2017年12月09日

第ニ部の3章「 Η συνωμοσία 」3

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Γ 、第ニ部の3「 Η ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ 」を、少し 

 ― Λοιπόν, θα είπης; 
 ― Και τας πολιορκούν πολλοί εργολάβοι. 
 ― Εξεύρεις τίποτε πράγματα; 
 ― Ο Θεός να με φυλάξη να εξεύρω. Αυτά τα πράγματα είναι κάρβουνα αναμμένα, και εγώ δεν έχω δια καύσιμον τα χέριά μου. 
 ― Τότε, πώς λέγεις λόγια εις τον αέρα; 
 ― Να, εκείνος ο ανόητος, ο γελοίος, ο Γόμνος... 
 ― Ώ, αυτόν μη τον φοβήσαι. Δεν εμπορεί ν' αγαπήση τον τυχόντα η Κάκια. 

 「それで、それはどういうことなの?」 
 「若い娘たちは、たくさんのアーモンドのキャンディーに取り囲まれていますからね。」 
 「あなたは現実を何も知らなかったの?」 
 「神がわたしをお守りになっているのは分かっています。問題は、火の点いた炭なのですよ。でも、わたしは手に燃え易い物は持っていないのです。」 
 「では、風をあなたはどう言うのか知ら?」 
 「ほら、あの愚かしい、可笑しなゴムノスが…」 
 「まあ、あの人を心配することはないわ。カキアが、ちょっとでも彼に恋するなんてある訳もないわ。」
posted by kyotakaba at 08:03| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年12月02日

第ニ部の3章「 Η συνωμοσία 」2

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Γ 、第ニ部の3「 Η ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ 」を、少し 

 Ή κ. Μαρκώνη έσπευσε ν΄αρχίση αυτή. 
 ― Πρώτον απ' όλα, θα σοί είπω ένα πράγμα. Δεν κάμνεις καλά ν' αφήνης πολλήν ώραν την Κάκιαν μόνην. 
 ― Διατί; 
 ― Η νέα αυτή είναι πολύ ζωηρά. 
 ― Εξηγήσου. 
 ― Και είναι πολύ ωραία πρός τούτοις, και εις αυτήν την ηλικίαν αί νέαι επικίνδυνοι.

 マルコニス夫人は、急いで話しを始めた。 
 「まず始めに、問題をひとつだけ言うのがいいでしょう。カキアちゃんを長い時間一人にしておくの良くないわ。」 
 「何故?」 
 「若い娘は、とっても活発だからよ。」 
 「説明して頂戴。」 
 「カキアちゃんはとても好い子よ、でも、あの年頃の娘は、危険なの。」
posted by kyotakaba at 08:39| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年11月25日

第ニ部の3章「 Η συνωμοσία 」1

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Γ 、第ニ部の3「 Η ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ 」を、少し 

 Αι δύο αύται γυναίκες αφού έκλεισαν καλώς την θύραν και εκάθισαν, η μεν παρά την κλίνην, η δ' επ' αυτής, εξήτασαν αλλήλας διά μακρού βλέμματος. Η δε κυρία Ρίζου, πρίν ή άρξηται της συνδιαλέξεως, έκλινε την κεφαλήν και εφαίνετο σκεπτομένη.  

 その二人の夫人は、扉をきちんと閉めると、一人はベッドの側、もう一人はベッドに座った。お互いに長い間見詰め合った。リゾス夫人は、あるいは、会話を始める前に頭を傾げて、考え込んでいる様にも見えた。
posted by kyotakaba at 08:02| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年11月18日

第ニ部の2章「 Ο κώμος 」22

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Β 、第ニ部の2「 Ο ΚΩΜΟΣ 」を、少し 

 Και εισήλθον εις τον συζυγικόν κοιτώνα της κ. Ρίζου, καταλιπούσαι, την Κάκιαν μόνην. Αύτη τότε, υποπτεύσασα ότι υπό το πανίον εκείνο εκαλύπτετο συνδιάλεξις τις εμπιστευτική, ίσως αυτήν έχουσα υπόθεσιν, περιέμεινε μέχρις ού ήκουσε την θύραν του κοιτώνος κλεισθείσαν, και ευθύς εξήλθε βαδίζουσα επ' άκρων των ποδών, και προσεκόλλησε το όμμα εις την οπήν του κλείθρου. Ηκροάσθη ορθία και συνέχουσα την αναπνοήν.

 そして、二人は、リゾス夫妻の寝室に入って行った。カキア一人を残して行った。そして、カキアは、「布」の下に、内密の会話が隠されるのではないか、と疑った。そう思い込んでいた彼女は、寝室のドアが閉まるのが聴こえるのを待って、爪先立ってゆっくり歩き、真っ直ぐ部屋の外に出た。そして、目を鍵穴にくっつけた。固唾を飲んだまま真っ直ぐ立って耳を澄ました。  

第ニ部の2章「 Ο κώμος 」、おわり。 

posted by kyotakaba at 08:45| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年11月11日

第ニ部の2章「 Ο κώμος 」 21

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Β 、第ニ部の2「 Ο ΚΩΜΟΣ 」を、少し 

 ― Ά, ήλθες, μήτερ! Πώς αργείς τόσον; Θεέ μου, άν δεν ήτο εδώ η κ. Μαρκώνη, ήθελα σφλομωθή διά σκάσιμον. 
 Η κ. Ρίζου την εθώπευσε, και είτα είπε πρός την κυρίαν Μαρκώνη. 
 ― Έλα λοιπόν να σε δείξω εκείνο το πανί που σ' έλεγα.
 ― Ά, το έχεις εδώ; είπεν αύτη.

 「ああ、来たのね、お母さん! なんて遅いんでしょう。もう、マルコニス夫人がいなかったら、母さんをひび割れに押し込めてしまいたかったわ。」 
 リゾス夫人は、カキアの機嫌をとってから、マルコニス夫人に向かって話し掛けた。 
 「では、こちらに。わたしが前にあなたに話した布をお見せしましょう。」 
 「まあ、今お持ちなの?」と、夫人は言った。
posted by kyotakaba at 08:07| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年11月04日

第ニ部の2章「 Ο κώμος 」20

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Β 、第ニ部の2「 Ο ΚΩΜΟΣ 」を、少し 

 Αίφνης βλέπει διαβαινούσας δύο σκιάς. Τας ανεγνώρισεν. Ήσαν ο Κώτσος και ο Γόμνος.  
 ― Πώς γνωρίζονται αρά γε; είπε καθ' εαυτήν.  
 Και η περίστασις αύτη την έρριψεν εις μακράν σύννοιαν, εξ ής μόλις ίσχυσε να αποσπάση αυτήν η είσοδος της μητρός της.

 彼女は、道を通る二つの影を見た。それが誰だかは分かった。コーツォスとゴムノスだった。 
 「いったい、二人は知り合いか知ら?」と独り言を言った。 
 周囲を取り巻く状況は、彼女を遠いもの思いに投げ落した。けれども、直ぐに、母親が入って来てそのもの思いから引き離した。
posted by kyotakaba at 08:37| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年10月28日

第ニ部の2章「 Ο κώμος 」19

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Β 、第ニ部の2「 Ο ΚΩΜΟΣ 」を、少し 

 Η κυρία Μαρκώνη δεν εφάνη αποχρώντως πεπεισμένη εκ της νέας ταύτης ερμηνείας, αλλά δεν επέμεινεν επί πλέον.
 Η Κάκια εστηρίχθη επί του παραθύρου, όπερ είχεν ανοίξει εκ νέου, και έβλεπε τους διαβάτας, μή προσέχουσα εις την κυρίαν Μαρκώνη. Η κόρη αύτη εφαίνετο έχουσα εξαιρετικήν όλως στοργήν εις το παράθυρον.

 マルコニス夫人は、娘の説明に納得した風ではなかったけれど、それ以上、留まらなかった。 
 カキアは窓に凭れ掛かった。窓は、若者が開けたままだった。彼女はそこから行き交う人々を見た。マルコニス夫人には注意を払ってはいなかった。この娘は、窓に、尋常でない愛着を持っているかの様に見えた。 
posted by kyotakaba at 08:08| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年10月21日

第ニ部の2章「 Ο κώμος 」18

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Β 、第ニ部の2「 Ο ΚΩΜΟΣ 」を、少し 

 ― Από εμέ μη κρύπτεσαι. Δεν θα βεβαιώσης, πιστεύω, το παραμύθι οπού με είπες, ότι αυτός ο γελοίος σ' εξυπνισεν ενώ εκοιμάσο, και διά τούτο είναι τα μάτια σου πρησμένα. 
 ― Όχι・ αλλ' αυτός ήρχισε να μοί λέγη ιστορίας ανοήτους, και εγώ ενύσταξα να τον ακούω. 
 ― Λοιπόν; 
 ― Λοιπόν, επειδή ενύσταξα, έτριβα τα μάτιά μου, είπεν αφελώς η Κάκια・ ιδού διατί εκοκκίνισαν.

 「わたしには、隠し事をしない様に。お前がわたしにした作り話しを、本当だとは言えないでしょう、わたしはきっとそうだと思っているわ。あのおかしな男が眠っていたお前を起こしたなんて、それで、お前の目が腫れている、なんて。」 
 「そう、違います。でも、あの人は、わたしにくだらない話しを仕始めたのです。それで、あの人の話すのを聞いていて眠くなったのです。」 
 「それで?」 
 「それで、眠たくなったから、自分の目をこすったの。ね、それで赤くなったの。」と、カキアは無邪気に言った。
posted by kyotakaba at 08:23| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年10月14日

第ニ部の2章「 Ο κώμος 」17

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Β 、第ニ部の2「 Ο ΚΩΜΟΣ 」を、少し 

 ― Αφού μοί ομιλείτε ευγενώς, μάλιστα, θα έλθω, τώρα αλλάζει το πράγμα, είπεν ο Γόμνος απαντών μόνον εις τον πρώτον λόγον του Κώτσου. 
 Τον επέστρεψε δε ούτος εις το αντίθετον μέρος της οδού, μη επιθυμών να επανεύρη τους συντρόφους αυτού, και διήλθον υπό τα παράθυρα της Κάκιας, ήτις τους παρετήρησεν. Ότε η <κ.> Μαρκώνη έμεινε μόνη μετ' αυτής, άμα εξελθόντος του Γόμνου, είπε πρός αυτήν.

 「君が礼儀正しく僕に話したのなら、僕は行っただろう。けれど、事情は、今、変わった。」とゴムノスは言い、コーツォスの最初の言葉だけに応えた。 
 コーツォスはゴムノスを道の反対側に返した。けれども、仲間たちのところへ戻る気もなかった。彼らは、カキアの窓の下を行ったり来たりしていた。カキアは彼らを見ていた。マルコニス婦人は独り残っていた。ゴムノスが出て行くと直ぐに、カキアに話し掛けた。
posted by kyotakaba at 08:07| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年10月07日

第ニ部の2章「 Ο κώμος 」16

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Β 、第ニ部の2「 Ο ΚΩΜΟΣ 」を、少し 

 Ο Κώτσος συνήντησεν εις γωνίαν τινά της οδού τον Γόμνον, όστις περιεπάτει τρέχων, αμέριμνος και γελών καθ' εαυτόν διά το συμβάν της εσπέρας εκείνης, και τον ήρπασεν, ως είπομεν, εκ του ώμου. Ούτος κατετρόμαξε. 
 ― Τί αγαπάτε, κύριε; είπε・ δεν είναι τρόπος αυτός. 
 ― Δεν σας θέλω δια κακόν, είπεν ο Κώτσος・ επιθυμώ να έλθητε μαζί μου να πίωμεν μίαν, κάτι θα σας είπω. Αλλ' άν δεν θέλετε, ο σκοπός μου είναι να σας βιάσω.

 コーツォスは、路の角でゴムノスに遭遇した。ゴムノスは足早に歩いていた。暢気だった。その夜の出来ことで、本当に笑っていた。その彼を、コーツォスは、まさに、引っ掴んだのだ。コーツォスは肩を掴み、ゴムノスを恐れさせた。 
 「何をしたいんだ、君。無礼だな。」 
 「あんたに悪い様にはしないつもりだ。」とコーツォスは言った。「俺と一緒に来て欲しい。飲もう。言いたいことがあるんだ。だが、あんたがそうしたくないのなら、俺がしたいことは、あんたを殴りつけることだ。」
posted by kyotakaba at 08:41| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年09月30日

第ニ部の2章「 Ο κώμος 」15

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Β 、第ニ部の2「 Ο ΚΩΜΟΣ 」を、少し 

 Ο Κώτσος και οι συγκωμασταί αυτού εκάθισαν έξωθεν καφενείου τινός μικρόν απέχοντος της οικίας του < κ. > Ρίζου. 
 Εκ του μέρους τούτου εφαίνετο η θύρα του προαυλίου της οικίας ταύτης, πρός ήν ο Κώτσος έβλεπεν ατενώς. 
 Ότε είδε τον Γόμνον εξερχόμενον ( δηλαδή την σκιάν αυτού ολισθήσασαν διά του σκότους, ήν είκασεν όντα τον Γόμνον ), απεχαιρέτισεν αποτόμως τους συντρόφους του. Ούτοι τον παρετήρησαν έκπληκτοι.  

 コーツォスと彼の追随者たちは、リゾス氏の邸宅から遠く離れて、小さなカフェの外に座っていた。
 そこから、邸宅の前庭の戸が見えた。コーツォスは、そちらをじっと見詰めていた。 
 ゴムノスが出て来るのを見ると ( つまり、暗闇を滑る影を、ゴムノスだと推測したのだが )、自分の仲間たちに、急に、別れを告げた。驚いた友人たちは、彼に注視した。 

posted by kyotakaba at 08:05| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

Κώστος

 登場人物の Κώστος 、これまでは、コースタスと読んでいたのを、これから、コーツォスに訂正。
posted by kyotakaba at 08:02| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年09月24日

第ニ部の2章「 Ο κώμος 」14

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Β 、第ニ部の2「 Ο ΚΩΜΟΣ 」を、少し 

 ― Άλλην φοράν δεν θα υποπέσω εις το σφάλμα αυτό, κυρία. Σας ευχαριστώ πολύ δια τας συμβουλάς οπού με δίδετε. 
 Και ποιήσας ταπεινήν προσκύνησιν εξήλθεν, ευχαριστών τον προστάτην του αστέρα, όστις τώ εφάνη κατά την εσπέραν ταύτην τοσούτον ευμενής. Αλλά μόλις έκαμεν ολίγα βήματα επί της οδού, και διεσταυρώθη πρός άνθρωπόν τινα, όστις τον έλαβεν από του ώμου. 

 「また、間違いを犯したりはしないですよ、奥様。貴女が私に仰って下さった忠告に、とても感謝しています。」 
 そして、慎み深い恭順さを取り繕い、外へ出た。そして、夕方に、都合良くたくさん現れた星の加護に感謝した。けれども、道を数歩歩いたところで、ある人とすれ違った。その人が彼の肩を掴んだ。 

posted by kyotakaba at 16:21| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年09月16日

第ニ部の2章「 Ο κώμος 」13

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Β 、第ニ部の2「 Ο ΚΩΜΟΣ 」を、少し 

 Ο Γόμνος ήνοιξε μεγάλους τους οφθαλμούς θαυμάσας το μεγά ψεύδος. 
 ― Δεν κάμνεις καλά, Γόμνε, μικρέ μου, να φέρεσαι ούτω με τας νέας, είπεν η κυρία Μαρκώνη. Μήπως εζήτεις τον κ. Ρίζον δι' υποθέσεις; 
 ― Εζήτουν τον κ. Ρίζον τώ όντι, είπεν ο Γόμνος. 
 ― Αλλά αφου η υπηρέτρια σου είπεν ότι δεν ήτον εδώ, θα έκαμνες πολύ ευγενικά ν' αναχωρήσης ως διακριτικός νέος οπού είσαι.


 ゴムノスは、その全く嘘に驚いて目を大きく開いた。 
 「ゴムノス、感心しないわね、あんな若者たちと一緒に行動するなんて。もしかして、用件があってリゾスさんに会いに来たのではないの?」とマルコニス夫人は言った。 
 ゴムノスは、「本当に、僕はリゾスさんに面会したいのです。」と言った。 
 「そう、貴方の女中が、貴方は居ない、貴方は優秀な青年で、とっても親切だから、何処にいても、出かけるのが常なのです、と言ってましたからね。」
posted by kyotakaba at 08:39| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年09月09日

第ニ部の2章「 Ο κώμος 」12

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Β 、第ニ部の2「 Ο ΚΩΜΟΣ 」を、少し 

 ― Ώ, καλώς σας ευρίσκω, παιδιά μου! Εδώ είσαι; είπε πρός τον Γόμνον με διφορούμενον μειδίαμα. Πού είναι η μήτηρ σου, Κάκια; 
 ― Δεν είναι εδώ, κυρία Μαρκώνη. Καθίσατε. 
 ― Αλλά τί έχεις; Έκλαυσες; 
 ― Εγώ; είπεν η Κάκια・ μ' επήρεν ο ύπνος εις το εργόχειρόν μου, ήλθεν έξαφνα ο κύριος απ' εδώ, και μ' εξύπνισε με τον κρότον των μεγάλων υποδημάτων του.

 ゴムノスは、その全く嘘に驚いて目を大きく開いた。 
 「ゴムノス、感心しないわね、あんな若者たちと一緒に行動するなんて。もしかして、用件があってリゾスさんに会いに来たのではないの?」とマルコニス夫人は言った。 
 ゴムノスは、「本当に、僕はリゾスさんに面会したいのです。」と言った。 
 「そう、貴方の女中が、貴方は居ない、貴方は優秀な青年で、とっても親切だから、何処にいても、出かけるのが常なのです、と言ってましたからね。」
posted by kyotakaba at 08:46| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年09月02日

第ニ部の2章「 Ο κώμος 」11

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Β 、第ニ部の2「 Ο ΚΩΜΟΣ 」を、少し 

 Και ήρξατο κλαίουσα. Έκρυψε το πρόσωπον εντός των χειρών διά να μη φαίνεται μάλλον διά να φαίνεται ότι κλαίει. Ο Γόμνος έμεινε όρθιος παρά την θύραν, και διετέλει εν αμηχανία. Κατεβίβασε τα ώτα, και εσιώπα. 
 Βήματα ηκούσθησαν εκ του παρακειμένου διαδρόμου. 
 ― Ά πά! έρχεται η μήτηρ μου・ τώρα τί να της είπω; 
 Η θύρα ηνοίχθη και εισήλθεν η κυρία Μαρκώνη.


 そして、泣き始めた。手で顔を覆った。見えない様にしたのだが、却って、泣いているのがよくわかった。ゴムノスは、戸の側に直立したままだった。戸惑っていたのだ。耳を下に向けた。黙った。 
 隣りの廊下から足音が聞こえた。 
 「ああ、まあ! 母さんが来たわ。何て言えばいいか知ら?」 
 戸が開き、マルコニス夫人が入って来た。 
posted by kyotakaba at 08:41| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年08月26日

第ニ部の2章「 Ο κώμος 」10

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Β 、第ニ部の2「 Ο ΚΩΜΟΣ 」を、少し 

 Η Κάκια εξερράγη εις οργίλας κραυγάς κατά του Γόμνου. 
 ― Δεν το έλεγα εγώ ότι είσαι τρελός! Άχ, τί κακόν μου έκαμες, σκύλε, χάρε μαύρε. Με τί πρόσωπον θα ιδώ εγώ τώρα τον κόσμον; Ώ Θεέ μου, Θεέ μου! Δέχου ένα θεότρελον κουτόν εις την οικίαν σου, να σου σκαρώνη τοιαύτας χονδράς ανοησίας! Και πώς εμπορεί να διορθωθή τώρα αυτό το κακόν! Και τί να είπω εγώ τώρα εις την μητέρα μου;
 カキアは、ゴムノスに向かって、怒りの叫びを上げた。 
 「可笑しくなりなさいとは言わなかったわ、わたし。ああ、あなたはわたしになんて酷いことをするの、ねえ犬さん! ねえ黒い死神さん! わたしは、どんな顔で世界を見ればいいの? ああ、わたしの神様! 神様! あなたの家でとんでもないお馬鹿さんを引き受けないさい! そうして、そのお馬鹿さんに、無作法な馬鹿げた悪戯をあなたにさせなさいよ! この嫌な状況をどうやって直すの! 母さんに何て言えばいいの?」

posted by kyotakaba at 08:43| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年08月12日

第ニ部の2章「 Ο κώμος 」9

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Β 、第ニ部の2「 Ο ΚΩΜΟΣ 」を、少し 

 Ο Κώτσος έπαυσε το ασμά του・ είδε τον Γόμνον και εξεπλάγη. Ήτο αρά γε αντίζηλός τις; Εν τη πρώτη ορμή του θυμού του, τω επήλθε να υπερβή τον ουδόν της αυλαίας θύρας και ν' αναβή παρά τη Κάκια, ίνα ζητήση εξήγησιν. Αλλά παραχρήμα συνησθάνθη το άτοπον και εκράτησεν εαυτόν.
 Εποίησε νεύμα πρός τους συντράφους του να φύγωσιν. Ο Κώτσος είχεν απολέσει την ευθμίαν και εσίγα, οι δε άλλοι μόλις ήδον διά κολοβής φωνής.   

 コースタスは歌を止めた。ゴムノスを見て驚いた。まさか、恋敵なのか? まず、路を越えて行き、部屋のカーテンの側へと登り、カキアの側に着いて、説明を求め様、と言う激情が湧き上がった。けれども同時に、それは不適切だと自覚もしていて、自分を抑えた。 
 仲間に立ち去る様に合図をした。コースタスは、既に、陽気さを失っていて、黙り込んだ。他の者たちは、まだ、声を落として歌っていた。
posted by kyotakaba at 08:36| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年08月05日

第ニ部の2章「 Ο κώμος 」8

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Β 、第ニ部の2「 Ο ΚΩΜΟΣ 」を、少し 

 Ο Κώτσος και οι σύντροφοί του έμειναν υπό το παράθυρον επί πολλήν ώραν άδοντες. 
 Η Κάκια εξηκολούθει ν' ακροάται απλήστως. 
 Ο Γόμνος επάτει επί ακανθών. 
 Τέλος ούτος απολέσας την υπομονήν, έκαμε βήματά τινα πρός την νέαν. Είχεν αποφασίσει να την απομακρύνη από του παραθύρου ή να μείνη και αυτός εκεί. 
 Η Κάκια εταράχθη, και εζήτησε να τον αποδιώξη δια χειρονομίας. Ούτος επέμεινεν. Εστάθη ορθός παρά το παράθυρον, και οι κωμάζοντες τον είδον. 

 コースタスと彼の仲間たちは、窓の下で、長い間、歌っていた。 
 カキアは、飽きもせずじっと聴き続けた。 
 ゴムノスは、茨を踏んでいた。 
 到頭、我慢し切れなくなり、少女の方へ歩み出た。ゴムノスは、カキアを窓から引き離すか、自分がそこに立つか、どちらかにすると心を決めていた。 
 カキアは震えた。身振りで退く様に懇願した。彼は譲らなかった。窓に対して真直ぐに立っていた。歌の一団は、彼を見た。
posted by kyotakaba at 08:07| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年07月29日

第ニ部の2章「 Ο κώμος 」7

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Β 、第ニ部の2「 Ο ΚΩΜΟΣ 」を、少し 

 Οι κωμασταί ήσαν τέσσαρες. Είς εξ αυτών ήτο ο γνωστός ημίν ναύτης Κώτσος, όστις είχε φορέσει τα εορτάσιμα, και υπήγε να τραγουδήση μίαν γνώριμόν του. Ούτος ήτο ο κατά την Κάκιαν εξάδελφός της.
 Από της νυκτός εκείνης, καθ' ήν η τρελή νέα ενεφανίσθη, ως ενθυμούνται οι αναγνώσται ημών, επί του καταστρώματος, και έκαμνε τον νυκτερινόν της περίπατον λευκά ενδεδυμένη, ίσως και έτι πρότερον, ο Κώτσος επόνει δι' αυτήν. Αύτη εδέχετο τα θυμιάματά του, ως ήθελε δεχθή και παντός άλλου νέου, πεποιθυία ότι δεν εκινδύνευε να πνιγή εξ αυτών.  

 浮かれて歌を歌っているのは四人だった。その中に、私たちの知っている船乗り、コースタスがいた。彼はお祝いの服を来ていた。知り合いの女性の所へ歌を歌いに行っていたのだ。つまり、カキアにとっては、彼は従兄弟だったのだ。 
 甲板の上に、変になった少女が現れて、白い寝間着のまま漫ろ歩いていた、あの夜を読者の方々は覚えているだろう。あの夜以来、恐らくはその前から、コースタスは、カキアを恋しく思っていた。カキアはコースタスに付き纏われていた。他の若者の誰でも付き纏って欲しいと思っていた。彼らの所為で、胸が詰まる危険はないと確信していたのだ。

posted by kyotakaba at 08:03| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年07月22日

第ニ部の2章「 Ο κώμος 」6

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Β 、第ニ部の2「 Ο ΚΩΜΟΣ 」を、少し 

 Ο Γόμνος ήρξατο ν' ανησυχή. Προσήλθε και ούτος εγγύς αυτής, και ετόλμησε να είπη. 
 ― Μη στέκης, παρακαλώ, εκεί・ έλα παραπίσω, διότι σε βλέπουν. 
 ― Μπά! είναι ο εξάδελφός μου, είπε ποιούσα σφοδρόν νεύμα πρός αυτόν όπως μακρυνθή από του παραθύρου. 
 Ο νέος υπήκουσε δυσχεραίνων.

 ゴムノスは、心配し始めた。彼女の側に近寄った。そして、意を決して話し出した。 
 「そこに立たないで。さあ、後ろに下がって。彼等が君を見るから。」 
 「まあ。あれは、わたしの従兄弟なの。」と、窓から遠くにいる彼に大きく頷きながら、言った。 
 若者は、渋々、カキアの言う通りにした。 
posted by kyotakaba at 07:47| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年07月15日

第ニ部の2章「 Ο κώμος 」5

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Β 、第ニ部の2「 Ο ΚΩΜΟΣ 」を、少し 

 ― Πάντοτε η ξανθούλα, είπεν η Κάκια στενάζουσα. 
 ― Ωραία τραγουδούν, είπεν ο Γόμνος. 
 Η Κάκια επλησίασεν εις το παράθυρον, ούτινος τας υάλους είχε κλείσει, και προσεκόλλησεν οφθαλμόν και ούς εις αυτό, μη αγνοούσα ότι θα ήτο ορατή έξωθεν. Οι κωμάζοντες έφθασαν πλησίον, και εστάθησαν ακριβώς υπό το παράθυρόν της.


 「いつも、金髪の娘ね。」とカキアは言い、溜息を吐いた。 
 「彼等は上手に歌っているね。」とゴムノスは言った。 
 カキアは窓に近づいた。窓のガラスは閉じられていた。それに目をくっ付けた。外から見えるだろうと言うことは気付いていないのだった。 
 歌を歌いながら逍遙している若者たちが直ぐ近くに来た。そして、窓の、それも真下で、止まった。
posted by kyotakaba at 08:06| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年07月14日

19. Ξύπνησες κοριτσάκι;

 ヤニス・リッツォスの『 Πρωινό Άστρο 』を読みます。 
 その19、 「目が覚めたかい、お嬢ちゃん」 

Ξύπνησες κοριτσάκι;
Ξύπνησε ο ήλιος.


Μπήκαν μπροστά τα μοτεράκια
των χρυσών σπόρων.


Ακούς;

Τέσσερις μαργαρίτες
τροχοί σ' ένα αμαξάκι ―
σου κουβαλάν πολλά
καλούδια και καλά.


Τέσσερα χελιδόνια - τσαγκαρόπουλα
πάνω - κάτω, πάνω - κάτω,
πηγαινέλα,
τραβάνε τις μακριές κλωστές
τις αργυρές,
μιας καλοκαιριάτικης βροχούλας
και σου ράβουν ― γειά - χαρά σου ―
τα γαλάζια πέδιλά σου.


Μέλισσες τρυγάν, τρυγάν
τα ξανθόχρυσα λουλούδια
τα ξανθόχρυσα τραγούδια
και σου φτιάχνουν και σου φτιάχνουν
( άνοιξε το χέρι σου )
σούφτιαξαν το μέλι σου.


Μιά μουγγή, κοντόχοντρη
― δες ― μιά αστεία χελώνα
κόβει ένα κομμάτι φώς στρωτό
γαλανό και γελαστό
απ' το ρυάκι
στο κρεμάει στην κούνια σου
καθρεφτάκι
για να κοιταχτείς
και να χτενιστείς.


Ένα αγαθό
στρογγυλοπρόσωπο ψωμί
μέσα στη χρυσή
του καλοκαιριού κουζίνα
βράζει, βράζει ( ακούς πώς βράζει,
σα να παίζουν μαντολίνα ),
τ' αγαθό ψωμί
( πώς γελούν τα μάτια τα μεγάλα σου )
σούβρασε το γάλα σου.


Τα κυκλάμινα στυλώνουνε τ' αυτάκια τους
σαν τριανταφυλλένια γαϊδουράκια
για ν' ακούσουν τί θα πείς
μέσα στο χωνάκι της σιωπής.


Κι ως ανασηκώνεις το χεράκι
φτιάχνεις ένα γεφυράκι
κι από κάτω του περνάνε,
σεργιανάνε
κύκνοι - κρίνοι
κρίνοι - κύκνοι.


Δυό μικρούλια, δυό αγγελούδια,
κείνα τα ίδια που σου στείλαν τα φτερά τους,
σου κουρντίζουν τα τραινάκια
κάτω απ' τις ζητωκραυγές των κρίνων
μες στις ράγες των αχτίνων.


Κ' η μητέρα σου σε βλέπει και σωπαίνει
κ' είναι μιά μικρή οικουμένη.


Η έγνοια της ολόγυρά σου
βουβή θάλασσα
κ' η στοργή της στο γαλάζιο θόλο του ύπνου σου
βυσσινιά και χρυσαφιά παντάνασσα.


Κ' εγώ ανασκουμπωμένος, κοριτσάκι μου,
ψωμάς του κόσμου, κοριτσάκι,
όλος πιτσιλισμένος
από το μπομποτάλευρο των άστρων
ζυμώνω την καρδιά μου μες στη σκάφη
και φτιάχνω τα φαρδιά ψωμιά
του τραγουδιού μου
μη και πεινάσει φώς ο κόσμος, κοριτσάκι μου,
μη και πεινάσεις κ' εσύ, φώς μου.


Δός μου το χέρι σου κι αργήσαμε.
Απ' ώρα μας προσμένουν κοριτσάκι.


Περπάτα, κοριτσάκι.ΑΘΗΝΑ, Σεπτέμβρης 1955

目が覚めたかい、お嬢ちゃん? 
太陽は、起きているよ。 

金色の種の 
小さなモーターが、たくさん、先に立ったよ。 

聞こえるかい? 

四輪の雛菊が、 
一台の小さな馬車の車輪になっている、 
それが、君に、たくさんの 
とっておきの贈物としあわせを運んで来るよ。 

四羽の燕、靴職人の鳥が、 
上へ下へ、上へ下へ 
行ったり来たり、 
銀の 
長い縫い糸を引っぱっているよ、 
夏の細い雨の一本がその縫い糸なんだよ。 
燕たちは、( 君が喜ぶから ) 
青いサンダルを仕立てるんだ。 

蜜蜂たちが、啄む、啄むよ、 
黄金金色のお花をね、 
黄金金色のお歌をね。 
蜜蜂たちは、君に、 
( さあ、手を広げて ) 
君に、君専用の蜂蜜を作るんだ。 

口の利けない、ずんぐりした、 
― ( 見てご覧 ) ― 滑稽な亀が一匹、 
光りを一切れ切り取っているよ、真っ直ぐな 
青い、それにほがらかな光りだよ、それを 
小川から切り取っている、 
それをね、君のゆりかごに吊り下げるんだ、 
鏡なんだよ、 
それを、君は、見詰めるだろうね、 
そして、君は、髪を梳かすだろうね。 

優しい 
真ん丸顔のパンが、一個、 
夏の台所の 
金色の中で、 
湧かしている、湧かしている、( 聞いてご覧、その音を、 
マンドリンが何挺か、奏でられている様だよ。 ) 
優しいパンが、 
( 君の大きな目は笑っているね、 ) 
君に、ミルクを湧かしているんだよ。

シクラメンが何本か、かわいいお耳を立ててるよ、 
まるで、バラで出来たちっちゃいロバみたいだよ。 
無音の漏斗を通して、
君が何と言ってるか聞いているんだ。 

すると、君は手を挙げて、 
一本の橋を作るんだ、 
その下を、通って行くよ、 
散歩しているよ、 
白鳥たち ー 百合たち、 
百合たち ー 白鳥たち。 

二人の小人、二人の小天使、 
彼らは同じ、君に自分たちの翼を送るよ、 
君に小さな列車のねじを巻いてくれるよ、 
列車は、百合の喝采の下、 
光りのレールの中を走って行くよ。 

君のお母さんは君を黙って見てるよ。 
小さいけれど、全世界なんだ。 

母さんは、君の周り全部の 
無口な海に気を付けてるよ。 
母さんは、君の眠りの青い丸天井に愛情を注いでいる。 
深紅色で金色の全世界の女王なんだよ。 

それでね、お嬢ちゃん、僕は、袖をまくり上げてね、 
パン家さんだよ、お嬢ちゃん、世界はね、 
どこもかしこも、 
星々のトウモロコシから出来た小麦粉を跳ね散らされてるよ、
僕が、深鉢の中で、僕のこころを捏ねているんだから、 
僕は、僕の歌で、 
どこまでも拡がるパンを作るんだ、 
大事な世界がお腹を空かせない様にね、お嬢ちゃん、 
君がお腹を空かせない様にね、僕の大事な君がね。

さあ、手を貸して、僕たちは、遅れてしまったよ。 
みんなが、今か今かと、僕たちを待ち兼ねているんだ、お嬢ちゃん。 

歩くんだ、お嬢ちゃん。   
ヤニス・リッツォスの『 Πρωινό Άστρο 』、全編終り
posted by kyotakaba at 09:23| Comment(0) | Πρωινό Άστρο | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年07月08日

第ニ部の2章「 Ο κώμος 」4

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Β 、第ニ部の2「 Ο ΚΩΜΟΣ 」を、少し    

 ― Τί ωραία νύξ, Κάκια, είπε τέλος. Δεν θα ήτο καλός ένας θαλάσσιος περίπατος; 
 Τη στιγμή εκείνη ηκούσθη μακρόθεν αρμονικόν άσμα. Ήσαν νέοι κωμάζοντες εν τη οδώ. Η Κάκια έτεινε το ούς και ένευσε πρός τον Γόμνον να σιωπήση. Ούτος ηκοάσθη ωσαύτως. 
 Το άσμα επλησίαζεν ολονέν, και διεκρίνοντο ήδη καθαρώς στίχοι τινές.

Έβγα στο παραθύρι σου, ξανθούλα μου μαριόλα,
να τραγουδήσω να σου πώ τα βάσανά μου όλα.
 

 とうとう、「なんて素敵な夜でしょう、カキアさん。海岸を散歩するのは、きっと素敵でしょうね?」と言った。 
 その瞬間、遠くに、楽しげな歌が聞こえた。若者たちが通りで浮かれ騒いでいた。カキアは耳を傾けた。そして、ゴムノスに向かって、黙る様に合図をした。彼は同じ様に聴いた。 
 歌は段々と近づいて来て、歌詞がはっきりと分かる様になって来た。 

 「窓から顔を出して、金髪の子狐ちゃん、 
 僕は歌いましょう、君に僕の苦しみ全部を聞かせるんだ。」
posted by kyotakaba at 08:18| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年07月01日

第ニ部の2章「 Ο κώμος 」3

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Β 、第ニ部の2「 Ο ΚΩΜΟΣ 」を、少し   
 ― Δεν μοί λέγεις, Κάκια. είπεν αίφνης ο Γόμνος, η μήτηρ σου δεν είναι εδώ; 
 Πρός την ερώτησιν ταύτην η κόρη περιέβαλε διά του βλέμματος τας γωνίας του θαλάμου, την θύραν και τον Γόμνον. 
 ― Τώρα θα έλθη, είπεν. 
 Ο νέος θαμβωθείς εκ του βλέμματος εκείνου, προσηλώθη επί της θέσεώς του, και εσκέπτετο τί να είπη ίνα μη φανή γελοίς.


 「教えて下さい、カキア。貴女のお母さんはここに居ないのですか?」とゴムノスは言った。 
 その質問に対して、少女は、視線を、部屋の隅、戸口、ゴムノスと移して行った。 
 「もう、来ます。」と言った。 
 若者は、その眼差しに目が眩んで、自分の席から動けなくなった。そして、馬鹿だと思われない様には、どう言ったら良いのかを考えた。 

posted by kyotakaba at 08:37| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年06月30日

18. Πού γύριζες, κοριτσάκι, πρίν έρθεις;

 ヤニス・リッツォスの『 Πρωινό Άστρο 』を読みます。 
 その18、 「来る前に、お嬢ちゃん、どこを回っていたの?」  
Πού γύριζες, κοριτσάκι, πρίν έρθεις;
Εκεί που σμίγει η αγάπη της μητέρας
και του πατέρα,
εκεί που σμίγει η αγάπη των ανθρώπων
είναι η πατρίδα σου.


Μα που γύριζες, κοριτσάκι, πρίν έρθεις;

Η δροσιά τ' ουρανού στο μέτωπό σου
οι αντιφεγγιές της θάλασσας στα μάτια σου.
Περπάτησες βαθιά - βαθιά στα φύκια
περπάτησες ψηλά - ψηλά στα σύγνεφα.


Ψάρια κι αστέρια, σπόροι και πουλιά
είπαν τα μυστικά τους στη σιωπή σου.
Δεν ξέρεις να τα ξαναπείς.
Φυλάς το μυστικό τους μες στα μάτια σου.
Αύριο - μεθαύριο θα το ψάχνεις για να ζείς.


Πέρασες απ' το μυστικό του κόσμου
κ' ήεθες για να το βρείς
και να το πείς
και να τ' αλλάξεις.


Πώς να το βρείς;
Πώς θα τ' αλλάξεις;
Μισό στη σκιά
μισό στο φώς
κι όλο κρυμμένο στη σιωπή ―


Να κάνεις τη σιωπή φωνή
και τη φωνή τραγούδι.


Στόνα χεράκι σου το πρίν
και στ' άλλο το μετά
και μες στην έγνοια μας το τώρα.


Αντίκρυ στη βαθειά σιωπή,
στον ίσκιο αντίκρυ το βαθύ,
εσύ το φώς το αρώτητο
κ' η γαλανή απορία.
Κοίτα κοντά, κοίτα μακριά -
εσύ το νέο χαμόγελο
κ' ένα βαθύ κομμάτι αθανασία.


Μαζί σου ξαναρχίζω, κοριτσάκι,
το φώς, τον ίσκιο, τη σιωπή.
Φυσάει στα μαλλιά μας αιωνιότητα
ροδίζουν στην καρδιά μας οι καρποί.


Τα πόδια της καρέκλας μου
πέταξαν φύλλα
η ράχη της καρέκλας μου
μπουμπούκιασε ―
ένα καινούργιο αστέρι
γαλάζιο αστέρι ―
Πού μας τραβάει;


Είναι μακριά το σπίτι μας ακόμη;
Είναι στο χτές το σπίτι μας ή στ' αύριο;
Είναι στο πουθενά το σπίτι μας;


Ά. κοριτσάκι, σπίτι μας
δεν είναι κείνο πόχουμε,
είναι κείνο που χτίζουμε.


Περπάτα, κοριτσάκι ―
είναι μακρύς, μακρύς, μακρύς ο δρόμος.


Ο δρόμος είναι σπιτι μας.

Περπάτα, κοριτσάκι.


来る前に、お嬢ちゃん、どこを回っていたの? 
そこで、母さんの愛が会うんだね、 
父さんの愛も。 
そこで、人々の愛が会うんだね、 
そこが、君の故郷なんだ。 

でも、お嬢ちゃん、来る前に、どこを回っていたの? 

君のおでこに、空の露、 
君のひとみに、海に映る月の影があるよ。 
深い、深い海の底の藻の中を歩いたね、 
高い、高い空の底の雲の中を歩いたね。 

魚たちに星々、いくつもの種に鳥たちは、 
黙っている君に秘密を喋ったね。 
あれたちは、秘密をもう一度は話さないことを、君は知らない。 
君のひとみの中に、君は、その秘密をしまっているんだよ。 
明日 ー 明後日、君はそれを探し回るだろうね、生きていく為にね。 

君は、世界の秘密を訪れたんだよ、 
秘密を見つけに来たんだ、 
そして、それを話す、 
そして、それを変えに来たんだ。 

どうやって見つけるの? 
きみは、どうやって、変えるつもりなの? 
秘密は、その半分が 
暗闇の中に、その半分が明りの中に 
それに、全部が無音で、隠されているんだよ。 

さあ、声を潜めて。 
それから、声を出すんだ、歌を歌うんだ。 

君の片手に、いままでが、ある、 
そして、もう片手に、これから、があるんだよ。 
それでね、僕たちの関心の中に、今があるんだ。 

深い沈黙に向かい合う、 
深い闇に向かい合う、 
君は明りだ、それは疑われ様もないよ、 
君は、紺碧の問い掛けなんだ。 
近くを見てご覧、遠くを見てご覧、 
君は、新生の笑顔、 
永遠のひとかけらなんだ、とても深いんだ。 

お嬢ちゃん、僕は、君と一緒に 
光りを、影を、沈黙を遣り直すんだ。 
永遠が僕たちの髪に吹きつけるよ、 
僕たちの心で、果実が薔薇色になるよ。 

僕の椅子の足が、 
葉を吹き出したよ、 
僕の椅子の背が、 
莟を出したよ。 
新しい星が一つ、 
紺碧の星なんだ。 
この星は、僕たちをどこに引っぱって行くんだろうね? 

僕たちの家はまだ遠い? 
僕たちの家は、昨日にあるの? それとも、明日にあるの? 
僕たちの家はどこかにあるの? 

あっ。 お嬢ちゃん、僕たちの家は、 
今持っているあの家ではないよ、 
今、僕たちが造っている家なんだよ。 

歩くんだ、お嬢ちゃん。 
長い、長い、長い路なんだよ。 

この路が、僕たちの家なんだ。 

歩くんだ、お嬢ちゃん。 posted by kyotakaba at 08:13| Comment(0) | Πρωινό Άστρο | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年06月24日

第ニ部の2章「 Ο κώμος 」2

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Β 、第ニ部の2「 Ο ΚΩΜΟΣ 」を、少し 

 ― Εννοείται, είπεν η Κάκια εντός του λάρυγγός της・ και εγώ απορώ. 
 ― Αλλά δεν θα σε λησμονήσω πλέον. Μοί επέτρεψες τόσας φοράς να σοί ομιλήσω περί του έρωτός μου, ώστε ήθελον βωβασή, άν δεν σοί ωμίλουν πλέον περί αυτού. 
 ― Το εύχομαι, είπεν η Κάκια. 
 Εσίγησαν επί τινας στιγμάς, και η νεάνις εξηκολούθησε να βλέπη έξω αλλόφρων, άν και ουδέν διεκρίνετο εν τη οδώ, διότι η νύξ προεχώρει.  

 「もちろんそうね、でも、わたしはどうしたらいいか分からないわ、」と、カキアは咽喉の中で言った。 
 「でも、もう、私は貴女を忘れることはないでしょう。貴女は、これ程に何度も、私の恋心を貴女にお話しするのを許して下さる。だから、皆さんは、私を黙らそうと思っているのですね。私が、彼のことを、もう、話してしまっているのではないかと、心配なのですよ。」 
 「そうして欲しいわ。」とカキアは言った。 
 その瞬間、二人は黙った。そして、若い娘は、取り乱して、外を見詰め続けた。道には、もう何も見わけられなかったのに。夜が更けていたのだ。 
posted by kyotakaba at 08:06| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年06月17日

第ニ部の2章「 Ο κώμος 」1

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Β 、第ニ部の2「 Ο ΚΩΜΟΣ 」を、少し 

 Την αυτήν εσπέραν έν τινι βλέποντι πρός την οδόν δωματίω της οικίας Ρίζου, η Κάκια καθημένη επί του ανακλίντρου και ακουμβώσα επί της τραπέζης, εκοίταζε διά του παραθύρου τους διαβάτας και ήκουε τας φιλοφρονήσεις άς απέτεινε πρός αυτήν ο κ. Ιωάννης Γόμνος, νεός πλήρης ευφυΐας και καλών αισθημάτων. 
 ― Είναι πέντε μήνες αφότου σ' εγνώρισα, Κάκια, έλεγεν ούτος. Αυτούς τους πέντε μήνας πώς έζησα, ή μάλλον, προτού να σε γνωρίσω πώς είχα ζήσει! 

 その夜、リゾス氏の家の路に面した部屋の中で、カキアは、ソファーの上に座り、テーブルの上に凭れ掛かっていた。窓から道行く人たちを見詰めていた。そして、その通行人たちが、イワニス・ガモス氏に話し掛けて、挨拶を言うのを聞いていた。イワニス・ゴムノスは、若く、知性に溢れ、温かい感情に満ちた人だった。 
 彼は言った。「カキアさん、私が貴女を知ってから、五ヶ月です。その五ヶ月間と言うもの、私がどうやって生きているか、いや、その前に、これまで私がどう生きていたかを、貴女に知って貰いたいのです。」
posted by kyotakaba at 07:51| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年06月14日

17. Σώπα.

 ヤニス・リッツォスの『 Πρωινό Άστρο 』を読みます。 
 その17、 「静かにして。」  
Σώπα.
Θα βουρτσίσω το παντελόνι μου
απ' τη σκόνη των άστρων
απ' τα μικρά σμαράγδια της θάλασσας,
θα βγώ στο δρόμο
να δώ τετράγωνα τα πράγματα
να δώ τα σπίτια
να ξεχωρίσω νούμερα κι ονόματα
και τ' ονομά μου.


Ώρα να βγώ στο δρόμο.

Θα βουρτσιστώ καλά
μήπως και μυριστούνε το ταξίδι μας
μήπως και καταλάβουν, κοριτσάκι,
πόσο μικρός μικρούλης έγινα,
πώς με ταξιδεψες
κρατώντας με απ' το χέρι
στα παραμύθια σου,
μήπως και καταλάβουν
την τρυφερή την ψίχα
κάτω απ' το φλούδι
και με πατήσουν, κοριτσάκι,
σα φρέσκο μύγδαλο πεσμένο
απ' τη μεγάλη μυγδαλιά της πλάσης.


Πρέπει να φυλαχτούμε, κοριτσάκι.

Οι άνθρωποι είναι λυπημένοι ―
δε συχωρνάνε τη χαρά μας.
Πρέπει να θυμηθούμε, κοριτσάκι ―
οι άνθρωποι είναι κουρασμένοι.


Πρέπει να πάρουμε στα χέρια μας
τα πικρά τους χέρια
τα γονατισμένα χέρια τους.


Κοίτα καλά,
μην έμειναν στον ώμο μου
μιά φούχτα αστέρια.


Μα τί 'ναι τούτο, κοριτσάκι;
Η βούρτσα μου έγινε
ένα κομμάτι
δροσερός ήλιος.
Γέμισα αχτίνες ―
αχτίνες, αχτίνες.
Πώς θα βγώ τώρα,
στο δρόμο;
Όλοι θα με γνωρίσουν.


Τί χρυσί - χρυσό πατέρα
πούχεις, κοριτσάκι.静かにして。 
僕は自分のズボンにブラシをかけるから、 
星の埃を落とすんだ、 
海の小さなエメラルドを落とすんだ。 
そして、通りに出なくては、 
四角い物を見るんだよ、 
家を見るんだ、 
番号と名前を確かめるんだ、 
僕の名前を確かめるんだ。 

さあ、通りに出る時間だ。 

僕はしっかりとブラシをかけないとね。 
たぶん、みんなは、僕たちの旅に勘づくよ、 
たぶん、みんなは、分かるんだ、お嬢ちゃん。 
僕がどんなに小さな小人になったか、分かるんだ、 
君がどんなふうに僕を旅させたか、分かるんだ、 
君が、僕を手でつかんで 
窓から旅させたのが、分かるんだ、 
たぶん、みんなは、分かるんだ、 
パンの皮の下の 
柔らかい実のこと、 
それで、みんなは、僕を踏みつぶすよ、お嬢ちゃん、 
宇宙の大きなアーモンドの樹から 
落ちた生のアーモンドみたいに踏みつぶすんだ。 

僕たちは用心しないといけないよ、お嬢ちゃん。 

人々は悲しんでいるんだ。 
僕たちの喜びを許さないんだ。 
僕たちは忘れずにいないといけないよ、お嬢ちゃん、 
人々はうんざりしているんだよ。 

僕たちは、人々の 
悲しい手を 
打ち拉がれている手を、僕たちの手で握りしめなくてはいけないよ。 

よくご覧。 
僕の肩にひと摘みの星があるよ、 
それを残しては駄目だね。 

ほら、どうしたことだろう、お嬢ちゃん? 
ブラシは、僕を 
瑞々しい太陽の 
一かけらにしたよ。 
僕には光線が溢れてる ー 
光線、幾つもの光線。 
これで、どうやって 
通りに出ようか? 
みんなが僕に気付いてしまうよ。 

とっても、金ぴかの、金ぴか、 
君のお父さんは金ぴかなんだよ、お嬢ちゃん。 posted by kyotakaba at 08:57| Comment(0) | Πρωινό Άστρο | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年06月10日

第ニ部の1章「 Η ασθένεια της Μαρίνης 」11

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Α 、第ニ部の1「 Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΗΣ 」を、少し 

 ― Λοιπόν φαίνεται ότι ο αρραβών θα γίνη, και ημείς δεν το εμάθαμεν, είπεν η κ. Ρίζου. 
 ― Και εγώ αυτό λέγω, απήντησεν η σύντροφός της.
― Άκουσε, Μαρκώνη, θα έλθης αυτήν την νύκτα εις την οικίαν μου; 
 ― Είναι ανάγκη; 
 ― Έχω σπουδαία πράγματα να σοί είπω. 
Και απεχωρίσθησαν.  

 「どうも、婚約が成りそうね。わたしたちは、知らなかったわね。」と、リゾス夫人は言った。 
 「私はそう言ったわ。」と、同行者は答えた。 
 「マルコニスさん、聞いて頂戴。今夜、わたしの宅にいらっしゃらない?」 
 「行かなきゃ駄目なの?」 
 「あなたにお話しする、重要なことがあるの。」 
 そして、二人は別れた。  
第ニ部の1章「 Η ασθένεια της Μαρίνης 」、終り。
posted by kyotakaba at 08:34| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年06月06日

16. Πώς μίκρυνες τον κόσμο, κοριτσάκι

 ヤニス・リッツォスの『 Πρωινό Άστρο 』を読みます。 
 その16、 「どうやって、世界を小さくするんだい、」  

Πώς μίκρυνες τον κόσμο, κοριτσάκι ―

Ένα παιδάκι
τέσσερις τοίχοι
ένα κρεββάτι
ένα καροτσάκι
μιά κουνουπιέρα
τούλινο καραβάκι ―
τραβάω, τραβάω ― που πάω;
μες στο μεταξωτό αγεράκι.


Πώς φάρδυνες τον κόσμο, κοριτσάκι ―

Τέσσερις τοίχοι :
τέσσερα φεγγάρια
στις τέσσερις γωνιές του κόσμου,
ένα κρεββάτι :
ένα καράβι
σ' όλες τις θάλασσες.


Ένα παιδάκι :
χίλια παιδάκια,
όλου του κόσμου τα παιδάκια.


Ένα καροτσάκι
τέσσερις Απρίληδες το σέρνουν
στο στρατί - στρατί του γαλαξία,
τέσσερις Απρίληδες με σέρνουν
μες στον ουρανό.


Μιά κουνουπιέρα
τούλινο καραβάκι,
οι ανάσες των πουλιών, των αστεριών
παίρνουν το καραβάκι
καταμεσίς στον ουρανό
καταμεσίς στον ωκεανό
― που πάμε, κοριτσάκι;


Μεγάλος πούναι ο κόσμος,
μεγάλος, τί μεγάλος ―


Τέσσερις τοίχοι
ένα παιδάκι
μιά μητέρα
οι στίχοι
ένα καροτσάκι ―
μην τρέχεις,
πώς να σε φτάσω;


Δεν έχει τοίχους η χαρά
δεν έχει χώρισμα η αγάπη.


Πού πάμε; Πού τραβάμε;

Μεταξωτός αγέρας μας φυσά
πάνω απ' τα τριαντάφυλλα
πάνω απ΄τα βουνά
πάνω απ' τα πουλιά.


Ένα χαμόγελο - άγκυρα
ρίξε στα βαθιά
να γίνει μέρα.


Η ώρα 7.

Σε περιμένει η μητέρα
να θηλάσεις.


Εκείνα τα δυό ρόδινα βουνάκια
που βλέπαμε από πέρα
είταν η μητέρα.どうやって、世界を小さくするんだい、お嬢ちゃん。 

子供が一人、 
壁が四面、 
ベッドが一台、 
蚊帳が一張り、 
乳母車が一台、 
薄絹で出来た小舟、 
僕が押して行く、押して行く、― 僕は 
絹の様な風の中、どこに行くんだろう? 

どうやって、世界を広げるんだい、お嬢ちゃん。 

壁が四面。 
世界の四つの角に、 
月が四輪、 
ベッドが一台。 
あたり一面が海のところに、 
ボートが一艇。 

子供が一人。 
全世界には、 
千人の幼児。 

乳母車が一台、 
四つの四月が、それを引っ張って、 
小径を、銀河の小径を行くよ。 
四つの四月が、僕を 
空の中へ引っ張って行くよ。 

蚊帳が一張り、それは、 
薄絹で出来た小舟。 
鳥たちの息が、星々の息が、 
小舟を持って行くよ、 
空のまん真ん中に、 
海のまん真ん中に。 
― 僕たちはどこに行くんだろうね、お嬢ちゃん? 

大きいよ、世界はね。 
大きい、なんて大きいんだ。 

壁が四面、 
子供が一人、 
お母さんが一人、 
歌詞が何行か、 
乳母車が一台、 ― 
走らないで。 
どうすれば、僕は君に追い付けるかしら? 

喜びには壁はないよ。 
愛には別れはないよ。 

僕たちはどこに行くんだろう? どこに進んでいるのか知ら? 

絹の様な風が僕たちに吹き付けているよ、 
バラの上に、 
山々の上に、 
鳥たちの上に。 

笑顔が一つ、 ― それは錨、 
笑顔を、深く投げ落とす、 
すると、昼になるよ。 

7時だよ。 

母さんが君を待っている、 
君はおっぱいを飲む時間だ。 

僕たちが向こうに見ている 
あのふたつのバラ色のお山、 
お母さんだよ。 

posted by kyotakaba at 07:43| Comment(0) | Πρωινό Άστρο | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年06月03日

第ニ部の1章「 Η ασθένεια της Μαρίνης 」10

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Α 、第ニ部の1「 Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΗΣ 」を、少し 

 ― Θα μείνωμεν ακόμη πολλάς ημέρας εις την Σμύρνην, κυρία, απήντησεν ο νέος. 
 Η κ. Ρίζου έδακε τα χείλη. 
 ― Λοιπόν θα σας επανίδωμεν, βεβαίως. 
 ― Μάλιστα, κυρία. Ζητήσατε, παρακαλώ, εκ μέρους μου συγγνώμην παρά του κ. Ρίζου και της Κάκιας, διότι δεν ευκαιρήσαμεν, ο πατήρ μου και εγώ, να σας επισκεφθώμεν. Αλλ' ελπίζω να σας ικανοποιήσωμεν. 
 Η κυρία Ρίζου και η κυρία Μαρκώνη ηγέρθησαν και απεχαιρέτισαν τους παρόντας. Ουδείς εφάνη ταραχθείς εκ της αναχωρήσεώς των. Ενώ δε διήρχοντο τον διάδρομον, αντήλλασσον τας εξής λέξεις.  

 「まだ何日もスミルニに居るつもりです、奥様。」と若者は答えた。 
 リゾス夫人は、唇を噛んだ。 
 「それなら、あなたたちに、ちゃんと、再会出来ますね。」 
 「その通りです、奥様。私の方から、リゾスさんとカキアさんにお許しを願います。私と父は、皆さんのところへ伺う余裕がなかったのです。でも、ご安心して頂けると思っているのです。」 
 リゾス夫人とマルコニス夫人は、立ち上がった。そこに居る人たちに暇を言った。二人が立ち去るのに、誰も驚いていない様だった。廊下を通り抜ける間、次の様な言葉を交わした。
posted by kyotakaba at 07:55| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年05月27日

第ニ部の1章「 Η ασθένεια της Μαρίνης 」9

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Α 、第ニ部の1「 Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΗΣ 」を、少し  

 Αύτη ανεσηκώθη ελαφρώς επί της κλίνης, και το πρόσωπόν της ηκτινοβόλησεν εξ ευδαιμονίας. 
 ― Καλώς ήλθες, είπε・ πώς δεν επανήλθες από το πρωί; Και διατί ο πατήρ σου να μη έλθη μαζί σου; 
 ― Ο πατήρ μου έχει εργασίας με τους εμπόρους του, και σας παρακαλεί να τον συγχωρήτε, είπεν ο Ζέννος. Την εσπέραν θα έλθη να σας ίδη. 
 ― Και πότε αναχωρείτε; ηρώτησεν η κυρία Ρίζου, ήτις περιέφερεν ανήσυχος το βλέμμα από του Ζέννου εις την νεάνιδα.  

 彼女は寝台の上で僅かに起き上がった。マリナの顔は幸福の為に輝いていた。 
 そして言った。「いらっしゃいませ。朝から来てくれなかったのは何故ですの? それに、どうしてお父様はあなたとご一緒に来られなかったの?」 
 ゼノスはこう言った。「父さんは、貿易商たちとの仕事があるんだ。どうか、父さんを許して下さい。夜の早い内には、君に会いに来るだろう。」 
 すると、「お二人は、何時、発たれるの?」とリゾス夫人が尋ねた。夫人は、そわそわと、視線をゼノスとマリナの間に漂わせていた。
posted by kyotakaba at 08:01| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年05月24日

15. Θε μου, τί κουτό πατέρα πούχεις

 ヤニス・リッツォスの『 Πρωινό Άστρο 』を読みます。 
 その15、 「君の父さんは、何て無邪気なんだろうね」  

Θε μου, τί κουτό πατέρα
πούχεις, κοριτσάκι.


Πάνω στην καρδιά μου
κάτω απ' το σακκάκι μου
έχω φυλαγμένες
τις φωτογραφίες σου.


Κάνω τον αδιάφορο
δε μιλάω για σένα
κάνω πώς κοιτάω
πέρα τα βουνά
κάνω πώς χαζεύω τις βιτρίνες
χαιρετάω τους φίλους μου
κουβεντιάζω
γέρω τη ματιά σ' ένα βιβλίο
κάνω πώς κοιτάζω τα παπούτσια μου
μη με δούνε
μη με καταλάβουν
πώς κοιτάζω μόνο εσένα
πώς δε βλέπω, κοριτσάκι,
παρά μόνο εσένα.


Όμως ― κοίτα, κοριτσάκι ―
οι φωτογραφίες σου
έχουν τυπωθεί στα ρούχα μου
στάμπες - στάμπες φώς
πάνω στο σακκάκι μου
πάνω στα μαλλιά μου και στα χέρια μου
μες στα μάτια μου
οι φωτογραφίες σου ―
το παιδί μου που γελάει
το παιδί μου,
στάμπες φώς στην πόρτα μου
στάμπες φώς στον αέρα
και στο συγνεφάκι πέρα
στο βουνό, στον ήλιο ―
Όλοι με κατάλαβαν,
κρύψε με τα χέρια σου.


Θε μου, τί κουτό πατέρα πούχεις.

Ένα λαγουδάκι
μου κουνάει τ' αυτιά του και μου γνέφει.
Πού να πάνω; Πού να κρυφτώ;


Κ' έτσι που τραβάω στον ουρανό
τα σκυλιά με παίρνουν από πίσω
με ψευτογαυγίζουν
― τρέλλες και τσακίσματα ―
μου κουνάνε την ουρά τους κι αερίζουν
χαμομήλια - αστράκια
και σου στέλνουν χαιρετίσματα.
Όλοι με μυρίστηκαν.


Τίκουτό πατέρα πούχεις, κοριτσάκι.
Τί θα πούμε τώρα στη μητέρα σου;

ほんとうにね、君の父さんは、 
何て無邪気なんだろうね、お嬢ちゃん。

僕の心臓の上、 
僕の上着の下に、
君の写真を 
大切に持っているんだ。 

ちょっと休憩、 
君のことは話さないね。 
そう、山の向こうを 
見る時みたいに、 
ぼんやりとヴィトリヌを眺める時みたいに、
僕の友達たちを迎え入れる、 
僕はお喋りをする、 
一冊の本に視線を傾ける、 
僕の靴を見る時みたいに、 
友達たちが僕を見ない様に、 
友達たちが気付かない様に、 
僕が君だけを見てることに気付かない様に、 
お嬢ちゃん、 
君以外は何も見てないことを覚られない様にするんだ。 

でも、ほら、見てごらん、お嬢ちゃん、 
何枚もの君の写真が、 
僕の服に刷り込まれているよ。 
スタンプだよ、 光りのスタンプだ、 
僕の上着の上に、 
僕の髪の上、両手の上に、 
眼の中に、 
君の写真が、… 
笑っている僕の子供、 
僕の子供、 
僕の家の扉に光りのスタンプ、 
空にスタンプ、 
山の向こうの雲に 
スタンプ、太陽に…、 
皆んなが、僕に気付いてしまうよ、 
君の手で僕を隠してお呉れ。 

ほんとにね、君の父さんはおばかさんだねえ。 

一羽の小さな兎がね、 
僕にその耳を振って見せるんだ、合図するんだ。 
どこに行こう? どこに隠れよう? 

それに、僕は、空のどこを進もう、 
犬たちが後ろから僕を追い掛ける、 
空吼えする、 
夢中になって、繰り返し繰り返し吼える… 
尻尾を振って見せる、 
カモミール・アスターを扇ぐんだ、 
そうやって、君に挨拶を送るんだ。 
皆んなが、僕に気付いているよ。

なんて無邪気なお父さんなんだろうね、お嬢ちゃん。 
お母さんに、何て言おうか? posted by kyotakaba at 08:50| Comment(0) | Πρωινό Άστρο | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年05月20日

第ニ部の1章「 Η ασθένεια της Μαρίνης 」8

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Α 、第ニ部の1「 Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΗΣ 」を、少し   

 Ότε λοιπόν, πρό τριών ημερών, έμαθε την εις Σμύρνην άφιξιν αυτού, η καρδιά της, ήτις κλειστή ούσα μέχρι τούδε, μόνον προσευχάς συντριβής και κατανύξεως είχεν απευθύνει πρός τον Θεόν, ηνοίχθη και προσήνεγκεν ευχαριστίαν αγαλλιάσεως. 
 Τή στιγμή κείνη ηκούσθησαν βήματα εκ του προθαλάμου, και εισήλθεν ο Ζέννος. Εχαιρέτισε μετά σεβασμού την κυρίαν Βαλσάμη και τας συντρόφους της, και επλησίασεν εις την Μαρίναν.   

 そして、三日前、スミルニに彼が到着したことを知ると、その時まで、神に対しての切れ切れの祈禱と恭順を示すだけで、閉じていた彼女の心が、開いて、感謝の喜びを見せたのだ。 
 その時、玄関ホールに足音が聞こえた。ゼノスが遣って来たのだ。バルサミス夫人と夫人の友人方に恭しく挨拶をすると、マリナに近寄った。
posted by kyotakaba at 07:42| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年05月17日

14. Βράδι, κοριτσάκι

 ヤニス・リッツォスの『 Πρωινό Άστρο 』を読みます。 
 その14、 「夕方にね、お嬢ちゃん、」   

Βράδι, κοριτσάκι.
Σε κοιτάζω,
κ' ένα κομμάτι
άγνωστος ουρανός
κρέμεται στην ψυχή μου.


Άκου,
Βζ, βζ, βζ, βζ.
Στάσου να σου πώ.
Βζ, βζ, βζ,
κουνουπάκια - αστέρια
γύρω στα μαλλάκια σου
μέσα στην καρδιά μου.


Βζ, βζ,
ένας τζίτζικας πλανίζοντας
μιά πορτούλα σπουργιτιού, βζ, βζ ―


Βζ, βζ, στο μαραγκούδικο των γρύλλων
πριονίζουν, πριονίζουν
ένα ντουλαπάκι
της κυρά - τριανταφυλλιάς.


Βζ, βζ, βζ,
να κ' η κουδουνίστρα σου
μόνη της σημαίνει
σα μικρή καμπάνα
σε χριστουγεννιάτικο πρωϊνό
σάμπως να διαβαίνει
γαλανό κοπάδι
προβατάκια
στο βουνό
το γαλανό,
βζίν, βζίν ―


Άσε λοιπόν,
μιά στιγμή σώπα
να σωπάσουν
οι τροχοί του φεγγαριού
να σωπάσουνε των αστεριών οι γρύλλοι.


Ήθελα κάτι να σου πώ
κάτι να τραγουδήσω,
ξέχασα και σένα
ξέχασα και μένα ―
με πήρε το τραγούδι στο καράβι του
μες στα νερά του τραγουδιού,
το τραγούδι μ' έπνιξε
έμεινε μόνο το τραγούδι
πάνω από σένα κι από μένα
βζ, βζ, βζ,
ένα γαλάζιο κύμα
πάνω απ' τα κεφάλια μας
― σώπα, τί λέει;
βζ, βζ, βζ, βζ.


Εκείνη η σκιά η γαλανή
από νερό κι από γυαλί
πλάϊ στην κουνουπιέρα σου
θάναι η μητέρα σου.


Μόνο τα μάτια της
πάνω απ΄το κύμα
δυό στοργικά φανάρια
στην προκυμαία της σιγαλιάς
γνέφουν βαθιά και σοβαρά
νάρθούμε και ν' αράξουμε
βζ, βζ, βζ, βζ, στην αμμουδιά.


Πού πάμε, κοριτσάκι,
που με τραβάς, τραγούδι,
τραγούδι, τραγουδάκι;


Ξεχαστήκαμε.
Μας περιμένει η μητέρα, κοριτσάκι.
 

夕方にね、お嬢ちゃん、 
君をずっと見ているんだ。 
すると、一片の 
見知らない空が、 
僕の魂にぶら下がっていたんだ。 

耳を澄ませてごらん、 
ビズ、ビズ、ビズ、ビズ。 
立ってごらん、教えてあげるから。 
ビズ、ビズ、ビズ、 
羽音のしない蚊、星たちが、 
僕の心の中では、
君の髪を取り巻いているよ。

ビズ、ビズ、 
一匹の蝉が、 
雀さんのちっちゃな扉に鉋を掛けているんだ、ビズ、ビズ。 

ビズ、ビズ、コオロギの建具師たちの仕事場で、 
コオロギたちが鋸を挽く、鋸を挽く。 
薔薇の奥様の 
小さな洋服箪笥を作るんだ。 

ビズ、ビズ、ビズ、 
ほら、君のガラガラが 
ひとりでに鳴っているよ、 
ハリスト生誕の日の朝の 
小さな鐘の様にね、 
そうだね、 
山を横切っていく 
青い群れの 
子羊の 
青い鐘の様に鳴るんだ、 
ビジン、ビジン。

それで、そっとしておきなさい、 
ちょっとの間、黙ってごらん、 
そしたら、月の 
車輪が静かになるよ。 
そしたら、星々のコオロギたちも黙るからね。 

僕は、君に何か言いたかった、 
歌いたかった。 
僕は忘れた、君のこと。 
僕は忘れた、自分のこと。 
歌が、歌の海の中の 
歌の船に僕を乗せたんだ、 
歌は僕を溺れさせた、 
君の上、僕の上には、 
歌だけが残っているよ。 
ビズ、ビズ、ビズ、 
僕たちの頭の上に、 
一うねりの青い波が来た。 
 − 黙っててごらん、 何て言ってる? 
ビズ、ビズ、ビズ、ビズ。 

君の蚊帳の側、 
水とガラスの 
青い影が映っている、 
それは、きっと、君のお母さんだよ。 

波の上には、 
お母さんの二つの目だけ。 
それは、愛がこもったランプだ。 
静かな埠頭で、 
僕たちにこちらに来る様に、 
深々と、重々しく、目配せしているんだ。 
その砂浜にここに泊まる様に、って、ビズ、ビズ、ビズ、ビズ。 

お嬢ちゃん、僕たちは何処へ行くんだろう? 
僕をどこへ引っ張って行くんだい、ねえ、 
ねえ、お歌ちゃん? 

僕たちは忘れてしまった。 
母さんが僕たちを待っているよ、お嬢ちゃん。 


posted by kyotakaba at 08:18| Comment(0) | Πρωινό Άστρο | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年05月13日

第ニ部の1章「 Η ασθένεια της Μαρίνης 」7

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Α 、第ニ部の1「 Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΗΣ 」を、少し 

 Κατά τον μακρόν χρόνον της ασθενείας της συνέβη ως αναζύμωσίς τις εντός της καρδίας της κόρης. Είδεν ως εν ονείρω το παρελθόν, επεσκέφθη έν πρός έν άπαντα τα ρεύσαντα και εκλιπόντα φάσματα των αναμνήσεών της, περισυνήγαγε τα εσκορπισμένα ερείπια του παιδικού της βίου・ και εύρε δύο τινά・ μίαν άπειρον και ζοφεράν ερημίαν εντός της καρδίας της, και έν άστρον ανατέλλον εν αυτή. Το άστρον τούτο ήτο ο Ζέννος. Η ιερά ευγνωμοσύνη, ήν ώφειλε πρός τον νέον τούτον, τον σωτήρά της, εγέννησε τον πρός αυτόν έρωτα. Στιγμήν τινα εσχάτης απελπισίας, η Μαρίνα είχε παραρρίψει εις την οδόν την τιμήν και την ζωήν της. Αμφότερα ταύτο μετά τον πλοίαρχον τα έσωσεν ο Ζέννος. Όθεν τα ώφειλε πρός αυτόν και ήτο πρόθυμος να τα αποδώση. 

 長い病気の間に、少女の心の中に、ある発酵が起こったのだ。夢に過去を見て、死んでしまい流れ去った、彼女の思い出の中の幻へ赴き、散り散りになっていた幼年時代の遺跡を自分の周りに集めたのだ。彼女は二つのものを見ていた。一つは、自分の心の中の無限で荒寥とした暗闇だった。もう一つは、彼女にの上に登る星だった。その星は、ゼノスだった。マリナはゼノスに、彼女の救い主に恩義を感じていた。そして、その無垢な感謝の思いが、彼への恋心を生み出したのだ。絶望の極まった瞬間には、マリナは、自分の価値と命を路に遠く投げていた。その両方を、船長の後ろから来た、ゼノスが助けたのだ。
posted by kyotakaba at 08:03| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年05月06日

第ニ部の1章「 Η ασθένεια της Μαρίνης 」6

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Α 、第ニ部の1「 Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΗΣ 」を、少し 

 Όστις είχεν ιδεί την Μαρίναν πρό τινων μηνών, και την επανέβλεπεν ήδη, δεν ήθελε την αναγνωρίσει. Μακρά νόσος είχε καταστήσει το πρόσωπόν της κάτισχνον και διαφανές εξ ωχρότητος. Ήτο σώμα εν ώ κατωπτρίζετο ψυχή έτοιμος ν' αποπτή εις την αιωνιότητα. 
 Και όμως εντός του σώματος τούτου υπήρχεν ήδη εις λογισμός γήινος, εις πόθος, έν αίσθημα・ το μόνον όπερ εμπόδισε την ψυχήν να φύγη. Ό λογισμός ούτος ήτο το όνομα του Ζέννου.  

 何ヶ月も前にマリナを見ていた彼は、そして、まだ再会していない彼は、今の彼女を見ても、それをマリナだとは認めたがらないだろう。長期の病気は、彼女の顔を骨と皮ばかりにして、蒼白で透き通る様にしていた。身体は、魂を映しているのだった。魂は、今にも、永久に飛び去ろうとしていた。 
 けれども、その身体の中には、地上の言葉、思い、感情があった。魂が去らない様にするものが、一つだけあった。その言葉は、ゼノスの名前だった。 
posted by kyotakaba at 08:42| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年05月03日

13. Κοιμάσαι, κοριτσάκι. Κ' γ γαλήνη

 ヤニス・リッツォスの『 Πρωινό Άστρο 』を読みます。 
 その13、 「眠りなさい、お嬢ちゃん。静寂が、 」  

Κοιμάσαι, κοριτσάκι. Κ' η γαλήνη
βουτώντας το μικρό της δάχτυλο
στο χλιαρό του γαλαξία λάδι
σου στρώνει τα φρυδάκια.


Η άνοιξη σου αφήνει
κάτου απ' το μαξιλάρι σου
όλα τα κλειδιά της
για τις πόρτες των πουλιών
για των σπόρων τα σεντούκια
και για τους φεγγίτες των ηλιοτρόπιων.


Στις δυό μικρές σου φούχτες
κλωσάνε ζεσταμένα τα κλειδιά τού κόσμου
κλωσάνε άλλα κλειδιά - κλωσσόπουλα
να κελαϊδήσουν κι άλλες πόρτες
να κελαϊδήσουν πιό πολλά πουλιά
και πιό πολλά παράθυρα.
Άλλα κλειδιά δεν έχω τώρα.


Όταν κοιμάσαι, κοριτάκι,
είναι σα μόλις να διόρθωσες
ένα λουλούδι λουλακί στο μέτωπο του κόσμου
και μισοκλείνοντας τα μάτια
τράβηξες λίγα βήματα πιό πέρα
να δείς από μακριά το έργο σου.


Όταν κοιμάσαι
φοβάμαι, κοριτσάκι,
μη σε τραβήξει ο ύπνος σου μακριά μας
φοβάμαι τη χαρά μας.


Η Παναγιά των πιό μικρών ψαριών
μ' ένα φαρδύ φουστάνι θάλασσα
φέγγει την κάμαρά σου
περνάει αθόρυβα μπρός στο κρεββάτι σου
συγυρίζει στη γωνιά τα παιχνίδια σου.


Αθώα χρυσά ψαράκια
κουτά ψαράκια
χαζεύουν μπρός στην κουνουπιέρα σου
κ' ύστερα μεθυσμένα, μεθυσμένα
γράφουνε κύκλους κυνηγώντας την ουρά τους.


Ένα ψαλίδι φεγγαριού
κόβει θαλάσσα κρίνα
κ' ένα αλητάκι σπάρος
φυσώντας - ξεφυσώντας
παίζει τη φυσαρμόνικα
έξω από τη μισόκλειστη
γρίλια μιάς αχηβάδας.


Φοβάμαι, κοριτσάκι,
φοβάμαι από χαρά,
τον ύπνο σου φοβάμαι
τον ύπνο μου φοβάμαι
με παί - με παίρνει ο ύπνος
βουβά - βουνά νερά
βαθιά - χρυσά νερά
φοβά - φοβά - φοβάμαι
νύσταξα, κοριτσάκι,
νύσταξα, από χαρά.
   眠りなさい、お嬢ちゃん。静寂が、 
銀河の暖かい油に 
小指を浸して、 
君の可愛い眉毛をきれいに整えるよ。 

春は、君の 
枕の下に 
春が持ってた鍵を全部、置いて行くよ。 
鳥たちの扉の鍵、 
種の入った小さな衣装箱の鍵、 
それに、ひまわりの天窓の鍵、だよ。 

君の小さなてのひらの両方で、 
たくさんの鍵が抱卵されて温められている、 
他の鍵も抱卵されているよ、ひよこになるね、 
さえずっているよ、ほら、他の扉でも、 
たくさんの鳥がさえずっている、 
もっとたくさんの窓でも。 
他の鍵はね、僕は、今はね、持ってないんだ。 

君が眠ると、お嬢ちゃん、 
すぐにね、君は真っ直ぐになるんだ、 
まるで、宇宙に面した、一本の藍色の花の様だよ。 
そして、目を半分だけ閉じて、 
ほんの数歩だけ、這って行って、 
君が創った宇宙のずっと遠くを見ているんだね。 

君が眠るとね、 
僕は恐くなるんだよ、お嬢ちゃん。 
君を眠らせた睡眠が、君を遠くへ引き摺って行かないかと。 
僕は、僕たちが喜び過ぎてないか、心配なんだ。 

とっても小さなお魚さんたちの聖母は、 
広い一枚物のドレス、海を着ているよ、 
そして、君の室を照らしている。 
音も立てず、君のベッドの前を通って、 
君のオモチャを室の隅に片付けるんだ。 

天真爛漫な金色の小さなお魚さんたち、 
無邪気な小さなお魚さんたちが、 
君の蚊帳の前で、口を開けて見惚れているよ。 
それから、うっとりして、うっとりして、 
自分たちのしっぽを追っかけて、輪を書くよ。 

一挺の月の鋏が、
海百合を切るよ、 
そして、一匹のぶらぶらしてる鯛がね、 
二枚貝の半開きの 
格子の外から、 
息を吹き掛け、また吹き掛けて、 
ハーモニカにして鳴らしているよ。 

恐いんだ、お嬢ちゃん。 
嬉しくて恐いんだ。 
君の眠りが恐いんだ、 
僕の眠りが恐いんだ。 
眠りが僕を、連れ 連れて行くよ、 
無声の、無声の 
深い、金色の水中に、連れて行くよ。 
こわ 恐いんだ、僕は。 
眠りなさい、お嬢ちゃん、 
眠りなさい、嬉しいんだから。 


posted by kyotakaba at 08:20| Comment(0) | Πρωινό Άστρο | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年04月29日

第ニ部の1章「 Η ασθένεια της Μαρίνης 」5

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Α 、第ニ部の1「 Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΗΣ 」を、少し   

 ― Ναι, είναι τρείς ημέραι, απήντησεν η κυρία Μαρκώνη.
 ― Και που ευρίσκονται; Πώς εμπορεί κανείς να τους ενταμώση; Πού μένει εκείνος ο λαμπρός νέος, ο Ζέννος; 
 ― Εις το πλοιόν του, είπεν η κυρία Βαλσάμη. 
 ― Εις το πλοιόν των, αλήθεια; Δεν εμπορεί κανείς να τους εύρη αλλού; Τόσον λοιπόν ακριβοθώρητοι έγιναν; 
 Ουδείς απήντησεν εις ταύτα. 
 Ακούσασα το όνομα του Ζέννου η Μαρίνα, εκινήθη ελαφρώς. Έστρεψε το ωχρόν της μέτωπον πρός τα άνω, και το στόμα της διηνοίχθη, ως ίνα αναπέμψη προσευχήν.    

 「ええ、三日ね。」とマルコニス夫人は答えた。 
 「それで、二人は何処にいるの? どうすれば、二人に会えるの? 素晴らしい若者のゼノスは、どこに住んでいるの? 」 
 「彼の船に、」とバルサミス夫人は言った。 
 「本当に、彼等の船に、なの? 誰も二人に会えないの? そんなに、捕まり難い人になったの?」 
 それには、誰も答えなかった。 
 ゼノスの名前を聞くと、マリナは、僅かに動いた。青白い額を上に向けた。そして、祈りを上げる為に、口を開けた。 
posted by kyotakaba at 09:01| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年04月22日

第ニ部の1章「 Η ασθένεια της Μαρίνης 」4

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Α 、第ニ部の1「 Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΗΣ 」を、少し   

 Σοβαρόν βλέμμα της αξιοσεβάστου κυρίας Βαλσάμη απήντησεν εις τον οχληρόν τούτον μονόλογον. Αλλ' η κυρία Ρίζου δεν επτοήθη εκ τούτυ. 
 ― Και πόσον θα χαρή εκείνος ο αξιόλογος άνθρωπος, ο πλοίαρχος μας, όταν το μάθη! Και ο Ζέννος, ο καλός εκείνος νέος! Καλέ, αλήθεια, τί ήκουσα να λέγουν; Έφθασαν, λέγει, αυτάς τας ημέρας από την Κωνσταντινούπολιν;   

 尊敬を受けるのに相応しいバルサミス夫人の厳しい眼差しが、その刺々しい独り言に答えた。けれども、リゾス夫人は、怯まなかった。 
 「それを知ったら、あの素晴らしい人、私たちの船長は、何れ程喜ぶでしょう。それに、ゼノス、素晴らしい若者も! まあ、ほんとうに、あの人たちは、何と言うかしら? コンスタンチンノープルからは、一体、何日で着くのか知ら?」 

posted by kyotakaba at 08:10| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年04月21日

12. Πώς άλλαξες τον κόσμο, κοριστάκι

 ヤニス・リッツォスの『 Πρωινό Άστρο 』を読みます。 
 その12、 「君はね、世界を変えるんだよ、お嬢ちゃん、こうしてね。 」  

Πώς άλλαξες τον κόσμο, κοριστάκι.

Έχω ένα πουκάμισο
απ' τα φώτα των νερών
έχω ένα χρυσό σακκάκι
απ' το λιόγερμα της Σάμος
έχω και μιά δόξα
απ' τα πρώτα σου χαμόγελα.


Τέσσερις μήμες
ο Απρίλης, ο Μάης,
ο Ιούνης, ο Ιούλης
χτίζουν τις τέσσερις γωνιές
της ψυχής μου.


Τα σταφύλια ανάβουν
κόκκινα και κίτρινα
βιολετιά, μενεξεδένια φαναράκια
και μου φέγγουν να σου γράφω
τα τραγούδια σου.


Τέσσερις θειές σου κερασιές
ανθισμένες κερασιές
κουνάν, κούναν την κούνια σου
μέσα στ' αστέρια.


Και τα φύ - τα φύλλα
― σώπα για ν' ακούσεις ―
με τις πρά - τις πράσινες
τις μικρές πατούσες τους
στήσαν το χορό - χορό
πάνω στον αέρα
και με τα χεράκια σου
δίνεις το ρυθμό
και στα φύ - στα φύλλα
και στ' αστέρια.


Το ξανθό καλοκαιράκι
το ξανθό - ξανθό,
να, την καραμούζα σου
πήρε απ' το κρεββάτι σου
και φωνά - φωνάζει
κάτω από τα δέντρα του Παράδεισου
και ξυπνάνε τα λουλούδια
μ' ένα νυσταγμένο γέλιο
μες στα μάτια τους
και ξυπνάνε τα πουλιά
με τρείς νότες κρεμασμένες
απ' το στόμα τους.


Ο κοκκινολαίμης
πήδηξε στην κούνια σου
και με δυό χαντρίτσες ευτυχία
σε κοιτάει και γελάει.
Είδες πώς γελάνε τα πουλάκια;
Νάνι - νάνι, κοριτσάκι.


Κείνος ο χιονάνθρωπος
που άνοιξε την πόρτα μας
έλυωσε μεμιάς
κι όλο στάζει - στάζει
δάκρυ και χαμόγελο,
δάκρυ και χαμόγελο
στάζει στην καρδιά.
Νάνι - νάνι, κοριτσάκι.


Να κ' η αλατιέρα
πάνου στο τραπέζι μας
σαν τα ματογυάλια του παππού - Θεού
σαν τα ματογυάλια του που τ' άφησε
πάνου στο τραπέζι με τη φημερίδα του
για να κοιμηθεί
μες στο χαμογέλιο σου.
Νάνι, κοριτσάκι.


Νάτη η νύχτα που σιμώνει
χρυσοπράσινο παγώνι
γαλανόχρυσο παγώνι,
σέρνει τη μεγάλη ουρά της
πάνου στα καμπαναριά,
τα πουλιά και τα παιδιά
τα σταυρώνει, τα χρυσώνει.


Νάνι - νάνι, κοριτσάκι,
νάνι, κι ο πατέρας σου,
κράχτης του καλού καιρού
σμαραγδένιο βατραχάκι
στη δεξιά γωνιά του φεγγαριού,
στη φωνή του τ' άστρα βάνει.
Νάνι, νάνι.
君はね、世界を変えるんだよ、お嬢ちゃん、こうしてね。 

僕は、一枚のワイシャツを持っている、 
それは、水の輝きで出来ているんだ。 
僕は、一着の金色の上着を持っている、 
それは、サモス島の夕日から出来ているんだ。 
僕は、ひとつの栄誉を持っている、 
それは、君の初めての笑い顔で出来ているんだよ。 

四月、五月、 
六月、七月の 
四つの月が、 
僕の魂の 
四つの角を作っている。 

ブドウの実が、点っている、 
赤色の、黄色の、 
ビオラ色の、スミレ色の可愛いランプ。 
それが、僕を照らしてくれるから、 
僕は、君への歌が書けるんだ。 

四人の君の叔母さん、桜の樹が、 
花を着けた桜の樹が、 
星々の間で、揺らしているよ、 
君の揺り籠を揺らしている。 

そして、は、、葉っぱがね、 
― 聞こえる様に黙っていないとね ― 
み、、緑色のね、 
葉っぱが、小さな足の裏でね、 
踊りを始める、 
空中でだよ。 
それで、君は小さな手で、 
は、葉っぱに、 
それに星々に、 
リズムをとってあげるんだ。 

黄金色のなあつ、 
黄金色、― 黄金色の 
夏が、君の呼び笛を 
君のベッドから取り上げて、 
そして、ふう、鳴らすんだ、 
天上界の樹の下でね。 
そして、眠たそうな目で 
笑っている 
お花たちを起こすんだよ。 
それに、三つの音符を 
お口からぶら下げいてる 
鳥たちを起こすんだ。 

コマドリが一羽、 
君の揺り籠に飛び降りて来た。 
小さな、きらきら幸福でいっぱいの目で、 
君を見詰めて、微笑んでいるよ。 
小鳥たちが微笑んでいるの、君にはどんな風に見えたかしら? 
ねんね、ねんね、お嬢ちゃん。 

ほら、あの雪だるま、 
僕たちの扉を開けたから、 
突然に、溶け出したよ。 
全身、ぽたぽた滴ってる、滴ってるよ。 
涙と笑顔、 
涙と笑顔が、 
こころに滴っているよ。 
ねんね、ねんね、お嬢ちゃん。 

ほら、ソルトシェーカーが、 
僕たちのテーブルの上にあるよ。 
まるで、おじいちゃん神様のめがねみたいだね、 
まるで、新聞と一緒にテーブルに 
置き忘れられている、めがねみたいだね。
おじいちゃんは、君の笑顔で心がいっぱいで、 
眠りに行ったんだ。 
さあ、ねんね、お嬢ちゃん。

ほら、あれをごらん、静かな夜だよ。 
金がかかった緑の羽根の孔雀、 
碧がかかった金の羽根の孔雀が、 
鐘楼の上で 
長い尾を引き摺っているよ。 
そして、小鳥たち、子供たちを重ね合わせている、 
小鳥たち子供たちを黄金で飾っているよ。 

ねんね、ねんね、お嬢ちゃん、 
ねんね、君のお父さんはね、 
呼び売り人だよ、素敵な時間を売っているんだ、 
お父さんはね、月の 
右の隅に、エメラルド色のカエルを、 
カエルの声に、星々を置くんだ。 
ねんね、ねんね。 

posted by kyotakaba at 08:40| Comment(0) | Πρωινό Άστρο | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年04月15日

第ニ部の1章「 Η ασθένεια της Μαρίνης 」3

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Α 、第ニ部の1「 Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΗΣ 」を、少し 

 ― Βλέπω, Μαρίνα, ότι είσαι καλά τώρα, να μη βασκαθής! Ά, πόσον θα χαρή ο σύζυγός μου άν το μάθη! Και ημείς σε είχαμεν αποφασίσει, κόρη μου. Και τί κλαύματα έκαμνεν η Κάκια δια σε! Αλλ' ευτυχώς τα δάκρυά της υπήγαν μάταια, και τώρα πλέον έγινες καλά, δόξα σοι ο Θεός! Εμέ με το έλεγεν η κυρία Μαρκώνη απ' εδώ, και δεν το επίστευα. 
 ― Αλήθεια, είπεν η κυρία Μαρκώνη, και μάλιστα έπαιρνα όρκον. 
 ― Καλέ πώς να το πιστεύση κανείς, αυτό μ' εφαίνετο ωσάν νεκρανάστασις. Ήτο δυνατόν; Ήτο δυνατόν; τ  

 「分かっているのよ、マリナさん、あなたはもう良いのよ。恐い目で見詰めないで頂戴! ああ、それが分かったら、夫はどんなに喜ぶことかしら。私たちはね、あなたを娘にすることに決めたんだよ。カキアは、あなたのために、どれだけ泣いたことか! もう、あなたは善くなったわ、神の御陰だわね! マルコニス夫人が、今、わたしにそう言ったの、でも、信じられないわ。」 
 マルコニス夫人は、「ほんとうよ、誓うわ。」と言った。 
 「ねえ、誰がそれを信じるの、わたしには、死人が生き返る様に思えるわ。そんなことあるの? あり得るの?」
posted by kyotakaba at 08:16| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年04月10日

11. Ντύσου

 ヤニス・リッツォスの『 Πρωινό Άστρο 』を読みます。 
 その11、 「着なさい、」  

Ντύσου.
Φόρεσε τα καλά σου.


Στον πλυμένο διάδρομο
με τ' άστρα και μαύρα πλακάκια
σε περιμένουν.


Το μάυρο είναι της νύχτας,
τ' άσπρο της αυγής.


Μεθαύριο θα μάθεις.

Ντύσου τώρα.
Μην αργείς.
Σε περιμένουν.


Μιά καρδερίνα
άφησε μισόχτιστο
το σπίτι της
κ' ήρθε να σε δεί.


Έλα
να σου συστήσω ένα τριαντάφυλλο
να παίξετε μαζί στον κήπο.


Αργότερα θα σου συστήσω
τ' αμίλητο φώς του δειλινού
έτσι που βαθαίνει, που βαθαίνει,
παίρνοντας μαζί του
τα κλειδιά μας
παίρνοντας τα μυστικά μας
μες στο μυστικό του.


Δύσκολα είναι, κοριτσάκι,
στην αρχή.
Τί να πείς, δεν ξέρεις


Δύσκολα είναι στην αρχή.
Κ' είσαι μοναχούλι, κοριτσάκι,
με τα ξαδερφάκια σου τριαντάφυλλα
και με τ' αδερφάκια σου τ' αστέρια.


Αργότερα θα μάθεις.

Όλα μαζί ξεκίνησαν
όλα μαζί πηγαίνουν
καθένα χώρια.


Πού πηγαίνουν;
Πού θα σμίξουν;


Το τέλος μας : η ρίζα μας.
Η ρίζα ―
θα μάθεις.


Γι' αυτό κοιτάς συλλογισμένο
το δειλινό που φεύγει, φεύγει, φεύγει
βυσσινί, βυσσινί,
πορτοκαλένιο,
το δειλινό μενεξεδένιο
που σβήνει, σβήνει, σβήνει.


Πικρή - πικρή παρηγοριά
να φεύγουν όλα
για να γυρίσουν με τον ήλιο
απ' τ' άλλο μέρος τ' ουρανού.


Μες στο βουβό πηγάδι
του φεγγαριού
σούπεσε απόψε
το πρώτο δαχτυλίδι σου.


Δεν πειράζει.
Αργότερα θα φτιάξεις άλλο
πιό φωτεινό και πιό μεγάλο.


Γιατί δεν είναι, κοριτσάκι,
να μάθεις μόνο
εκείνο που είσαι
εκείνο που έχεις γίνει,
είναι να γίνεις
ό,τι σου λέει
κι ο ρόδινος καρπός που πέφτει
κ' η μακρινή σελήνη
στον κοντινό καθρέφτη.


Άλλη χαρά
δεν είναι πιό μεγάλη
απ' τη χαρά που δίνεις.


Να το θυμάσαι, κοριτσάκι.着なさい、 
君の一番の服を身に着けなさい。 

星と黒いタイルの 
濡れた様に輝く廊下で、 
みんなが君を待っているよ。 

それはね、夜の黒さと、 
夜明けの白さなんだよ。 

あさってには、君はわかるだろうから。 

さあ、着なさい。 
ぐずぐずしないで。 
みんなが君を待っているよ。 

ゴシキヒワが一羽、 
おうちを 
半分造りかけたままにして、 
君に会いに来たよ。 

さあ、 
僕は、一輪のバラを君に紹介しよう、 
お庭で一緒に遊ぶんだよ。 

それから、君に 
黄昏のものも言わない光りを紹介しよう。 
そう、僕たちの鍵を、その光がつかんで、 
一緒に、 
深く深く沈んでいくよ。 
僕たちの秘密をつかんで、 
ものも言わない光りの秘密の中に、深く沈んでい行くんだ。 

初めには、 
難しいよ、お嬢ちゃん。 
どう言っていいか、君には分からないんだよね。 

初めには難しいよ。 
それに、君はひとりぼっちなんだ、お嬢ちゃん。 
一緒なのは、君の従姉妹のバラと、 
君の姉妹の星々だけだよ。 

それから、君は知るだろうね。 

みんな一緒に、動き出す、 
みんな一緒に、進んで行く、 
でも、それぞれ離ればなれなんだ、って。

みんな何所に行くんだろう? 
みんな何所で出会うんだろう? 

僕たちの末梢、僕たちの根。 
根 ― 
君は知るだろうね。 

夕暮のことを考えながら、君は見ている。 
その夕暮は、去って行く、去って、去って行く。 
暗い赤色、暗い赤色になる、 
赤い黄色、 
菫色の夕暮、 
消えて行く、消えて行く、消えて行く。

空の他のところでも、 
太陽と一緒に何もかもが消えて行く、 
その様子は、 
苦い、苦い弔いのワインの色。 

君の月の 
無音の井戸の中に、 
今夜、君の 
最初の指輪が落ちてしまうよ。 

構いはしないんだ。 
すぐに、次のものを君は作れるからね、 
もっと明るい、もっと大きなものをね。 

それはね、お嬢ちゃん、 
君が学ぶのは、 
君が今いるところ、 
君が産まれたところを、だけではないからね。 
君が、これからなるものも学ぶんだよ。 
それはね、 
このバラ色の実、 
遠い所から、君の側の鏡に 
落ちて来た月が、教えてくれるよ。 

君がくれる喜び、 
それ以上に大きな喜びは、 
他にはないんだ。 

それは、覚えておいてね、お嬢ちゃん。
posted by kyotakaba at 08:57| Comment(0) | Πρωινό Άστρο | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年04月08日

第ニ部の1章「 Η ασθένεια της Μαρίνης 」2

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Δεύτερον Κεφάλαιον Α 、第ニ部の1「 Η ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΗΣ 」を、少し   

 Ήτο η Μαρίνα αναλαμβάνουσα εκ μακράς νόσου, εν τη οικία της θείας της, της κυρίας Βαλσάμη, ήτις μεθ' όλον το γήρας αυτής εκάθητο παρ' αυτήν ράπτουσα. Αντικρύ δε αυτής εκάθητο η κυρία Μαρκώνη, αρχαία φίλη της κυρίας Ρίζου, παλαία γνώριμος της μακαρίτιδος μητρός της Μαρίνης εν Μασσαλία, γυνή περιβόητος ως επιτηδεία και ανεκτίμητος κατά πάντα, γνωστή δια τα φιλάνθρωπα αυτής και αφωσιωμένα αισθήματα. Η δε τρίτη γυνή ήτο η κυρία Ρίζου. 
 Αύτη παρετήρει την ορφανήν με παράδοξαν βλέμμα, και ετόνιζεν την εξής προσφώνησιν.   

 それは、長い病気から快復したマリナだった。彼女の叔母、バルサミス夫人の家にいたのだった。夫人は、その年ずっと、縫い物の側に座っていた。夫人の向かいには、マルコニス夫人が座っていた。リゾス夫人の幼友達だ。マリアの死んだ母、マサリアの古い知人でもある。抜け目がなく、いつも、計り知れない女だと有名だった。また、博愛と献身的な心情で知られていた。三人目の女は、リゾス夫人だった。 
 リゾス夫人は、変な眼差しで親を失った娘を見詰めていた。そして、次の挨拶を語気を強めて言った。 
posted by kyotakaba at 08:08| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の続き

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』、間違えて、第一部が終わる前に、第二部の最初の部分を投稿していたので。4月1日には、第一部の最後の部分を投稿した。それで、第二部の始めの部分は、3月18日に投稿しているので、今回は、その続きから。
posted by kyotakaba at 08:06| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年04月01日

第一部の13章「 Ο όρκος 」11

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Πρώτον Κεφάλαιον ΙΔ 、第一部の13「 Ο ΟΡΚΟΣ 」を、少し   

 ― Τίποτε, είπεν εκείνη. 
 ― Θα μοί είπης τί έχεις! επανέλαβεν η κ. Ρίζου. 
 ― Δεν έχω τίποτε. 
 ― Ά, ποτέ δεν μοί το έκαμες αυτό・ λοιπόν μήπως αγαπάς τον Ζέννν; 
 Η Κάκια δεν απεκρίθη. 
 ― Άν είναι αυτό μη μοι το κρύπτης. Σοί ορκίζομαι εις το γάλα οπού σ' ανέθρεψα και εις τον νυμφικόν στέφανόν μου, ότι θα σοί τον δώσω σύζυγον.


 「何も、」とカキアは言った。 
 「どうしたのか、わたしに話すと好いわ。」とリゾス夫人は繰り返して言った。 
 「何もないわ。」 
 「まあ、わたしには、まるで関係無いのね。それなら、まさか、あなた、ゼノスを好きなの?」 
 カキアは、答えなかった。 
 「わたしに、その事を隠しているのじゃないの。わたしは、お前を育てた乳にかけて、それに、わたしの婚礼の花冠にかけて、お前に誓うわ。お前に、お婿さんを与えてあげるからね。」  

第一部の13章「 Ο όρκος 」、終り。 
第一部、終り。
posted by kyotakaba at 08:28| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年03月29日

10. Δεν είναι χτές ούτε αύριο

 ヤニス・リッツォスの『 Πρωινό Άστρο 』を読みます。 
 その10、 「それは昨日ではないんだ、明日でもないんだ。」 

Δεν είναι χτές ούτε αύριο.
Όλα μες στη στιγμή.
Όλα μέσα στα χέρια σου
το χτές και τ' αύριο
κ' η στιγμή
κι ούτε στιγμή.


Πού μ' έφερες δώ πέρα, κοριτσάκι,
έξω απ' το χρόνο
έξω απ' το χρόνο
έξω απ' τον ήχο.


Κι όσο κι άν λείπω
ακόμα πώς τη νιώθω, κοριτσάκι,
την ομορφιά, τη σιγαλιά
με τα μεγάλα μάτια
τα μαγνητικά.


Άχ να τη δείς, να μην τη δείς
την ομορφιά την άβυσσο
την ομορφιά την ερημιά
τη φεγγαροκαρδιά
άκρη - άκρη στο βαθύ γκρεμνό
άκρη - άκρη
στη σιωπηλή τη ζυγαριά
ζυγιάζει φώς ζυγιάζει σκιά
ζυγιάζει όλο τον κόσμο
άκρη - άκρη
σ' ενός τριαντάφυλλου το χείλος,
άχ να τη δείς, να μην τη δείς
την ομορφιά τη ζυγαριά
να τήνε δείς.


Πουλί κανένα δεν κελάϊδησε στη γής
σαν το γεράκι της σιωπής.

Πώς να στο κρύψω, πές μου πώς
να σου το φανερώσω
πώς να στο κρύψω αυτό το φώς;


Νερά κυλάν
φώτα περνάν
σου παίρνουν τη λαλιά και πάν
όλα στα παίρνουν και στα φέρνουν
νερά - φτερά
φιλιά - πουλιά.


Πουλί κανένα δεν κελάϊδησε στη γής
σαν το γεράκι της σιωπής.


Στ' ασάλευτά του μάτια
ο ήλιος γονατισμένος.


Στ' ασάλευτά του μάτια
όλος ο ίσκιος
σε ήλιο αλλαγμένος.


Πώς να στην κρύψω την κυρά
την ομορφιά;


Πώς να στη φανερώσω;  

それは昨日ではないんだ、明日でもないんだ。 
すべては、瞬間の中にあるんだよ。 
すべては、君の手の中にあるんだ、 
昨日も、明日も、 
瞬間も、 
瞬間も、君の手の中にあるんだよ。 

君が僕を連れて来た遠いここ、お嬢ちゃん、 
ここは、時間の外、 
時間の外だよ。 
音の外だよ。 

たとえ、僕がいなくなってもね、 
お嬢ちゃん、僕は分かるんだ、 
大きな魅力的な 
目をした、 
美しさ、静寂が、分かるんだよ。 

ああ、見るんだ、ああ、見てはいけない、 
奈落の美しさを、 
荒野の美しさを、ね、 
月の中心を、ね。 
深い崖の、ふちのふち、 
ふちのふち、 
音もしない均衡を、見てはいけないよ。 
光りが均衡を保っている、闇が均衡を保っている、 
世界のすべてが均衡を保っているんだ、 
ふちのふちで。 
一輪のバラの中心の空洞のふちでね。 
ああ、それを見るんだ、ああ、それを見てはいけない、 
均衡の美しさを、ね。 
それを見るんだよ。 

どんな鳥も、地上では、さえずらないんだよ。 
無言の鷹の様にね。 

それを、どうやって君に隠そう、教えてくれるかな。 
僕が君に明かしてしまった、 
この光りを、どうやって君に隠せると思う? 

水は流れる、 
光りは通り抜ける、 
そして、君に、お喋りと全宇宙を持ってくるんだ。 
君に持って来るんだ、君に持たせるんだ。 
水 - 翼 
キス - 鳥。 

どんな鳥も、地上では、さえずらないんだよ。 
無言の鷹の様にね。 

鷲の揺るぎもしない目の中で、 
太陽は跪いているよ。 

鷲の揺るぎもしない目の中で、 
影は全部が 
太陽に変わる。 

どうやって、君に隠そう、 
美しさと言う奥様を。 

どうやって、君に持って来ようかしら。 


 

posted by kyotakaba at 08:36| Comment(0) | Πρωινό Άστρο | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年03月25日

第一部の13章「 Ο όρκος 」10

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の Μέρος Πρώτον Κεφάλαιον ΙΔ 、第一部の13「 Ο ΟΡΚΟΣ 」を、少し 

 Αλλ' η Κάκια δεν εκινήθη πλέον ουδ' ωμίλησε. Βλέπουσα η Μαρίνα τούτο και φοβουμένη μη καταστή οχληρά, ευχήθη την καλήν νύκτα και απεσύρθη.
 Μείνασα η κ. Ρίζου μόνη πλησίον της κόρης της, την επίασεν εκ του βραχίονος και την έστρεψε πρός εαυτήν. 
 ― Τί έχεις; είπε. 
 Και την έβλεπε κατά πρόσωπον ατενώς, ωσεί < θέλουσα > να εισδύση δια των οφθαλμών εις την καρδίαν της. 

 けれども、カキアは、もう、動きもしなかったし、口もきかなかった。その様子を見た、マリナは、心配にはなったけれど、気持を害したりはしなかった。よく休める様にと祈って、退出した。 
 リズス夫人はひとり残って、夫人の娘に近づいた。そして、上腕を掴んで、カキアの向きを自分の方へ変えた。 
 「どうしたの?」と、言った。 
 夫人はカキアの顔をじっと見た。まるで、カキアの心に、目からを入れることを「望んでいる」かの様だった。
posted by kyotakaba at 08:51| Comment(0) | Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

訂正

 アレクサンドロス・パパディアマンティスの『 Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΙΣ 』の第一部の13章は、11まであるのだけれど、何故か忘れて、9までしか投稿してなかった、そのまま、第二部の1章を始めてしまっていた。 
 なので、10と11を投稿する。 

posted by kyotakaba at 08:48| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする