μέχρι της πρωίας περιεπάτει ασκόπως εντός των οδών της Σμύρνης. Κατά τινας αποκέντρους συνοικίας οι κοιμώμενοι εξύπνησαν εκ του κρότου των βημάτων του, αντηχούντος επί των λίθων. Δύο ή τρία παράθυρα ηνοίχθησαν αθορύβως, και ανήσυχοί τινες δέσποιναι προέβαλον δειλώς το μέτωπον δια των αυλαιών, περίεργοι να μάθωσιν άν ο κράκτης εβωβάθη την νύκτα εκείνην, ή άν άλλο τι απρόοπτον συνέβαινεν.

 激情が、ゼノスをマルコニス夫人の家の前に押しやった。そこは数時間前、夫人に同行して行ったところだった。扉を叩いて粉砕すると言う考えが、ゼノスを捉えていた。そして、中に押し入って、こんなに遅くてでも、聞かせて貰わなければならない説明を求めようと思ったのだった。二度、家の下を通り過ぎた。やっとのことで、自分を抑えることが出来た。朝までには、スミルナのあらゆる通りを当てもなく歩いた。中心街から離れた地区では、眠っていた人々が、石畳に響く、彼の大きな足音の所為で目を覚ました。二つ、いや、三つの窓が音を立てずに開き、何人かの気懸りのある愛人たちが、恐る恐る、額をカーテンから覗かせた。彼女たちは、この夜に客引きが押し黙っているのか、或いは、思いもしないことが起こったのかどうか、知りたがっていたのだ。 posted by kyotakaba at 08:29| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年08月24日

第ニ部の7章「 Νυξ 」6

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Ζ 、第ニ部の7「 Νυξ 」を、少し 

 Και μη δυνάμενος ν’ αντιστή εις τον στρόβιλον της ταραχής, όστις τον παρέσυρε, κατέβη αψοφητί εις την λέμβον, προσήρμοσε τας κώπας επί των σκαλμών και απεβιβάσθη εις την ξηράν. Ήτο δε τρίτη ώρα μετά τα μεσάνυκτα. Ότε προσεπέλασεν εις την αποβάθραν, ο τελωνειακός φρουρός ανησυχήσας, διότι ενόμισεν ότι επρόκειτο περί τινος λαθραίας εκφορτώσεως εμπορευμάτων, έκαμε θόρυβον. Αλλ’ ο Ζέννος, χωρίς να τώ αποκριθή, τώ έδωκεν έν αργυρούν νόμισμα και παρήλθεν.

 彼を引き摺り込む回転する嵐に、ゼノスは抗うことが上手く出来なかった。静かに、小舟に降りて、櫂を受け軸に嵌め込むと、陸に上がった。真夜中の三時だった。ゼノスが埠頭に近づくと、怪しんでいる税関の守衛が、大きな物音を立てた。密輸と関係する品の荷下ろしだと思ったからだった。しかし、ゼノスは、それに応えることなく、銀貨を渡して、通り過ぎて行った。

posted by kyotakaba at 08:37| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年08月17日

第ニ部の7章「 Νυξ 」5

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Ζ 、第ニ部の7「 Νυξ 」を、少し 

 Ο Ζέννος αφέθη πάλιν εις το ακατάσχετον ρεύμα των τεταραγμένων ρεμβασμών του. Έβλεπε την Μαρίναν κλαίουσαν με πύρινα δάκρυα, συνάπτουσαν τας χείρας και ικετεύουσαν αυτόν να μη πιστεύση τας συκοφαντίας της κ. Μαρκώνη. Είτα η τελευταία ενεφανίζετο και πάλιν καγχάζουσα ενώπιόν του.
 ― Ώ, άς την έπνιγα, είπεν ο Ζέννος δευτέραν φοράν.

 ゼノスは、再び、混乱している自分の空想の、止めることの出来ない流れに身を任せた。彼には、熱い涙を流すマリナが見えた。両手を合わせて、彼に、マルコニス夫人の中傷を信じないでほしいと、懇願していた。それから、マルコニス夫人がまた現れて、彼の前で、嘲り笑った。 
 「ああ、夫人を絞め殺してしまえば、」とゼノスが言うのは二度目だった。
posted by kyotakaba at 09:04| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年08月10日

第ニ部の7章「 Νυξ 」4

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Ζ 、第ニ部の7「 Νυξ 」を、少し 

 ― Ώ και να μη την πνίξω, απόψε, όταν μοί το είπεν.
 Ο Ζέννος επρόφερε τας λέξεις ταύτας μεγαλοφώνως. Ο θείος Βερέττας νομίσας ότι τον κράζει τις, είπεν εν μέσω του ύπνου του.
 ― Ορίστε, πλοίαρχε, τί με θέλεις;
 ― Τίποτε, κοιμήσου, είπεν ο Ζέννος συνελθών εις εαυτόν.
 Και ο θείος Βερέττας εστράφη επί της ετέρας πλευράς.

 「ああ、今晩、夫人がああ言った時、僕は夫人の首を絞めないようにしないと。」 
 ゼノスは、この言葉を大きな声に出して言った。ヴェレタス叔父は、その言葉をゼノスが自分に言ったと思ったのだが、眠りながらこう言った。 
 「何ですって、船長、私にどうして欲しいと?」 
 「何も、寝てて下さい。」とゼノスは声を作って言った。 
 すると、ヴェルタス叔父は、反対側に寝返りを打った。
posted by kyotakaba at 08:04| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年08月03日

第ニ部の7章「 Νυξ 」3

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Ζ 、第ニ部の7「 Νυξ 」を、少し 

 Ηγέρθη και ανέβη εις το κατάστρωμα. Εφαίνετο ανανήψας εκ της εσπερινής οινοποσίας. Ήδη η σταθερά ιδέα εκόλλησεν εις τον εγκέφαλόν του. Έβλεπεν ενώπιόν του την κ. Μαρκώνη δεικνύουσαν τους οδόντας της και μειδιώσαν κακεντρεχώς με την ιδίαν της ιστορίαν, ήν διηγείτο περί της Μαρίνης. Ο Ζέννος εμαίνετο. Συνέπλεξε τας χείρας και έκαμε κίνημα απειλητικόν.

 起き上がって、甲板に上がった。夕方の酔いは醒めている様だった。既に、不動の考えが彼の脳にくっ付いていた。ゼノスは、自分の眼の前でマルコニス夫人が自身の話に歯を見せて意地悪く笑うのを見た。それは、マリナについての話しだった。ゼノスは心を乱した。両手を押し合わせて、何か怖がる様な動きをした。  


posted by kyotakaba at 07:56| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年07月27日

第ニ部の7章「 Νυξ 」2

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Ζ 、第ニ部の7「 Νυξ 」を、少し 

 Κατήλθεν εις τον κοιτώνα αυτού και προσεπάθει να κοιμηθή. Αλλ’ εις μάτην. Έκλεισε τους οφθαλμούς, και η αγωνία ήρχισε να παλαίη εντός του. Τον επεσκέφθη σκιερόν τι, όπερ δεν ήτο ύπνος, αλλ’ υπνόβασις αναπόφευκτος. Αύτη ηρέθισε τα νευρά του εις άκρον. Οι πονηροί λόγοι της κ. Μαρκώνη εβόμβουν εις τα ώτα αυτού.

 ゼノスは寝室に降りて行った。寝ようと努めた。けれども、無駄だった。両の瞼を閉じると、彼の中で、不安がせめぎ合い始めた。暗闇は彼に訪れた。けれども、それは眠りではなかった。夢遊病者の様になるのは、避けられなかった。不安は、ゼノスの神経の過度に苛立たせた。マルコニス夫人の意地の悪い言葉が、耳鳴りの様にゼノスの耳で鳴っていた。 


posted by kyotakaba at 08:26| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年07月20日

第ニ部の7章「 Νυξ 」1

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Ζ 、第ニ部の7「 Νυξ 」を、少し 

 Ο Ζέννος απήλθεν εις το πλοίον αυτού. Η αύρα της νυκτός εδρόσισε το καίον μέτωπόν του, και ο φλοίσβος των κυμάτων εφαίνετο ως να εβαυκάλιζε τον θείον Βερέτταν, όστις εκοιμάτο επί του καταστρώματος. Ο δε σεβάσμιος γέρων Γλαρογιάννης δεν ευρίσκετο πλέον επί της Σωτηρίας・ είχε ναυτολογηθή αλλαχού πρό τινων μηνών.

 ゼノスは、自分の船に戻った。夜の風は、彼の火照った額を冷やした。そして、波の打ち寄せる音は、叔父のヴェレタスを宥めて床に着かせていた。叔父は、甲板の上で眠るのだった。だが、尊敬するカモメのヤニスはソティリア号には居ないのだった。彼は、何ヶ月か前から他の船に乗り込んでいたのだった。
posted by kyotakaba at 08:19| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年07月13日

第ニ部の6章「 Η ενέδρα 」23

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον ϛ 、第ニ部の6「 Η ενέδρα 」を、少し 

 Και ο Ζέννος έκαμεν εν τω σκότει χειρονομίαν τινά, εξ ής η κ. Μαρκώνη επτοήθη φοβουμένη μη εκλάβη αυτήν αντί του φάσματος, όπερ εζήτει.
 ― Αλλά θα κλείσω τα στόματα όλων, επανέλαβεν ο Ζέννος.
 Και απεχαιρέτισε την κ. Μαρκώνη, διότι είχον ήδη φθάσει υπό την οικίαν της.

 そして、暗がりで、ゼノスは何かの身振りをした。マルコニス夫人は、ゼノスがそこに居ない誰かの代わりに自分に掴みかかるのではないかと、恐れた。 
 「それでも、全員の口を閉じさせます。」とゼノスは繰り返した。 
 そして、マルコニス夫人に別れを告げた。もう既に、夫人の家に着いていたのだった。 
第ニ部の6「 Η ενέδρα 」、おわり。 
posted by kyotakaba at 08:07| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年07月06日

第ニ部の6章「 Η ενέδρα 」22

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον ϛ 、第ニ部の6「 Η ενέδρα 」を、少し 

 ― Ό,τι έφθασαν. Αλλ’ ο κόσμος είναι κακός. Η αρετή πάντοτε θριαμβεύει,είπεν αποφθεγματικώς η κ. Μαρκώνη.
 ― Ώ ναί, θριαμβεύει, είπεν ο Ζέννος. Αλλά ποίος την κατηγόρησεν;
 ― Όποιος θέλεις. Αλλ’ είναι ανότητοι οι μοχθηροί.
 ― Είναι μοχθηροί ανόητοι, τώ όντι. Και άν είχα εδώ κανένα τοιούτον, θα τον έπνιγα.

 「適うものは何でも。でもね、世間と言うものは悪いものなのよ。美徳は、いつでも、勝利を収めるの。」とマルコニス夫人は、格言風に短く言った。 
 「ええ、勝利します。」とゼノスは言った。「でも、誰がマリナを咎めるのです?」 
 「あなたがそうと思っている人は誰でも。でも、意地悪なおばかさんたちではないわ。」 
 「意地悪なおばかさんたちですよ、実際に。私がここでその様な人を見たら、きっと、締め上げてしまいますよ。」
posted by kyotakaba at 07:51| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年07月02日

第一部の10章「 Ο ΘΕΙΟΣ ΓΟΥΛΜΗΣ 」3の訂正

 第一部の10章「 Ο ΘΕΙΟΣ ΓΟΥΛΜΗΣ 」3の訂正を訂正。

第一部の10章「 Ο ΘΕΙΟΣ ΓΟΥΛΜΗΣ 」3: aimotokiyotakaba-β παράρτημα2019.7.2 訂正: 
「カモメ爺さん、か、ヤニス爺さん、か」 

「カモメ爺さん、か、カモメのヤニス」 posted by kyotakaba at 13:39| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年06月29日

第ニ部の6章「 Η ενέδρα 」21

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον ϛ 、第ニ部の6「 Η ενέδρα 」を、少し 

 ― Τί είπαν κατ’ αυτής;
 ― Και δεν τα εξεύρεις λοιπόν;
 ― Που να τα εξεύρω;
 ― Δεν έχεις ακούσει ποτέ, ποτέ, τίποτε;
 ― Ποτέ τίποτε.
 ― Εγώ ενόμιζα ότι τα ήξευρες・ αλλέως δεν θα σου έκαμνα λόγον.
 ― Θα μ’ είπης τώρα, τί είπαν κατά της Μαρίνης;

 「彼女のことを何と言っているのです?」 
 「それじゃあ、あなたは知らないの?」 
 「どうして、私が知っていると?」 
 「聞いたことがないの? 全然、全く?」 
 「全くないです。」 
 「わたしは、あなたが知ってると思ってたわ。それでもねえ、あなたに何か言うのが当然でしょうに。」 
 「今、貴女が話されるといいです。マリナについて何が言われているのです?」 

posted by kyotakaba at 08:09| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年06月22日

第ニ部の6章「 Η ενέδρα 」20

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον ϛ 、第ニ部の6「 Η ενέδρα 」を、少し 

 ― Περί τίνος ομιλείς; ηρώτησεν ο Ζέννος, αισθανθείς μικρόν τινα νυγμόν ανησυχίας.
 ― Περί της Μαρίνης, είπεν η <κ.> Μαρκώνη.
 ― Και τί λέγεις περί αυτής;
 ― Λέγω ότι την εκατηγόρησαν άλλοτε, την δυστυχή νέαν.
 ― Κατηγόρησαν την Μαρίναν και διατί;
 ― Ηξεύρω και εγώ; Ήτο τόσον κακός ο κόσμος εκεί, εις την Μασσαλίαν.

 「貴女は、誰のことをお話しされているのですか?」とゼノスは尋ねた。刺さる様な小さな不安を感じていた。 
 「マリナのことよ。」、マルコニス夫人はそうして応えた。 
 「彼女の何のことなのです?」 
 「以前は、皆んなが、あのかわいそうな少女を批難していた、と言うことなのよ。」 
 「マリナを批難というと、なぜなのです?」 
 「わたしが知っているとでも? マルセイユは、ひどい人達がいたのよ。」 posted by kyotakaba at 07:54| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年06月15日

第ニ部の6章「 Η ενέδρα 」19

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον ϛ 、第ニ部の6「 Η ενέδρα 」を、少し 

 Είναι αληθές ότι ο Ζέννος είχε πίει οίνον την εσπέραν εκείνην. Άλλως η κ. Μαρκώνη ουδέ θα ετόλμα να είπη όσα είπεν ήδη πρός αυτόν.
 ― Αλλά φείδεται ποτέ κανενός η κακολογία; επανέλαβε・ και δι’ αυτήν την νέαν είπον πολλά αι κακαί γλώσσαι, καθώς ηξεύρεις. Κρίμα όμως, διότι είναι χρυσή νέα.

 その夜、ゼノスがワインを飲んでいたことは確かだ。そうでなければ、マルコニス夫人は、敢えて今言った様なことを彼に言うことはなかっただろう。 
 「けれども、中傷を控えた人が誰かいますか?」とまた話し始めた。「あの娘にはたくさんの中傷が浴びせられました、貴女もご存知の通りです。金の娘だからなんて、なんて酷い。」  

posted by kyotakaba at 07:53| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年06月08日

第ニ部の6章「 Η ενέδρα 」18

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον ϛ 、第ニ部の6「 Η ενέδρα 」を、少し 

 ― Όχι ευτυχώς. Αλλά πώς μοί το λέγεις τούτο; Θα ενόμιζε τις ότι με καταράσαι να εγινόμην θυμά της, φίλε κύριε Ζέννε.
 ― Ώ όχι, ο Θεός φυλάξοι.
 ― Είναι αληθές ότι είναι καλή νέα αυτή η Μαρίνα, φρόνιμος, υπερήφανος και τυχηρά. Απόδειξις είναι ότι εσώθη εκ της πανώλους.
 ― Πάλιν η πανώλης; Παύσε πλέον.

 「いいえ、幸いにもいませんでしたよ。けれど、でも、どうしてわたしにそう言うのかしら? そう言うと、あなたは、わたしがマリナの犠牲になるように呪いをかけたように聞こえるわよ、ゼノスさん。」
 「いいえ、まさか、そんなことは神はお禁じです。」 
 「マリナが良い娘だと言うことは真実です。分別があって、堂々としていて、それに、運に恵まれてますからね。彼女がペストから助かったと言うことが、その証しですよ。」 
 「また、ペスト?」、それ以上は口を噤んだ。  


posted by kyotakaba at 08:53| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年06月01日

第ニ部の6章「 Η ενέδρα 」17

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον ϛ 、第ニ部の6「 Η ενέδρα 」を、少し 

 ― Ώ, είναι άγγελος, είπεν ο νέος. Σας βεβαιώ, είναι άγγελος.
 ― Άγγελος με τα πτερά, επανέλαβεν η κυρία Μαρκώνη. Αλλ’ άν δεν ευρίσκετο ο πατήρ σου και συ εις την Μασσαλίαν, δεν θα κατώρθωνε να πετάξη, διά να σωθή εκ της πανώλους, και μάλιστα κρατούσα και το μικρόν κιβώτιον.
 ― Ώ, η πανώλης! η πανώλης! Όποια τρομερά μάστιξ! Δεν ήσθε εις την Μασσαλίαν εν καιρώ της πανώλους;

 「ああ、彼女は天使です。」と若者は言った。「私が保証します。天使です。」 
 「翼のある天使、」とマルコニス夫人は繰り返した。「でも、あなたのお父様とあなたがマルセイユにいなかったら、飛ぶことも上手く出来ずに、ペストから逃れることもなかったでしょうしね。それで、こうして、わたしは小さな箱を抱えているのよ。」 
 「ああ、ペスト! ペスト! 何て恐ろしい苦難! ペストの時にマルセイユにいらしたのですか?」  
posted by kyotakaba at 07:56| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年05月25日

第ニ部の6章「 Η ενέδρα 」16

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον ϛ 、第ニ部の6「 Η ενέδρα 」を、少し 

 ― Έν μικρόν κιβώτιον, είπεν αλλόφρων ο Ζέννος, όν ο νυκτερινός αήρ έπληττεν ανακινών τους εκ της οινοποσίας ατμούς.
 ― Και το κιβώτιον και αυτήν την ίδιαν, ο πατήρ σου έσωσεν εκ της πανώλους. Τί τύχη, καλέ ήτον αυτή! Να σώση εκ της πανώλους το μικρόν κιβώτιον, ομού με αυτήν!
 ― Μέγα θαύμα! είπεν ο Ζέννος.
 ― Αλλ’ οπωσδήποτε, η Μαρίνα είναι ωραία νέα, και ήξιζε τον κόπον να την σώση τις εκ της πανώλους.

 「小さな箱舟に、」とゼノスは言った、自制心を失っていた。アルコールに酩酊している彼らを夜の空気が打った。 
 「そして、その箱と彼女その人を、あなたのお父様はペストから救ったのよ。なんて幸運なのかしら! 彼女と一緒に、小さな箱も救うなんて。」 
 「大奇跡!」とゼノスは言った。 
 「どちらにしてもね、マリナは素晴らしい娘だわ。それに、ペストから救う価値のある娘だわ。」  posted by kyotakaba at 08:21| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年05月18日

第ニ部の6章「 Η ενέδρα 」15

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον ϛ 、第ニ部の6「 Η ενέδρα 」を、少し 

 ― Τέλος πάντων, κύριε Ζέννε, συ την έκαμες την δουλειάν σου. Η Μαρίνα, άν δεν απατώμαι, έχει αρκετήν προίκα.
 ― Δεν με μέλει δια την προίκα, είπεν ο Ζέννος.
 ― Ουδ’ εμέ μέλει. Αλλ’ όμως έχει περιουσίαν, καθώς λέγουν.
 ― Δεν ήκουσα τί λέγουν, είπεν ο Ζέννος.
 ― Και δικαίως, επανέλαβεν η κ. Μαρκώνη, διότι εις σε ανήκεν η περιουσία αυτή. Επειδή ο πατήρ σου, καθώς έμαθα, έσωσεν εκ της πανώλους έν μικρόν κιβώτιον.

 「ところでね、ゼノスさん、あなたは仕事をするの。マリナは、わたしが間違ってなければだけれど、十分な持参金を持っているわ。」 
 「私は持参金のことは気になりません。」とゼノスは言った。 
 「わたしは気になるわ。でも、持参金を持っているのよ、そう言われてるわ。」 
 「何と言われているか、私は聞いていません。」とゼノスは言った。
 「よろしいわ。」、そして、マルコニス夫人は繰り返して言った。「彼女の持参金はあなたのものになるのですからね。それだから、あなたのお父様は、ペストから小さな箱を救ったのよ、わたしはそう聞いたわ。」  posted by kyotakaba at 07:48| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする